Онлайн изпити, матури 12 клас (ДЗИ) и НВО за 7 клас

Здравейте ученици от 7-ми и 12-ти клас!

Тук ще намерите сборници с онлайн изпити по БЕЛ за 12-ти и 7-ми клас (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желания изпит като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по БЕЛ и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

Пробен изпит ДЗИ - 3 240 минути

1.

В кой ред е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

2.

В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

3.

В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

4.

В кой от редовете е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

5.

В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

6.

В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

В седем града/А/ вече има построени няколко университети/Б/, в които се отварят места за много научни ръководители/В/ и около 2000 студенти/Г/.

 
 
 
 

7.

В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

 
 
 
 

8.

В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

 
 
 
 

9.

В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

 
 
 
 

10.

В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?

 
 
 
 

11.

В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка?

 
 
 
 

12.

В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?

 
 
 
 

13.

От кое произведение са стиховете?

Защото аз съм птица устрелена:

на смърт е моята душа ранена,

на смърт ранена от любов...       

 
 
 
 

14.

В кой ред авторът на всички творби е Димчо Дебелянов?

 
 
 
 

15.

Стефчов и кака Гинка са герои от:

 
 
 
 

16.

Коя от изброените творби е повест?

 
 
 
 

17.

В кое произведение е заложена идеята за необходимостта от приказки в живота на човека?

 
 
 
 

18.

Кое от следните твърдения НЕ се отнася до романа “Тютюн”?

 
 
 
 

19.

Кое е пропуснатото име на героиня от романа „Тютюн”?

Сега ………………………… искаше само едно: след като завърши факултета, да остане на научна работа в него. Привличаха я клиниките, чистата и бяла престилка, лъскавината на микроскопа, дългите редици от медицински списания в библиотеката. Привличаха я спокойният и трезвен живот, умственото общуване с колегите, тихата радост на труда...

 
 
 
 

20.

Ключови думи за експресионизма са

 
 
 
 

21.

Каква композиционна роля изпълнява главата „Пиянството на един народ” в романа „Под игото”?

 
 
 
 

22.

Посочете вярното твърдение. В “Септември”:

 
 
 
 

23.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!

 ТЕКСТ 1

Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:

1.литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;

2.музикални произведения;

3.сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;

4.филми и други аудио-визуални произведения;

5.произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;

6.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;

7.фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;

8.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;

9.графично оформление на печатно издание;

10.(нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) кадастрални карти и държавни топографски карти.

(2)Обект на авторското право са също:

1.преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;

2.аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;

3.периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.

(3)Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

 

ТЕКСТ 2

       Според историческите мерки, авторското право се е появило съвсем наскоро. Но перипетиите на неговото възникване са трудно различими в мъглата на времето. В учебниците и монографиите този въпрос е засегнат изключително повърхностно, отбелязвайки основните етапи на засилване на защитата на авторското право. За сметка на това, те не спират да подчертават неговото значение за развитието на културата, демокрацията и свободата. Откъснати от историята, тези аргументи звучат особено убедително, не напразно именно развитите демократични държави повече от другите настояват за засилване на законодателството в областта на авторското право.

Толкова по-неочакван се оказва факта, че раждането на авторското право е неразривно свързано с появата на цензурата и деленето на културното наследство на античност и средни векове. В Европа всичко започва през 1557 с издадения от кралица Мери закон, който давал на печатарите монополното право да издават отново вече отпечатана от тях книга (без значение дали е нова или отдавна известна) при условие, че тя е била одобрена от официалната цензура. А какво е това, ако не авторско право? Наистина, авторите остават малко встрани, затова като първи закон, отнасящ се до авторските права обикновено разглеждат влезлият в сила през 1771 г. закон на кралица Ана, в който вече авторите са споменати, макар че по същество и в него се регулират само правата за преиздаване на книгите.

    В Русия, първият документ, регулиращ авторските права („Положение на правата на съчинителите“) се появява през 1828 г. едновременно с въвеждането на новия Цензурен устав.

    По този начин авторското право първоначално е възникнало за осигуряване на държавен контрол върху печатното слово и регулирането на издателския монопол, а не за осигуряване благополучието на авторите на произведения.

23.От коя сфера на общуване е текст 1?

 
 
 
 

24.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
 ТЕКСТ 1 
Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
1.литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
2.музикални произведения;
3.сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
4.филми и други аудио-визуални произведения;
5.произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
6.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
7.фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
8.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
9.графично оформление на печатно издание;
10.(нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) кадастрални карти и държавни топографски карти.
(2)Обект на авторското право са също:
1.преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
2.аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
3.периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.
(3)Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

ТЕКСТ 2
       Според историческите мерки, авторското право се е появило съвсем наскоро. Но перипетиите на неговото възникване са трудно различими в мъглата на времето. В учебниците и монографиите този въпрос е засегнат изключително повърхностно, отбелязвайки основните етапи на засилване на защитата на авторското право. За сметка на това, те не спират да подчертават неговото значение за развитието на културата, демокрацията и свободата. Откъснати от историята, тези аргументи звучат особено убедително, не напразно именно развитите демократични държави повече от другите настояват за засилване на законодателството в областта на авторското право.
Толкова по-неочакван се оказва факта, че раждането на авторското право е неразривно свързано с появата на цензурата и деленето на културното наследство на античност и средни векове. В Европа всичко започва през 1557 с издадения от кралица Мери закон, който давал на печатарите монополното право да издават отново вече отпечатана от тях книга (без значение дали е нова или отдавна известна) при условие, че тя е била одобрена от официалната цензура. А какво е това, ако не авторско право? Наистина, авторите остават малко встрани, затова като първи закон, отнасящ се до авторските права обикновено разглеждат влезлият в сила през 1771 г. закон на кралица Ана, в който вече авторите са споменати, макар че по същество и в него се регулират само правата за преиздаване на книгите.
    В Русия, първият документ, регулиращ авторските права („Положение на правата на съчинителите“) се появява през 1828 г. едновременно с въвеждането на новия Цензурен устав.
    По този начин авторското право първоначално е възникнало за осигуряване на държавен контрол върху печатното слово и регулирането на издателския монопол, а не за осигуряване благополучието на авторите на произведения.


Кое от посочените твърдения е вярно според текст 2?

 
 
 
 

25.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
 ТЕКСТ 1 
Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
1.литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
2.музикални произведения;
3.сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
4.филми и други аудио-визуални произведения;
5.произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
6.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
7.фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
8.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
9.графично оформление на печатно издание;
10.(нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) кадастрални карти и държавни топографски карти.
(2)Обект на авторското право са също:
1.преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
2.аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
3.периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.
(3)Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

ТЕКСТ 2
       Според историческите мерки, авторското право се е появило съвсем наскоро. Но перипетиите на неговото възникване са трудно различими в мъглата на времето. В учебниците и монографиите този въпрос е засегнат изключително повърхностно, отбелязвайки основните етапи на засилване на защитата на авторското право. За сметка на това, те не спират да подчертават неговото значение за развитието на културата, демокрацията и свободата. Откъснати от историята, тези аргументи звучат особено убедително, не напразно именно развитите демократични държави повече от другите настояват за засилване на законодателството в областта на авторското право.
Толкова по-неочакван се оказва факта, че раждането на авторското право е неразривно свързано с появата на цензурата и деленето на културното наследство на античност и средни векове. В Европа всичко започва през 1557 с издадения от кралица Мери закон, който давал на печатарите монополното право да издават отново вече отпечатана от тях книга (без значение дали е нова или отдавна известна) при условие, че тя е била одобрена от официалната цензура. А какво е това, ако не авторско право? Наистина, авторите остават малко встрани, затова като първи закон, отнасящ се до авторските права обикновено разглеждат влезлият в сила през 1771 г. закон на кралица Ана, в който вече авторите са споменати, макар че по същество и в него се регулират само правата за преиздаване на книгите.
    В Русия, първият документ, регулиращ авторските права („Положение на правата на съчинителите“) се появява през 1828 г. едновременно с въвеждането на новия Цензурен устав.
    По този начин авторското право първоначално е възникнало за осигуряване на държавен контрол върху печатното слово и регулирането на издателския монопол, а не за осигуряване благополучието на авторите на произведения.

 

Използваните в текст 1 думи кадастрални карти и държавни топографски карти са:

 
 
 
 

26.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
 ТЕКСТ 1 
Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
1.литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
2.музикални произведения;
3.сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
4.филми и други аудио-визуални произведения;
5.произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
6.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
7.фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
8.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
9.графично оформление на печатно издание;
10.(нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) кадастрални карти и държавни топографски карти.
(2)Обект на авторското право са също:
1.преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
2.аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
3.периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.
(3)Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

ТЕКСТ 2
       Според историческите мерки, авторското право се е появило съвсем наскоро. Но перипетиите на неговото възникване са трудно различими в мъглата на времето. В учебниците и монографиите този въпрос е засегнат изключително повърхностно, отбелязвайки основните етапи на засилване на защитата на авторското право. За сметка на това, те не спират да подчертават неговото значение за развитието на културата, демокрацията и свободата. Откъснати от историята, тези аргументи звучат особено убедително, не напразно именно развитите демократични държави повече от другите настояват за засилване на законодателството в областта на авторското право.
Толкова по-неочакван се оказва факта, че раждането на авторското право е неразривно свързано с появата на цензурата и деленето на културното наследство на античност и средни векове. В Европа всичко започва през 1557 с издадения от кралица Мери закон, който давал на печатарите монополното право да издават отново вече отпечатана от тях книга (без значение дали е нова или отдавна известна) при условие, че тя е била одобрена от официалната цензура. А какво е това, ако не авторско право? Наистина, авторите остават малко встрани, затова като първи закон, отнасящ се до авторските права обикновено разглеждат влезлият в сила през 1771 г. закон на кралица Ана, в който вече авторите са споменати, макар че по същество и в него се регулират само правата за преиздаване на книгите.
    В Русия, първият документ, регулиращ авторските права („Положение на правата на съчинителите“) се появява през 1828 г. едновременно с въвеждането на новия Цензурен устав.
    По този начин авторското право първоначално е възникнало за осигуряване на държавен контрол върху печатното слово и регулирането на издателския монопол, а не за осигуряване благополучието на авторите на произведения.
 

Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 2?

 
 
 
 

27.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
 ТЕКСТ 1 
Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
1.литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
2.музикални произведения;
3.сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
4.филми и други аудио-визуални произведения;
5.произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
6.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
7.фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
8.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
9.графично оформление на печатно издание;
10.(нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) кадастрални карти и държавни топографски карти.
(2)Обект на авторското право са също:
1.преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
2.аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
3.периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.
(3)Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

ТЕКСТ 2
       Според историческите мерки, авторското право се е появило съвсем наскоро. Но перипетиите на неговото възникване са трудно различими в мъглата на времето. В учебниците и монографиите този въпрос е засегнат изключително повърхностно, отбелязвайки основните етапи на засилване на защитата на авторското право. За сметка на това, те не спират да подчертават неговото значение за развитието на културата, демокрацията и свободата. Откъснати от историята, тези аргументи звучат особено убедително, не напразно именно развитите демократични държави повече от другите настояват за засилване на законодателството в областта на авторското право.
Толкова по-неочакван се оказва факта, че раждането на авторското право е неразривно свързано с появата на цензурата и деленето на културното наследство на античност и средни векове. В Европа всичко започва през 1557 с издадения от кралица Мери закон, който давал на печатарите монополното право да издават отново вече отпечатана от тях книга (без значение дали е нова или отдавна известна) при условие, че тя е била одобрена от официалната цензура. А какво е това, ако не авторско право? Наистина, авторите остават малко встрани, затова като първи закон, отнасящ се до авторските права обикновено разглеждат влезлият в сила през 1771 г. закон на кралица Ана, в който вече авторите са споменати, макар че по същество и в него се регулират само правата за преиздаване на книгите.
    В Русия, първият документ, регулиращ авторските права („Положение на правата на съчинителите“) се появява през 1828 г. едновременно с въвеждането на новия Цензурен устав.
    По този начин авторското право първоначално е възникнало за осигуряване на държавен контрол върху печатното слово и регулирането на издателския монопол, а не за осигуряване благополучието на авторите на произведения.
 

В коя сфера на общуване се използва текст 2?

 
 
 
 

28.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
 ТЕКСТ 1 
Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
1.литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
2.музикални произведения;
3.сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
4.филми и други аудио-визуални произведения;
5.произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
6.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
7.фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
8.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
9.графично оформление на печатно издание;
10.(нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) кадастрални карти и държавни топографски карти.
(2)Обект на авторското право са също:
1.преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
2.аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
3.периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.
(3)Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

ТЕКСТ 2
       Според историческите мерки, авторското право се е появило съвсем наскоро. Но перипетиите на неговото възникване са трудно различими в мъглата на времето. В учебниците и монографиите този въпрос е засегнат изключително повърхностно, отбелязвайки основните етапи на засилване на защитата на авторското право. За сметка на това, те не спират да подчертават неговото значение за развитието на културата, демокрацията и свободата. Откъснати от историята, тези аргументи звучат особено убедително, не напразно именно развитите демократични държави повече от другите настояват за засилване на законодателството в областта на авторското право.
Толкова по-неочакван се оказва факта, че раждането на авторското право е неразривно свързано с появата на цензурата и деленето на културното наследство на античност и средни векове. В Европа всичко започва през 1557 с издадения от кралица Мери закон, който давал на печатарите монополното право да издават отново вече отпечатана от тях книга (без значение дали е нова или отдавна известна) при условие, че тя е била одобрена от официалната цензура. А какво е това, ако не авторско право? Наистина, авторите остават малко встрани, затова като първи закон, отнасящ се до авторските права обикновено разглеждат влезлият в сила през 1771 г. закон на кралица Ана, в който вече авторите са споменати, макар че по същество и в него се регулират само правата за преиздаване на книгите.
    В Русия, първият документ, регулиращ авторските права („Положение на правата на съчинителите“) се появява през 1828 г. едновременно с въвеждането на новия Цензурен устав.
    По този начин авторското право първоначално е възникнало за осигуряване на държавен контрол върху печатното слово и регулирането на издателския монопол, а не за осигуряване благополучието на авторите на произведения.
 

Текст 1 е част от:

 
 
 
 

29.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
 ТЕКСТ 1 
Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
1.литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
2.музикални произведения;
3.сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
4.филми и други аудио-визуални произведения;
5.произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
6.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
7.фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
8.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
9.графично оформление на печатно издание;
10.(нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) кадастрални карти и държавни топографски карти.
(2)Обект на авторското право са също:
1.преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
2.аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
3.периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.
(3)Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

ТЕКСТ 2
       Според историческите мерки, авторското право се е появило съвсем наскоро. Но перипетиите на неговото възникване са трудно различими в мъглата на времето. В учебниците и монографиите този въпрос е засегнат изключително повърхностно, отбелязвайки основните етапи на засилване на защитата на авторското право. За сметка на това, те не спират да подчертават неговото значение за развитието на културата, демокрацията и свободата. Откъснати от историята, тези аргументи звучат особено убедително, не напразно именно развитите демократични държави повече от другите настояват за засилване на законодателството в областта на авторското право.
Толкова по-неочакван се оказва факта, че раждането на авторското право е неразривно свързано с появата на цензурата и деленето на културното наследство на античност и средни векове. В Европа всичко започва през 1557 с издадения от кралица Мери закон, който давал на печатарите монополното право да издават отново вече отпечатана от тях книга (без значение дали е нова или отдавна известна) при условие, че тя е била одобрена от официалната цензура. А какво е това, ако не авторско право? Наистина, авторите остават малко встрани, затова като първи закон, отнасящ се до авторските права обикновено разглеждат влезлият в сила през 1771 г. закон на кралица Ана, в който вече авторите са споменати, макар че по същество и в него се регулират само правата за преиздаване на книгите.
    В Русия, първият документ, регулиращ авторските права („Положение на правата на съчинителите“) се появява през 1828 г. едновременно с въвеждането на новия Цензурен устав.
    По този начин авторското право първоначално е възникнало за осигуряване на държавен контрол върху печатното слово и регулирането на издателския монопол, а не за осигуряване благополучието на авторите на произведения.
 

В кой ред е посочен синоним на използваната в текст 2 дума цензура?

 
 
 
 

30.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
 ТЕКСТ 1 
Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
1.литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
2.музикални произведения;
3.сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
4.филми и други аудио-визуални произведения;
5.произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
6.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
7.фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
8.(изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
9.графично оформление на печатно издание;
10.(нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) кадастрални карти и държавни топографски карти.
(2)Обект на авторското право са също:
1.преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
2.аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
3.периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.
(3)Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

ТЕКСТ 2
       Според историческите мерки, авторското право се е появило съвсем наскоро. Но перипетиите на неговото възникване са трудно различими в мъглата на времето. В учебниците и монографиите този въпрос е засегнат изключително повърхностно, отбелязвайки основните етапи на засилване на защитата на авторското право. За сметка на това, те не спират да подчертават неговото значение за развитието на културата, демокрацията и свободата. Откъснати от историята, тези аргументи звучат особено убедително, не напразно именно развитите демократични държави повече от другите настояват за засилване на законодателството в областта на авторското право.
Толкова по-неочакван се оказва факта, че раждането на авторското право е неразривно свързано с появата на цензурата и деленето на културното наследство на античност и средни векове. В Европа всичко започва през 1557 с издадения от кралица Мери закон, който давал на печатарите монополното право да издават отново вече отпечатана от тях книга (без значение дали е нова или отдавна известна) при условие, че тя е била одобрена от официалната цензура. А какво е това, ако не авторско право? Наистина, авторите остават малко встрани, затова като първи закон, отнасящ се до авторските права обикновено разглеждат влезлият в сила през 1771 г. закон на кралица Ана, в който вече авторите са споменати, макар че по същество и в него се регулират само правата за преиздаване на книгите.
    В Русия, първият документ, регулиращ авторските права („Положение на правата на съчинителите“) се появява през 1828 г. едновременно с въвеждането на новия Цензурен устав.
    По този начин авторското право първоначално е възникнало за осигуряване на държавен контрол върху печатното слово и регулирането на издателския монопол, а не за осигуряване благополучието на авторите на произведения.
 

В кой ред е посочено вярно твърдение според текст 1? 

 
 
 
 

31.

ВТОРИ МОДУЛ (60 минути) Отговорите на задачите със свободен отговор запишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място! 
Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително)! 
ТЕКСТ 1 
      Една дългоочаквана европейска директива, в която много хора влагаха големи надежди, е на път да взриви обществото подобно на ACTA заради скандални текстове в нея. Става въпрос за директивата за авторското право и единния цифров пазар, а подводният камък е нейният член 13.
      Когато става въпрос за авторско право и неговата защита, у нас всеки свежда глава или се подсмихва, сещайки се, че е изтеглил снощи от Замундата последния албум на "Металика". Законите у нас не са най-приветливите за хората на изкуството, за тези, които създават продукт, обект на авторско право. Това обаче е на път да се промени с предложението за директива на Европейския парламент и Европейския съвет относно авторското право в единния цифров пазар.
        Политиците в Брюксел са се нагърбили с нелеката задача да решат проблемите на авторите. Приемането на тази директива например ще задължи държавите членки на ЕС да гарантират, че авторите и артистите-изпълнители ще получават редовна, адекватна и достъпна информация за използването на техните произведения и изпълнения от лицата, на които са отстъпили своите права. Kонкретика в директивата не се описва, но целта ѝ е "модерна и по-европейска рамка за авторското право".
ТЕКСТ 2 
Автори и други носители на авторско право
   Чл. 5. Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Други физически или юридически лица могат да бъдат носители на авторско право само в случаите, предвидени в този закон.
Предположение за авторство
   Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2005 г.) До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки.
 (2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2005 г.) Алинея 1 се прилага съответно и за носителите на авторското право в случаите по чл. 10, изречение първо, чл. 11, ал. 1, изречение първо и чл. 14.
Авторство на произведение, разгласено под псевдоним или анонимно
  Чл. 7. (1) Произведение може да бъде разгласено под псевдоним или анонимно.
 (2) До разкриване личността на автора неговото авторско право се упражнява от физическото или юридическото лице, което със съгласието на автора е разгласило за първи път произведението.
 (3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага, когато псевдонимът не поражда съмнение относно личността на автора.
 

Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. В свитъка за свободните отговори запишете САМО буквите на ЧЕТИРИТЕ факта, които ОТСЪСТВАТ в посочените текстове.

 
 
 
 
 
 
 
 

32.

ВТОРИ МОДУЛ (60 минути) Отговорите на задачите със свободен отговор запишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място! 
Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително)! 
ТЕКСТ 1 
      Една дългоочаквана европейска директива, в която много хора влагаха големи надежди, е на път да взриви обществото подобно на ACTA заради скандални текстове в нея. Става въпрос за директивата за авторското право и единния цифров пазар, а подводният камък е нейният член 13.
      Когато става въпрос за авторско право и неговата защита, у нас всеки свежда глава или се подсмихва, сещайки се, че е изтеглил снощи от Замундата последния албум на "Металика". Законите у нас не са най-приветливите за хората на изкуството, за тези, които създават продукт, обект на авторско право. Това обаче е на път да се промени с предложението за директива на Европейския парламент и Европейския съвет относно авторското право в единния цифров пазар.
        Политиците в Брюксел са се нагърбили с нелеката задача да решат проблемите на авторите. Приемането на тази директива например ще задължи държавите членки на ЕС да гарантират, че авторите и артистите-изпълнители ще получават редовна, адекватна и достъпна информация за използването на техните произведения и изпълнения от лицата, на които са отстъпили своите права. Kонкретика в директивата не се описва, но целта ѝ е "модерна и по-европейска рамка за авторското право".
ТЕКСТ 2 
Автори и други носители на авторско право
   Чл. 5. Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Други физически или юридически лица могат да бъдат носители на авторско право само в случаите, предвидени в този закон.
Предположение за авторство
   Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2005 г.) До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки.
 (2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2005 г.) Алинея 1 се прилага съответно и за носителите на авторското право в случаите по чл. 10, изречение първо, чл. 11, ал. 1, изречение първо и чл. 14.
Авторство на произведение, разгласено под псевдоним или анонимно
  Чл. 7. (1) Произведение може да бъде разгласено под псевдоним или анонимно.
 (2) До разкриване личността на автора неговото авторско право се упражнява от физическото или юридическото лице, което със съгласието на автора е разгласило за първи път произведението.
 (3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага, когато псевдонимът не поражда съмнение относно личността на автора.
 

В свитъка за свободните отговори запишете кое е ОБЩОТО, за което се говори в ДВАТА текста.

33.

ВТОРИ МОДУЛ (60 минути) Отговорите на задачите със свободен отговор запишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място! 
Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително)! 
ТЕКСТ 1 
      Една дългоочаквана европейска директива, в която много хора влагаха големи надежди, е на път да взриви обществото подобно на ACTA заради скандални текстове в нея. Става въпрос за директивата за авторското право и единния цифров пазар, а подводният камък е нейният член 13.
      Когато става въпрос за авторско право и неговата защита, у нас всеки свежда глава или се подсмихва, сещайки се, че е изтеглил снощи от Замундата последния албум на "Металика". Законите у нас не са най-приветливите за хората на изкуството, за тези, които създават продукт, обект на авторско право. Това обаче е на път да се промени с предложението за директива на Европейския парламент и Европейския съвет относно авторското право в единния цифров пазар.
        Политиците в Брюксел са се нагърбили с нелеката задача да решат проблемите на авторите. Приемането на тази директива например ще задължи държавите членки на ЕС да гарантират, че авторите и артистите-изпълнители ще получават редовна, адекватна и достъпна информация за използването на техните произведения и изпълнения от лицата, на които са отстъпили своите права. Kонкретика в директивата не се описва, но целта ѝ е "модерна и по-европейска рамка за авторското право".
ТЕКСТ 2 
Автори и други носители на авторско право
   Чл. 5. Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Други физически или юридически лица могат да бъдат носители на авторско право само в случаите, предвидени в този закон.
Предположение за авторство
   Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2005 г.) До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки.
 (2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2005 г.) Алинея 1 се прилага съответно и за носителите на авторското право в случаите по чл. 10, изречение първо, чл. 11, ал. 1, изречение първо и чл. 14.
Авторство на произведение, разгласено под псевдоним или анонимно
  Чл. 7. (1) Произведение може да бъде разгласено под псевдоним или анонимно.
 (2) До разкриване личността на автора неговото авторско право се упражнява от физическото или юридическото лице, което със съгласието на автора е разгласило за първи път произведението.
 (3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага, когато псевдонимът не поражда съмнение относно личността на автора.
 

В свитъка за свободни отговори формулирайте в 2 – 3 изречения собствена теза по ЕДНА от посочените теми:

Авторското право и тези, които създават продукт на авторско право

или

Авторското право и тези, които ползват продукт на авторско право

34.

ВТОРИ МОДУЛ (60 минути) Отговорите на задачите със свободен отговор запишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място! 
Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително)! 
ТЕКСТ 1 
      Една дългоочаквана европейска директива, в която много хора влагаха големи надежди, е на път да взриви обществото подобно на ACTA заради скандални текстове в нея. Става въпрос за директивата за авторското право и единния цифров пазар, а подводният камък е нейният член 13.
      Когато става въпрос за авторско право и неговата защита, у нас всеки свежда глава или се подсмихва, сещайки се, че е изтеглил снощи от Замундата последния албум на "Металика". Законите у нас не са най-приветливите за хората на изкуството, за тези, които създават продукт, обект на авторско право. Това обаче е на път да се промени с предложението за директива на Европейския парламент и Европейския съвет относно авторското право в единния цифров пазар.
        Политиците в Брюксел са се нагърбили с нелеката задача да решат проблемите на авторите. Приемането на тази директива например ще задължи държавите членки на ЕС да гарантират, че авторите и артистите-изпълнители ще получават редовна, адекватна и достъпна информация за използването на техните произведения и изпълнения от лицата, на които са отстъпили своите права. Kонкретика в директивата не се описва, но целта ѝ е "модерна и по-европейска рамка за авторското право".
ТЕКСТ 2 
Автори и други носители на авторско право
   Чл. 5. Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Други физически или юридически лица могат да бъдат носители на авторско право само в случаите, предвидени в този закон.
Предположение за авторство
   Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2005 г.) До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки.
 (2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2005 г.) Алинея 1 се прилага съответно и за носителите на авторското право в случаите по чл. 10, изречение първо, чл. 11, ал. 1, изречение първо и чл. 14.
Авторство на произведение, разгласено под псевдоним или анонимно
  Чл. 7. (1) Произведение може да бъде разгласено под псевдоним или анонимно.
 (2) До разкриване личността на автора неговото авторско право се упражнява от физическото или юридическото лице, което със съгласието на автора е разгласило за първи път произведението.
 (3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага, когато псевдонимът не поражда съмнение относно личността на автора.
 

В свитъка за свободните отговори запишете сбито и кратко основното от съдържанието на текст 1.

35.

За всяко празно място изберете НАЙ-УМЕСТНАТА от думите и я запишете срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори.

Гроздето се ………………../А/ със сферични или овални плодове, растящи на купчини, наречени гроздове, ………………../Б/ от 15 до 300 зърна (индивидуални плодчета). Цветът на плодовете е с разнообразен отенък от светлозелено, жълто, кехлибарено, розово, червено, синьо, до тъмновиолетово и дори черно. За разлика от някои цитрусови плодове …………………../В/ на гроздето не се стимулира от етилен. Когато плодовете узреят в тях, се открива високо съдържание на захари.

А/разпространява, оформя, характеризира;

Б/имащи, обединяващи, съдържащи;

В/зреенето, саденето, изникването;

Г/количество, състояние, съдържание

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.

В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете правилните ФОРМИ на думите, поставени в скоби.

А)Членуване  

От /Министерство/ на образованието представиха /образователен/ план за /дейност/ през следващата година.

Б)Местоимения

Не съм поканил /никой, никого/ на празника. Понесох куфара /чийто, чиято/ тежест чувствах все повече. Ученикът видя /неговата, своята/ майка да идва на родителската среща. Дали момичето ще го познае, след като /тя, то/ вървеше така бързо.

В)Учтива форма

Госпожо, бихте ли ни (предоставил) писмото, с което сте /предупреден/ да напуснете и  от кого бяхте /уведомен/.

37.

В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Препишете текста в свитъка за свободните отговори, като поставите пропуснатите знаци.

Въпросите в началото на стихотворението /Ти ли си, мале, тъй жално пела,/ ти ли си мене три годин клела/ са израз на голямото разочарование от срещата на неговите мечти с живота с реалността. С такава участ той не може да се примири, ако ще води такъв „злочестен” живот по-добре „нека изгния в гроба”. Смъртта се оказва единствената алтернатива на такава съдба. И както казва Гео Милев Човекът е всичко: и цел, и мечта, и красота, и любов, и изкуство, и дух, и свят, и бог.

38.

Прочетете откъса от творбата „Майце си“ и изпълнете задачите към него (38. задача и 39. задача)!

Освен теб, мале, никого нямам,

ти си за мене любов и вяра;

но тука вече не се надявам

тебе да любя: сърце догаря!

 

Много аз, мале, много мечтаях

щастие, слава да видим двама,

сила усещах - що не желаях?

Но за вси желби приготви яма!

В свитъка за свободните отговори посочете с ЦИТАТИ от текста ДВА ПРИМЕРА, които разкриват образа на лирическия герой.

39.

Прочетете откъса от творбата „Майце си“ и изпълнете задачите към него (38. задача и 39. задача)!

Освен теб, мале, никого нямам,

ти си за мене любов и вяра;

но тука вече не се надявам

тебе да любя: сърце догаря!

 

Много аз, мале, много мечтаях

щастие, слава да видим двама,

сила усещах - що не желаях?

Но за вси желби приготви яма!

 

В свитъка за свободните отговори със СВОИ ДУМИ посочете ДВЕ ОСНОВАНИЯ за определянето на лирическия герой като страдалец.

40.

Свържете името на героя с името на автора, от чиято литературна творба е съответният герой. В списъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете името на автора.

А) Божана

Б) Лалка  

 Иван Вазов  Йордан Йовков Елин Пелин Димитър Талев

 

Свържете името на героя с литературната творба, от която е съответният герой. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете заглавието на творбата.

В) Костов

Г) Елка

„Железният светилник“ „Тютюн“ „Гераците“ , „Под игото”

 

Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете името на автора. 

Д) „Пловдив“

Е) „Зимни вечери“

Христо Смирненски Елисавета Багряна Димчо Дебелянов Христо Ботев

41.

41. Прочетете „Майце си“ на Христо Ботев и в свитъка за свободните отговори напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема Майката като център на родовия свят на човека. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.

Ти ли си, мале, тъй жално пела,

ти ли си мене три годин клела,

та скитник ходя злочестен ази

и срещам това, що душа мрази?

 

Бащино ли съм пропил имане,

тебе ли покрих с дълбоки рани,

та мойта младост, мале, зелена

съхне и вехне люто язвена?!            

 

Весел ме гледат мили другари,

че с тях наедно и аз се смея,

но те не знаят, че аз веч тлея,

че мойта младост слана попари!

 

Отде да знаят? Приятел нямам

да му разкрия що в душа тая;

кого аз любя и в какво вярвам -

мечти и мисли - от що страдая.

 

Освен теб, мале, никого нямам,

ти си за мене любов и вяра;

но тука вече не се надявам

тебе да любя: сърце догаря!

 

Много аз, мале, много мечтаях

щастие, слава да видим двама,

сила усещах - що не желаях?

Но за вси желби приготви яма!

 

Една сал клета, една остана:

в прегръдки твои мили да падна,

та туй сърце младо, таз душа страдна

да се оплачат тебе горкана...

 

Баща и сестра и братя мили

аз да прегърна искам без злоба,

пък тогаз нека измръзнат жили,

пък тогаз нека изгния в гроба!

 

Желаем ви приятна работа!

 
-->