Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Нравствено-психологическата проблематика в “Братя” и “Бедният Лука” от Добри Немиров

Публикувано: 2017-12-02 14:24:33

Съдържание

Увод …стр. 2         

1.Духовното пространство на Добри Немиров…  стр. 5

1.1.Проблеми на творческия метод …стр. 10

1.2.Критика на критици – съвременници на  Добри Немиров ...стр. 12

1.3.Съвременната критика за Добри Немиров …стр.14

2.Нравственият модел на Добри Немиров  ...стр.16

2.1.Понятията добро и зло  в художественото пространство на “Братя” и “Бедният Лука”…стр.22

2.2.Социално-етически идеи ...стр.27

2.3.Религиозно-етически идеи...стр.30

2.4.Национална определеност на персонажите…стр.33

2.5.Името-указание за духовната характеристика на персонажа ...стр.37

2.6.Естетически категории, идеал, механизми за постигане на естетиката...стр.39

3. Психологическа проблематика ...стр.44

3.1. Основни психологически модели ...стр.50

3.1.1.Братята…стр.52

3.1.2.Вечният Баща...стр.55

3.1.3.Светецът...стр.57

3.1.4.Красивата и грозната жена …стр.60

3.1.5.Жената изкусителка ...стр.63

3.1.6.Беднякът ...стр.63

3.2.Фолклорна, библейска и митологическа символика …стр.65

Заключение …стр.69

Използвана литература ...стр.72

Приложение 1...стр.74

Приложение 2 …стр.75

 

Използвана литература:

 1. Авджиев, Желю, Българската литература след Освобождението, С., 1985г., с.36

2. Алипиева, Антоанета, Богът, http://liternet.bg/publish/aalipieva/nacionalna/bogyt.htm

3. Ангелов, К.Ц., Добри Немиров, Зем. Знаме, бр.15, 1945

4. Аретов, Н., Д. Немиров в развитието на българската литература за престъпления, http://aretov.queenmab.eu/archives/criticism/118-low-and-morals.html

5. Бенбасат, Алберт, Добри Немиров – В: Предговор към Добри Немиров. Избрани произведения, С., 1982

6. Бенбасат, Алберт, Добри Немиров, /статия/ - “Литературна мисъл”, 1984, 5, с.55 – 73

7. Битие, 17:5

8. Българска белетристика, Антология, Наредил Велико Йорданов, С., 1922, с.603

9. Василев, М., Големият сезон на българския роман – В: Съвременна българска литература, С.,1983, с.176

10. Гълъбов, Константин, Методите на литературната история – В: Литературен кръг Стрелец, В.Търново, 1995, с.96

11. Далчев, Атанас, Нашата критика – В: Литературен кръг Стрелец, В.Търново, 1995, с.155

12. Джурова, Галина, Добри Немиров, http://children.libruse.bg/bio/details.php?id_bio=39

13. Динеков, Петър, Фолклор и литература – В: Българско народно творчество, С., 1993г., с.273

14. Дойков, Васил, Летопис на книжовното дело в Русе, С., 1987, с.22

15. Древерман, Ойген, Същественото е невидимо, Леге Артис, 2005

16. Евреите, 13: 1

17. Екзарх, Йоан, Шестоднев, цитатът е взет от Славов, Слави, Нравствената проблема в българската философска мисъл, С., 1986, с.24

18. Звезданов, Николай , Неосветените дворове на душата, С., 1987

19. Златаров, Ас., Братя, Стрелец, бр.4, 1927

20. Златаров, Асен, Културността в служба на родината – В: Литературен кръг Стрелец, В.Търново, 1995, с.96

21. Зографов, Д.С., Демократически преглед, 1913, кн.9-10

22. Игнатов, Владимир, Добри Немиров – непризнатият класик?!, http://www.svobodata.com/page.php?pid=5905&rid=12

23. Игов, С., Българската литература. XX век , http://liternet.bg/publish/sigov/bgliter.htm

24. Игов, Светлозар, Кратка история на българската литература, С., 1996г.

25. Изложба за писателя Д. Немиров, http://www.libruse.bg/izlojba-dobri-nemirov

26. Йорданова, Юлия,  Традиционни образи на “своето и чуждото в новата българска литература -

http://liternet.ida.bg/publish5/iuiordanova/avtoreferat.htm

27. Каравелов, Л, Изстъпленията на Митхад паша, в: Събрани съчинения, т.6, С., 1969г., с.51

28. Каравелов, Любен, Турски паша -  В: Избрани творби, С., 1985

29. Каравелов, Любен, Българи от старо време - В: Избрани творби, С., 1985

30. Константинов, Г., Добри Немиров /критика/ - В: Константинов, Г, Писатели реалисти, кн.2, С., 1960, 236-243

31. Константинов, Георги и Божанка Константинова, Български писатели – творци на литература за деца и юноши: Био-библиогр. очерци : Т. 1. - София, 1996, с. 181-182

32. Ликова, Розалия, За Добри Немиров /статия/, в: Ликова, Р., - В: “Българската белетристика между двете световни войни, С., 1965, с.334-338

33. Ленкова, С., Лев Толстой и човешката съвест – В: Родна реч, 1984, 10, с.49

34. Милев, Гео, За списание “Ек” и литературните награди, Пламък – В: Милев, Г, Стихотворения.Поеми. Критика, С., 1980, с.418

35. Милев Гео, Небето – В: Стихотворения, поеми, критика, С., 1980г., с.290

36. Минков, М., Книга за детството – В: Народна младеж, бр.221, 1955

37. Минков, Цв., Изображения на бита в нашата белетристика, - В: Николов, Е и Цв. Минков Българска литература. Насоки и теми, Т.1 1947

38. Немиров, Добри, Братя – В: Избрани произведения, С., 1982

39. Немиров, Добри, Бедният Лука – В: Избрани произведения, С., 1982

40. Николов, Maлчо, Добри Немиров, “Братя” /рецензия/ - В : Николов, М., От Теодор Траянов до Никола Вапцаров,    Литературни характеристики, С., 1947, с.194-204

41. Ницше, Фридрих, Човешко, твърде човешко, С., 2001, с.282

42. Първанова, А, “Реалист и психолог” /статия/ - “Септември”, 1982, 2

43. Първо съборно послание на св.ап. Йоан 2:10 и 11

44. Ракова, З, Забравеният председател на СБП, http://liternet.bg/publish9/zrakova/dnemirov.htm

45. Речник на българската литература, С., 1977, БАН, т.2, 439

46. Речник по нова българска литература/1878-1992/, С., 1994, с.250

47. Русева, Виолета, Аспекти на модерността в българската литература, В. Търново, 1993

48. Савов, Ботьо, Престъпността и изящната литература– В: Литературен кръг Стрелец, В.Търново, 1995, с.182

49. Серафимов, Иван, Фолклорът като фантастика – В: сп. Родна реч,1982,1

50. Славов, Слави, Нравствената проблема в българската философска мисъл, С., 1986

51. Стоянов, Людмил, Две основни течения в българската литература, http://liternet.bg/publish5/lstoianov/

52. Стоянов., Л., Бедният Лука, Хиперион, 1923, кн.8

53. Стоянов, Л., Пътеводна светлина,  http://liternet.bg/publish5/lstoianov/zvezda.htm

54. Стоянов, Л., Богоборец – В: Литературната задруга Хиперион, В. Търново, 1996, с.247

55. Съборно послание на св.ап. Иаков 5: 16

56. фон Франц,  Мари - Луиз, Котката, Леге Артис, 2001, с.155

57. Цанев, Г., Романи и романисти – В:Писатели и творчество, 1932, с.177

58. Чобанов, Георги,  Българска литература и европейски позитивизъм,

“http://liternet.bg/publish/gchobanov/pozitiv.htm

59. Шалит, Ерел, Врагът, сакатият и просякът, Леге Артис, 2009

60. Юнг, К., Г., Символи на промяната, Плевен, 2006

61. Юнг, К., Г, /из писмо до г-жа Брикс, 1931г/ - В: 100 писма, Плевен, 2006г.

62. Юнг, К., Г,  из писмо до пастор Виктор Уайт, Оксфорд, 1948г., - В: 100 писма, Плевен, 2006

63. Юнг, К., Г. из писмо до Лео Холидей, САЩ, 1960г - В: 100 писма, Плевен, 2006г.,с.192

 

 

 

-->