Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Мениджърски и лидерски философии на триумвирата от лидери на Google

Публикувано: 2017-12-03 10:11:35

Съдържание:

1.Увод –   2 стр.

2. Брин, Пейдж и Шмит като лидери -  4 стр.

2.1.Мениджърски и лидерски философии – 5 стр.

2.1.1.Сергей Брин – 8 стр.

2.1.2.Лари Пейдж – 9 стр.

2.1.3.Ерик Шмит – 11 стр.

3.Естеството на съдружието, което искат да развият Брин, Пейдж и Шмит – 12 стр.

4.Лидерската ориентация на триумвирата на Coogle, изградена на основата на мрежа от отношения и структури - 14 стр.

5.Характеристика на лидерството на Брин, Пейдж и Шмит на основа на разбирането за транзакционни, трансформационни, харизматични и автентични лидери – 17 стр.

5.1.Прогнози – 21 стр.

6.Заключение – 22 стр.

Цитирана и използвана литература – 24 стр.

Приложения 1,2,3,4,5,6,7,8 – 25 – 27 стр.

1.Увод

    Днес е трудно да си представим света преди 17 години, когато в живота на милиони хора го няма всекидневното присъствие на Google. Това проучване се фокусира върху мениджърските и лидерски философии, политики и поведение на триумвирата от лидери на Google. Приемаме, че лидерството е комплексна интеракция, включваща лидер, последователи и ситуация. То е функция на взаимоотношенията, които се създават и поддържат с другите (т.нар. социален капитал) и междуличностния контекст.[1] Лидерството включва индивидуални способности, екипни способности, организационни способности, способности за лидерство в мрежа.

Триумвиратът от лидери на Google се състои от Сергей Брин и Лари Пейдж, които са основатели, и Ерик Шмит. Брин е президент за технологиите и поема отговорност за рекламните инициативи. Пейдж е президент за продуктите и е признат за интелектуален лидер на компанията. Заедно Брин и Пейдж осигуряват управлението в инженерните, технологични и продуктови дейности в Google. Ерик Шмит е председател и главен изпълнителен директор и е отговорен за осигуряването на оперативното експертно мнение и лидерство на компанията, която обслужва целия свят – всички държави и поне сто различни езика.Това е мощна услуга, за която повечето хора може би и не са мечтали през последните 20 години.[2]

Отчитайки, че мениджърските и лидерски философии формират закономерността на икономическите и социалните процеси, в настоящата работа се спираме на фактори като избор на приоритети и отчитане на ролята на информацията в обществото, които определят успешното бизнес партньорство на триумвирата на Google. Приемаме, че днес информацията се счита за най-значимия ресурс на нашето съвремие. Тя играе структуроопределяаща роля в глобалния свят. Преди около 70 г. бащата на кибернетиката Норбърт Винер бе заявил „Който владее информацията, той ще владее и света. Тези негови пророчески думи се сбъдват в нашето съвремие. Днес светът е информация.[3] Брин определя като основна задача на Google да дава правилната информация на хората, бързо, лесно, просто и безплатно, а Лари Пейдж допълва: Нашият таргет е иновацията.[4]

 При мениджърските и лидерски философии определяща е и ролята на взаимоотношенията между лидерите. В настоящата работа отчитаме съвременната тенденция за разграничаване на понятията „развитие на лидери“ (leader development) и „развитие на лидерството“ (leadership development). Първото се дефинира като увеличаване на индивидуалния капацитет на лидерите, т.е. изграждане и усъвършенстване на техните компетентности…Развитието на лидерството се определя като увеличаване на лидерските способности (капацитет) на организацията да задава посоката на развитие и да осигурява посветеността на служителите за следването ѝ...[5] В единството на синхронния, диахронния и сравнителния анализ търсим вярната посока към потенциалните изводи.  Задачите на изследването включват още: Представяне на Брин, Пейдж и Шмит като лидери.; Извеждане на основните постулати на техните мениджърски и лидерски философии.; Проследяване на естеството на съдружието, което искат да развият Брин, Пейдж и Шмит.; Достигане до изводи за лидерската ориентация на триумвирата, изградена на основата на мрежа от структури.; Характеристика на лидерството на Брин, Пейдж и Шмит на основа на разбирането за транзакционни, трансформационни, харизматични и автентични лидери.  

 Тезата, която защитаваме, е, че изграждането и развитието на лидерите е плод на заложби, обстоятелства и усилия.[6] Придържаме се към разбирането на Лари Пейдж, че лидерите трябва да комбинират двете неща, фокусът на изобретението и иновацията, плюс компанията, която може да ги използва за търговски цели и да ги достави до хората.[7] Общият знаменател в лидерството на Брин, Пейдж и Шмит е  разбирането им за мощта на информацията и знанието в съвременното общество. Това тяхно разбиране ги прави интуитивни, с поглед, който прозира в бъдещето. Приемаме, че подобна екстраполация на сигналите, събитията и на фактите е от много съществено значение за попадане в клуба на лидерите.[8] Отчитайки различните аспекти от лидерството на триумвирата на Google го определяме като трансформиращо лидерство или лидерство на промяната.

Съдържанието на настоящето изложение съдържа до голяма степен официалните мнения на редица изследователи и специалисти. Използвана е и официално изнесена информация в медиите. Отчитаме невъзможността да се направи обстоен преглед на излизащата литература по разглежданата тема, защото разширяващият се обхват от дейности на компанията я извежда на преден план в съвременната икономическа и обществено-политическа мисъл. Целта на настоящата работа е да създаде една конкретна представа за поставения проблем, да бъдат представени различни концепции в съвременната теория за разкриване на същността на явлението лидерство. Приобщаваме проблемите на лидерството към цялостния проблем за успешния бизнес в съвременното общество и отчитаме, че въпросите за лидерството имат отношение към когнитивните науки, психологията, управлението на човешките ресурси, информационния брокеринг, мениджмънт на знанието и др. области, защото лидерството е обвързано с много личностни и психологически характеристики. В същото време отчитаме, че този проблем е недостатъчно изследван, той е обект на изненадващо малко изследвания в областта на организационното поведение и индустриалната (организационната) психология и свързаните дисциплини.[9]

В духа на тези цели и задачи е нашето скромно проучване върху мениджърските и лидерски философии на триумвирата от лидери на Google.

2. Брин, Пейдж и Шмит като лидери

Още Фидлър посочва, че лидерството е комплексна интеракция, включваща лидер, последователи и ситуация. То е функция на взаимоотношенията, които се създават и поддържат с другите (т.нар. социален капитал) и междуличностния контекст.[10] Без индивидуалната подготовка за предизвикателството и изискванията на лидерството то трудно би могло да се случи. Oт древността до днес събитията са дирижирани от водачи. Примерите, с които историята е наситена, насочват отговорите на въпросите, свързани с лидерството, към знанието и информацията, с която са разполагали лидерите. Според проф. д-р. А.Димчев два могат да бъдат факторите, които са значими за овладяването на ресурси: - интересът към тях; - възможностите на индивидите да достигат, анализират, обработват, натрупват и използват тези скъпоценни продукти...[11]

Тези фактори се обединяват в продуктивните взаимоотношения на лидерите, които създават компанията Google – Сергей Брин и Лари Пейдж /Приложение1/ през 1998г., когато са докторанти на Stanford University. larry-page-sergey-brin-google-foundersИмето на компанията – Google е игра на думи и прозхожда от математическия термин за единица, последвана от сто нули, или „гугол“ (googol), което е привидно и отражение на тяхната мисия да организират безкрайно количество информация в интернет. В един от многото вестникарски материали - „Най-успешните бизнес партньорства“[12] откриваме събрани най-често срещаните въпроси, свързани с тяхното лидерство -  Как тези хора са открили бизнес партньорите си? И какво е направило от съчетаването на техните усилия рецепта за успех? През 2001г. Брин и Пейдж привличат Ерик Шмит за главен изпълнителен директор на Google, който осигурява организационната  и оперативна експертиза и лидерство на Googlе, докато Брин и Пейдж обезпечават инженерно, технологично и продуктово лидерство. Пейдж и Брин знаят, че не са професионални мениджъри или експерти в стратегията, затова привличат компетентния Шмит да ръководи компанията./Приложение2/

 Успехите на Google могат да се отдадат на неговия триумвират от лидери, състоящ се от Брин, Пейдж и Шмит. Една от големите мистерии на Google е как функционира този триумвират. Днес Брин отчита, че С времето ние разгърнахме първоначалната натурална версия на Google през далечната 1998 година, когато имахме 25 милиона или 30 милиона страници за индексиране. Днес имаме милиарди. Такъв обем изисква различен подход при търсещите технологии.[13] Брин и Пейдж контролират Google чрез специален клас акции, които им дават 54,6 на сто от правата на глас, въпреки че икономическият им интерес е само 13,1 на сто[14].  Те се съгласяват да продават пропорционален дял от контролиращите си акции в случай, че продадат книжа от клас С, който е издаден за финансиране на продобивания на възнаграждения в акции на служители. След тези продажби техният контролиращ дял пада само до 52 на сто. Според последната класация на американското издание Forbes, Лари Пейдж и Сергей Брин имат нетно богатство от по 20.3 млрд. долара. По този начин те заемат 13 място сред най-богатите хора в САЩ, класирани са на 24 позиция сред милиардерите в света и са на 30 място в класацията за най-влиятелните хора на планетата.[15]

2.1.Мениджърски и лидерски философии

       Германската фондация Бертелсман (Bertelsmann Stiftung 2010), чийто американски партньор е Центърът за творческо лидерство (Center for Creative Leadership), преди пет години представя мащабно изследване на най-добрите практики за развитие на лидерството и в едно от важните обобщения допуска, че в бъдеще организациите ще трябва да избират къде да инвестират своите усилия за развитие на лидерството на едно от следните пет различни нива: · индивидуални способности за лидерство (Individual capacity); · екипни способности за лидерство (Team capacity); · организационни способности за лидерство (Organizational capacity); · способности за лидерство в мрежа (Network capacity); · способности за лидерство в системата (Systems capacity).[1]

В настоящето изследване при представяне на мениджърските и лидерски философии са потърсени два типа конструкти – организационни и индивидуални. Към организационните спадат лидерството, ролята на мениджмънта, организационната комуникация в процеса на планиране и провеждане дейността на компанията, въвлечеността на персонала в процеса на преструктуриране. Индивидуалните променливи включват доверие към мениджмънта, ангажираност в работата, структура на собствеността. „Лидерството“ включва вземането на решения и планирането на дейността на компанията, както и наличието на подкрепа от страна на служителите.[2] Основните пунктове в мениджърските и лидерски философии на триумвирата на Google са събрани в материала, изготвен от компанията - Десет неща, които знаем, че са верни“[3]  Формулировката е направена, когато Google е само на няколко години, но периодично се осъвременява: 1.Съсредоточете се върху нуждите на потребителя. Всичко останало ще последва само.; 2.Най-добре е да се прави едно нещо изключително добре. Занимаваме се с търсене. С един от най-големите изследователски екипи в света… ние знаем какво правим добре и как да го правим по-добре.; 3. Бързо е по-добре от бавно. Знаем, че времето ви е ценно. Вероятно сме единствената компания в света, която може да заяви, че целта й е потребителите да напуснат нейния уебсайт възможно най-бързо.; 4.Демокрацията в интернет функционира.Търсенето с Google работи, защото разчита на милионите хора, публикуващи връзки към уебсайтове, да ни помогнат да определим сайтовете, предлагащи ценно съдържание.; 5.Не е нужно да сте на бюрото си, за да ви трябва отговор.Светът става все по-мобилен – хората искат достъп до информация от всяко място и по всяко време. Инициатори сме на нови технологии и предлагаме нови решения за мобилни услуги…; 6.Можете да печелите пари, без да правите нищо лошо. Google е бизнес. Приходите, които реализираме, идват от предлаганата на фирмите технология за търсене и от продажбата на реклами. За да бъдем в услуга на потребителите, имаме набор от ръководни принципи за рекламните си програми и практики.; 7. Винаги има още информация.; 8.За нуждата от информация няма граници.Целим да предоставим останалите си приложения и продукти на възможно най-много езици.; 9.Можете да сте сериозни и без костюм. Основателите на Google са създали компанията около идеята, че работата трябва да е предизвикателна, а предизвикателството – забавно. Придаваме особено значение на колективните постижения и се гордеем с индивидуалните резултати, които допринасят за цялостния ни успех. Залагаме много на служителите си – енергични и ентусиазирани, с различно образование и опит, творчески подход към работата, забавленията и живота.; 10.Винаги има място за подобрение.За нас да бъдеш добър в нещо е начална, а не крайна точка. Постоянната ни неудовлетвореност от постигнатото в крайна сметка се превръща в двигателна сила на всичко, което правим.

 Доверието към мениджмънта според създателите на компанията трябва да е съчетано с познание. Лари Пейдж например заявява, че дълбокото познание за сферата от мениджъра е ключов фактор за мотивацията на служителите.[4] С такава мениджърска философия триумвиратът на Google постига висока степен на доверие към мениджмънта, ангажираност в работата и наличие на подкрепа от страна на служителите. Компанията констатира - Ние печелим от това, че когато казваме, че ще направим нещо, хората вярват, че наистина го можем и намалява до минимум елементите на стрес в работна среда[5]. Tриумвиратът на Google успешно хармонизира организационните и индивидуални променливи. Лари Пейдж например заявява, че Работата ми като лидер е да подсигуря на всички в компанията добри възможности, да ги накарам да чувстват, че правят нещо значимо и допринасят за доброто в обществото. Искам Google да води, не да следва. Така лидерите на компанията успяват да надскочат чисто финансовата мотивация при планиране на бъдещата дейност. Лари Пейдж посочва: Ако парите ни мотивираха, отдавна щяхме да сме продали компанията и сега да сме на плажа![6] Стремежът към „най-доброто“ се оказва успешна мотивация, която лидерите на компанията насочват към служителите. Ние имаме мантра: не бъди лош, което означава да правим най-доброто, което знаем, за нашите потребители, за нашите клиенти, за всички. – споделя Пейдж. Благодарение на непрекъснатото разработване на нови продукти и партньорства с други компании, Google се превръща в най-големия интернет и технологичен бранд в света с близо 45 хиляди служители. А основателите управляват компании за милиарди, като чрез Google притежават още най-популярният сайт за видео споделяне YouTube, под шапката на интернет търсачката са още операционната система Android и социалната мрежа Google +.[7]

     Отличителна черта на лидерската философия на триумвирата от Google е изявеното чувство за хумор. Основателите на компанията често се шегуват с потребителите и им поднасят забавни трикове. Ако още не сте виждали такива, потърсете „zerg rush“ или „do a barrel roll“ в Google и се посмейте. С новината, че Google става Alphabet, основателите Лари Пейдж и Сергей Брин отново показаха, че не могат да бъдат твърде сериозни, дори и когато обявяват толкова сериозна новина. Всъщност в тяхното съобщение в новия сайт abc.xyz е скрита една малка изненада. Ако кликнете на точката след изречението „Alphabet will also include our X Lab, which incubates new efforts like Wing, our drone delivery effort.“ ще бъдете пренасочени към сайта hooli.xyz. Сайтът е създаден за несъществуващата компания HooliXYZ и се ръководи от главния герой на комедийния сериал на HBO- Sillicon Valley.[8]

    Съществени принципи от лидерската философия на Google за ефективно управление[9] са прозрачността във взаимоотношенията на триумвирата /свеждаща се до яснота и откритост при вземане на решения, изпълнението и получените резултати/ и отговорността /за предприетите или непредприетите действия/. В тази философия лидерството е функция на междуличностните процеси в организацията и включва създаването на социален капитал. В практическата дейност на лидерите от компанията могат да се разгледат няколко равнища – лидерите са с добре дефинирана програма, която от една страна, е насочена към ключовите компетентности и развиваща отделния лидер, а от друга, е всъщност насочена към развиване на лидерството в организацията, ориентирана е към бъдещето. Успехите на компанията се дължат и на стратегическото лидерско развитие, оглавявано от триумвирата на Google и интегрирано с управлението на таланта.[10]

 Индивидуалните конструкти при представяне на мениджърските и лидерски философии на триумвирата на Google изискват представяне на детайли от личността и дейността на отделните лидери. Към тези индивидуални конструкти отнасяме: 1.себепознание, непрекъснато учене и инициатива.; 2.способност да работят заедно в групи и да лидерстват в екипи.; 3.способност за разбиране на организациите и лидерство в тях; 4.поддържане на отношения и повлияване; 5.способносст да видят голямата картина, да разбират базисните причинно- следствени връзки и да влияят на системите.[11]

2.1.1.Сергей Брин

   Сергей Брин /1973г./ е роден в Москва в руско еврейско семейство /Михаел и Евгения Брин/, което емигрира в САЩ, когато той е на 6 години. Следва в Университета на Мериленд, защитава Магистърска степен по компютърни науки в Станфордския университет, където се запознава с Лари Пейдж.[12] Брин ръководи специалните проекти на компанията. От 2001г. до 2011г.  Брин е президент, който отговаря за технологиите и споделя отговорностите по ежедневното управление на компанията с Лари Пейдж и Ерик Шмит. И до днес част от най-новите проекти на компанията като самоуправляващите се коли, очилата Google Glass и др. са дело именно на Брин. Но той споделя, че никога не е работил по Google+, защото не е социален.[13] Мениджърската и лидерска философия на Брин е проектирана в многото негови изказвания в медиите. Той отчита необходимостта от своевременно и бързо вземане на решения /Ние работим с различен тип информация. И винаги има някой, който не е доволен каквото и да правим. Но ние трябва да взимаме някакви решения, в противен случай ще се сблъскваме с никога не свършващи дебати./  и в същото време търси мащабност в действията /Ние искаме Google да бъде третата половина от твоя мозък./[14] И не забравя, че тази мащабност, цялата дейност на компанията, е насочена към всекидневието на хората /Някои казват, че Google е Господ. Други казват, че Google е Дявола. Но ако те си мислят, че Google е прекалено мощна, запомнете, че при търсачките, както и при другите компании, всичко се свежда до едно единствено кликване върху друга търсачка./ Брин  търси гледната точка на потребителите и определя например Windows като изтезание за тях: Мисля че това което наистина тормози потребителите е сложността на софтуерните инструменти, които служат за поддръжка на компютъра. От това страдат всички и се дължи на фундаментално сбъркана концепция[15]. В тази връзка Брин подчертава, че възможностите за автоматичен ъпдейт при операционната система Chrome са много по-добре направени от тези, които предлага Microsoft в своя Windows. Философията на Google се състои в идеята, че потребителят не трябва да взима участие в процеса на ъпдейтването, като по този начин поддръжката се опростява значително.

    През годините Брин дарява стотици милиони долари за благотворителност /например 160 млн. долара за борба срещу Паркинсон/. През 2011 дарява 500 000 долара на Уикипедия и й предоставя чрез Google инструменти за превод на статиите на арабски език, хинди и суахили[16]. Коментирайки това дарение, Брин казва, че Уикипедия е едно от най-великите достижения на интернет[17].  За себе си Брин обобщава: Определено, всеки иска да бъде успешен, но това, което искам аз искам е да гледат мен във времето  когато бях в началото – ентусиазиран да бъда иновативен, много вярващ и етичен, и безсъмнено оставяйки отличителен белег в света.[18]

2.1.2.Лари Пейдж

Лоранс Едуард "Лари" Пейдж (1973) е американски компютърен специалист. Роден е в еврейско семейство в Лансинг, Мичиган. Той казва: От много ранна възраст разбрах, че винаги съм искал да измислям нещо. Така и стана, действително се интересувам от технологии и бизнес .... Така че вероятно от времето, когато бях на 12 знаех, че евентуално ще създам компания.[19] Завършва компютърно инженерство от Мичиганския щатски университет, където създава мастилено-струен принтер от кубчета LEGO. Работи известно време в технологичните среди, но на 24-годишна възраст решава да защити докторантура в Станфордския университет, където се запознава с бъдещия си партньор Сергей Брин. Той е Главен изпълнителен директор на Google и като такъв отговаря за ежедневното управление на компанията, за нейното ръководство при разработката на продукти и технологичната й стратегия. Именно Пейдж е първият главен изпълнителен директор до 2001г., като допринася за разрастването на компанията до над 200 служители и я прави печеливша. От 2001г. до 2011г. Лари е президент на интернет гиганта, отговарящ за продуктите. Най-открояващата се черта от лидерската и мениджърска философия на Пейдж е неговата безгранична амбиция. Към нея трябва да прибавим и стремежа към иновации /Изобретяването на нещо ново не е достатъчно. Фокусът трябва да е и върху иновацията, а и една компания трябва да може да комерсиализира продукта си, за да стигне той до хората./ За Пейдж, както и за Брин, мащабите на една дейност я правят „добра идея“ /Ако имаш продукт, който наистина набира широка употреба, то той най – вероятно е добра идея./ Пейдж не се задоволява с вече постигнатото и смята, че връхната точка при търсачката е тя основно да разбира всичко в света, и винаги да ти дава правилния отговор. И ние сме далеч, далеч все още от това. Важните неща за него са тези, които променят света:  Ако променяш света, ти работиш над важни неща.Тогава си и развълнуван да ставаш сутрин рано.

В разговор с Чарли Роуз[20] Лари Пейдж споделя, че продължава да търси същината на световната информация. Според него в това отношение дори Google е все още на ранен етап. Той смята, че компютрите трябва да започнат да разбират хората /Опитваме се да направим така, че устройствата да работят, да разбират контекста ви и евентуално от какво имате нужда…Да накараме компютрите да ви разбират – все още не сме успели да приключим с това. Всичко е твърде тромаво и тежко./ Той определя като вълнуващо смесването на компютърната наука с невронауката и работата за създаване на изкуствен интелект. Смята, че технологиите могат да променят света, но трябва повече хора да имат достъп до интернет. Един от новите му  проекти /Project Loon/ използва балон /Звучи налудничаво, но две трети от хората по света нямат достъп до интернет и ние си помислихме: “Как евтино можем да осигурим точки за достъп?” Толкова е лесно да пуснеш балон./ На въпроса на Чарли Роуз „Разкажи ми за твоята философия. Не се задоволяваш просто с малко парченце напредък?“ Лари Пейдж отговаря: Много от нещата, за които говорихме, ползват концепцията от икономиката на допълняемостта: правите нещо, което не би станало, освен, ако наистина не го правите. Колкото повече правите нещата по този начин, толкова по-голям е ефектът, който получавате. Става дума за правене на неща, които хората биха счели за невъзможни. колкото повече си мисля за технологията, толкова повече осъзнавам колко много не знам. Много хора мислят за бъдещето – но след това никога не виждаме осъществяване. Изобретението не е достатъчно. Тесла е изобретил електрическата енергия, но е срещнал трудности тя да достигне до хората. Трябва да се комбинират двете неща, фокусът на изобретението и иновацията, плюс компанията, която може да ги използва за търговски цели и да ги достави до хората.

Обмисляйки например възможността да финансира Елон Мъск, който иска да отиде на Марс, Лари заявява: Това е една достойна цел. Имаме много служители от Google, които станаха доста заможни. Работиш, защото искаш да промениш света и да го направиш по-добър.

Рупърт Мърдок смята, че качеството, което му служи най-добре, е любопитството. За Бил Гейтс и Уорън Бъфет е фокусът. За Лари Пейдж това качество е погледът в бъдещето /Много компании не успяват с течение на времето. Какво е това, което правят  фундаментално погрешно? Обикновено пропускат бъдещето. Аз се опитвам да се фокусирам върху това: какво ще бъде бъдещето. И също върху това как можем да задвижим организацията си да се фокусира точно върху това. Когато работех върху Android, се чувствах виновен. Тази работа не беше част от нещата, върху които по онова време работехме, беше просто стартъп и аз се чувствах виновен. Това беше глупаво. Това беше бъдещето./[21]

  За приноса за развитието на интернет Лари Пейдж е обявен за един от Световните икономически лидери.[22] За 2015г.той е получил най-голямо одобрение от служителите си и повежда класацията за 50-те най-високо оценявани топ мениджъри на американските компании. Подреждането се изготвя от кариерния портал Glassdoor.com и в него участват дружества с над 1000 служители. Класацията се прави на базата на отговорите от анонимно онлайн проучване сред потребители, които оценяват работата на мениджърите и отговарят на няколко въпроса, сред които "одобрявате ли начина, по който главният изпълнителен директор ръководи компанията ви". За да получи оценка дадена компания, въпросникът трябва да е попълнен от поне 100 души от персонала й. Резултатите за 2015 г. показват, че най-високо одобрение – 97%, получава главният изпълнителен директор Google Лари Пейдж. “Заемането на трона от Пейдж не е огромна изненада – все пак наскоро Google беше обявена за най-добрата технологична компания, за която можете да работите в САЩ", отбелязва онлайн изданието VentureBeat.[23]

2.1.3.Ерик Шмит

Ерик Емерсон Шмит /1955г./  е американски софтуерен инженер, който е изпълнителен директор на Google от 2001г. до 2011г. Преди да стане част от триумвирата на Google е преподавател по стратегическо управление в Станфордския университет, Факултет по бизнес. Шмит има лидерски опит, натрупан на различни длъжности /директор, лидер, вицепрезидент, генерален мениджър/ в ИТ компании /Byzromotti Design,Bell Labs, Zilog, Xerox, Palo Alto Research Center /PARC/Sun Microsystems, Volkswagen Beetle, Novell/. През 2008г. Шмит е неформален съветник на Барак Обама в президентската кампания.  След като Обама става президент Шмит е избран за член на Консултативния съвет на президента и член на Американския съвет за наука и технологии /PCAST/. /Приложение5/

Като изпълнителен директор на Google той споделя отговорността за ежедневните операции на компанията с основателите Сергей Брин и Лари Пейдж. Работните задължения на Шмит включват изграждането на корпоративна инфраструктура, която е необходима за бързия растеж на компанията. Шмит осъществява и връзките на Google с правителството на САЩ. Той дава на Google “златните правила за управление[24], сред които е известната вече фраза „Не бъди зъл“ и формулата 70/20/10, която ще представим в следващата точка от това изложение. Шмит споделя възгледа, че глобалната информационна икономика ще бъде преобразена от новите технологии. Известно е, че през последните години потоците от информация се развиват лавинообразно. Знанието нараства с експоненциални темпове. Според Ерик Шмит, на всеки два дни човечеството създава повече информация, отколкото е създало от зората на цивилизацията до 2003г. Това са към пет екзабайта данни на ден.[25]  Шмит смята, че е възможно да се изгради култура на иновациите, култура на лидерството, култура на оптимизъм. Той дава за пример Google, но посочва, че това в никакъв случай не е единственият пример. Светът /според него/ може да работи по този начин.[26] Шмит призовава хората да бъдат  революционери и да използват тази огромна промяна, която е пред тях. Те могат с технологиите да променят бизнеса, комуникациите и начина на живот.

Ерик Шмит разширява филантропичната си дейност през годините, председател е на Съвета на директорите на фондацията New Amerika. В ролята си на председател той прави дарение за 1 млн. долара. Днес признава, че образованието и околната среда са негов основен фокус.[27] През 2011г. Google обявява, че Шмит се оттегля от поста главен изпълнителен директор, но продължава да работи като изпълнителен председател на дружеството и съветник на съучредителите Брин и Пейдж. Лари Пейдж поема поста главен изпълнителен директор на компанията. 

3. Естеството на съдружието, което искат да развият Брин, Пейдж и Шмит

Днес набира скорост тенденцията на лидерството да се гледа като на социален процес, който ангажира всеки в общността, тогава има все по-малко смисъл да се инвестира предимно в уменията на индивидуалните лидери.[28] Лидерството на Брин, Пейдж и Смит надраства разбирането за лидерството като личности и се превръща в лидерство – процес, който включва процеса на мобилизиране на хората да се изправят срещу трудни предизвикателства. Като лидери триумвирата на Google мобилизира своите служители активно да се включат в търсене на правилната посока. На сайта на компанията в материала „Нашата култура[29] може да прочетем: Хората са тези, които създават облика на Google като компания. Наемаме умни и решителни хора и акцентираме повече върху способностите, отколкото върху опита…Стремим се да поддържаме отворената култура, често свързвана със стартиращите компании, при която всеки има практически принос и спокойно може да споделя идеи и мнения. По време на седмичните ни срещи (наричани „Слава Богу, че е петък“), а също и по имейл или в кафенето, служителите ни задават въпроси директно на Лари, Сергей и други ръководители по всякакви проблеми в компанията. Офисите и заведенията ни са създадени така, че да улесняват взаимодействията между служителите във и между екипите и да подбуждат разговори за работа, както и за развлечение. Като основна цел на компанията Лари Пейдж определя задачата да организираме цялата информация на света и да я направим универсално достъпна и полезна за всички. Сътрудничеството е ключът към успеха на съдружието според Лари Пейдж: Ако можеш да движиш компанията си малко повече основана на сътрудничество, то ще постигнеш по – добри резултати, защото тогава ще имаш повече време и енергия за проверяване и балансиране на случващото се.[30] Макар че опитът не е най-важният фактор, може да отчетем, че Шмит е опитен мениджър и има значителен опит в изграждането на Novell и Sun Microsystems, преди да бъде назначен в Google. Той е известен експерт в технологиите. През април 2007 г. Шмит е избран за председател на борда, в допълнение на това, че е главен изпълнителен директор. Google не е имал председател, откакто предлага акциите си на борсата през 2004г., въпреки че Шмит ефективно изпълнява и тази роля. Коментирайки ролята на Шмит за успеха на Google, Дейвид Надлер, известен бизнес консултант, казва: „Пейдж и Брин тласкат напред Шмит, което може да се разглежда като класически пример за преоформяне на структурата за мениджмънт, като се подчертава силата на топ мениджърите.”

Все пак Брин и Пейдж продължават да играят доминираща роля в компанията, защото техните акции носят десет пъти повече гласове от обикновените акции. Така добрите финансови резултати на интернет гиганта помагат да постигне рекорден скок в цената на акциите си, който се отразява повече от добре на съоснователите на компанията.[31] Брин и Пейдж имат свобода на действие, купуват каквито акции желаят и не изплащат дивиденти. Брин заявява, че ще напрегнем усилията си да изградим нашата инфраструктура навън и да развием продукти, които да приспособим и за индивидуалните пазари. Стремежът към иновации и готовността да се поема риск също е ключов фактор за успеха на триумвирата на на Google. Лари Пейдж констатира: Много от компаниите са под стрес да държат приходите си в линията на прогнозите на анализаторите. Затова и често приемат малки и предвидими печалби, отколкото големи и по – малко предвидими такива. Сергей и аз смятаме това за вредно и ние възнамеряваме да се насочим в обратната посока.Той смята, че ние сме може би 1% от това, което бихме могли да бъдем. Google например би могла да се движи по-бързо, имайки предвид възможностите си... Трябва да се съсредоточим върху изграждането на неща, които все още не съществуват. Такива неща например са проучванията под кодовото име Project Wing. Говорител на компанията обявява, че Google се надява да прави доставки  на дрони по въздуха около 2017. Пресата обаче е скептична в това отношение: Макар проучванията в полето да напредват, Google и останалите компании опитващи се да навлязат в сферата на безпилотните въздушни доставки, все още имaт дълъг път докато превърнат плановете си в реалност.[32]

Днес Google разработва автономни автомобили, занимава се с умни домове, разгръща високоскоростна оптична мрежа в отдалечените градове на САЩ, подготвя височинни балони, които да разпръскват безжичен интер

-->