Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Публикувано: 2017-12-03 09:41:27

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ - ...   - 2

ГЛАВА 1.  ПРОЕКЦИЯ НА ВЪПРОСА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В

                 РАЗЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ...  - 6

1.1.  СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА …  - 13

 1. ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА ...  - 16
 2. ЗДРАВНА ПОЛИТИКА ...  - 22
 3. ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА ...  - 24

ГЛАВА 2.  ПРОБЛЕМИ НА ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА, РЕФЛЕКТИРАЩИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ... - 30

 1. ВРЕДНОТО ВЛИЯНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И УПОТРЕБАТА НА ЕНЕРГИЯ... - 34

2.1.1. АТМОСФЕРНО ЗАМЪРСЯВАНЕ ... - 37

2.1.2. ВОДНО ЗАМЪРСЯВАНЕ …  - 40

2.1.3. ПОЧВЕНО ЗАМЪРСЯВАНЕ ...  - 41

2.1.4. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ВЪРХУ ЧОВЕКА ... - 44

2.1.5. ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА ...  - 45

2.1.6. НОРМИ ЗА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ И ЗА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ ИМИСИИ … - 46

 1. ФАКТОРИ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ... - 48
 2. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО И ПРИРОДОСЪОБРАЗНО ПРОИЗВОДСТВО

        ЧРЕЗ ВЪЗСТАНОВИМИ ИЗТОЧНИЦИ ...  - 52

2.3.1. СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ …  - 55

2.3.2. ЕНЕРГИЯТА НА ВЯТЪРА ...   - 57

2.3.3. ХИДРОЕНЕРГИЯ ...  - 58

2.3.4. ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ ...   - 60

2.3.5. БИОГОРИВА ... - 61

2.3.6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ В БЪЛГАРИЯ … - 63

ГЛАВА 3.  РАЗВИТИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ... - 65

 1. ЦЕЛИ НА ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ... - 68
 2. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ … - 71
 3. ПРИМЕРИ И АНАЛИЗ ... - 78

3.3.1. ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ ... - 78

3.3.2. ПРОИЗВОДСТВО НА ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ ... - 85

ГЛАВА 4. НАСОКИ И РЕЗЕРВИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС.. - 91

4.1. ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПО-СЛАБО ЗАМЪРСЯВАЩИ ГОРИВА ... - 95

4.2. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ … - 97

 1. РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВОТО: ПЕСТЕЛИВО И ИКОНОМИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ…  - 101
 2. ЦЕНОВА СИСТЕМА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ОКОЛНА СРЕДА ... -103
 3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЛОЖЕНИЯТА В ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ УРЕДИ ЗА БИТА 
 4. ДЪЛЖИМАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ … - 107

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... - 110

ЦИТИРАНА И ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА - 113

ПРИЛОЖЕНИЯ …– 119

ПРИЛОЖЕНИЕ  1   … - 119

ПРИЛОЖЕНИЕ  2   … - 120

ПРИЛОЖЕНИЕ  3   … - 120

ПРИЛОЖЕНИЕ  4   … - 121

ПРИЛОЖЕНИЕ  5   … - 122

ПРИЛОЖЕНИЕ  6    … - 123

ПРИЛОЖЕНИЕ  7    … - 124

ПРИЛОЖЕНИЕ  8    … - 125

ПРИЛОЖЕНИЕ  9     ... - 126

ПРИЛОЖЕНИЕ 10    ... – 127

ПРИЛОЖЕНИЕ  11 … - 128

СЪДЪРЖАНИЕ ... - 129

ЦИТИРАНА И ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1.  Георги Петков, Байко Байков “Справочник по екология”, С.,1985г., стр.258

2.  Георги Бъчваров, “Опазване на природната среда”, Пловдив, 1999г., стр.5

3.  Александър Меркулов, “Енергия на бъдещето”, С., 1981г., стр.7

4.  Георги Бъчваров, “Опазване на природната среда”, Пловдив, 1999г., стр.31

5.  проф. д-р б.н. Делчо Каменов, Основи на екологията”, Шумен, 1988г.

6.    Павел Ангелов, “Екологията”, С., 1988г.стр.8

 1. Георги Бъчваров, “Опазване на природната среда”, Пловдив, 1999г., стр.92
 2. Александър Меркулов, “Енергия на бъдещето”, С., 1981г., стр.9

9.     http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/amb_green.html – 25.04.08г.

10.   Александър Меркулов, “Енергия на бъдещето”, С., 1981г., стр.5

11.   nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/energy.pdf  - 27.04.2008

 1. Здравка Костова, “Концептуализация на екологичното образование”, С., 2003г., стр.141

13.   Цоню Константинов, Мария Петрова, “Екологични основи на производството”, С., 1993г., стр.23

14.   Димитър Събев,  “Психологически проекции  на отговорността за опазването на околната среда в България” http://www.bluelink.net/upload/cfb9186a22154490c576058e1c87e126/DSybev_doklad.doc –27.04.2008г.

15.   Общ доклад за дейността на ЕС през 2007г./25 януари 2008г./ - http://europa.eu/generalreport/bg/2007/rg66.htm – 27.04.2008г.

16.   Общ доклад за дейността на ЕС през 2007г./25 януари 2008г./ - http://europa.eu/generalreport/bg/2007/rg66.htm – 27.04.2008г.

17.   Общ доклад за дейността на ЕС през 2007г./25 януари 2008г./ - http://europa.eu/generalreport/bg/2007/rg66.htm – 27.04.2008г.

18.   Договор от Лисабон http://europa.eu/lisbon_treaty/take/index_bg.htm – 27.04. 2008г.

19.   Общ доклад за дейността на ЕС през 2007г./25 януари 2008г./ - http://europa.eu/generalreport/bg/2007/rg66.htm – 27.04.2008г.

20.   Информационен източник за контакти за ЕС - http://europa.eu/geninfo/info/index_en.htm – 27.04. 2008г.

21.  http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/index_en.html – 24.04.2008г.

22.   Общ доклад за дейността на ЕС през 2007г./25 януари 2008г./ - http://europa.eu/generalreport/bg/2007/rg66.htm – 27.04.2008г.

23.   Генерална дирекция “Земеделие и развитие на селските райони”: http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm –27.04.2008г.

24. Велико Димитров, “Противоречията на Общата селскостопанска политика на ЕС” –

       http://www.ime-bg.org/pr_bg/291-6.htm – 27.04.2008г.

25.   Структурни фондове на ЕС - http://www.eufunds.bg/?cat=5 –27.04.2008г.

26. http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/faq/cap_reform_bg.htm#1 – 27.04.2008г.

27. Париж иска промяна в селскостопанската политика на Ес –

       http://www.econ.bg/news/article139738.html – 27.04.2008г.

28. Мониторинг на почвеното засушаване - http://chm.moew.government.bg/SLM/files/Monitoring%20Soil%20Drougt%20-%20a%20review%20BG.pdf  - 27.04.2008г.

29. Главна дирекция “Рибарство и морско дело”: http://ec.europa.eu/dgs/sishersies/index_en.htm/ - 27.04.2008г.

30. Политики на Европейския съюз

       http://www.hs.government.bg/hs/projects/politiki/transport.htm  - 29.04.2008г.

31. Наръчник към съвкупното право на Общността в областта на транспорта

       http://www.mtc.government.bg/page.php?category=174&id=413 –29.04.2008г.

32.  Устойчива европейска транспортна политика -

        http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-

        0087+0+DOC+XML+V0//BG – 29.04.2008г.

 33.  Европейски парламент -

        http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-

        0087+0+DOC+XML+V0//BG – 29.04.2008г.

 34. Tранспорт: http://ec.europa.eu/transport/index_en.html – 29.04.2008г.

 35. Европейска агенция за морска безопасност: http://emsa.europa.eu/ - 29.04.2008г.

 36. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0630:FIN:BG:HTML  -

                             29.04.2008г.

 37. Здравната политика на Европейския съюз – поглед отблизо –    http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=13823&category=248 –29.04.2008г.

 38.  Европейски парламент -

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-

0087+0+DOC+XML+V0//BG – 29.04.2008г.

 39. Политики на Европейския съюз/Енергийна политика –                      http://www.hs.government.bg/hs/projects/politiki/energina.htm – 29.04.2008г.

 40. Генерална дирекция “Околна среда”: http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm – 29.04.2008г.

  41.http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_policy/index_en.htm – 27.04.2008г.

  42. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0162:FIN:BG:DOC – 29.04.2008г.

  43. Политики на Европейския съюз/Енергийна политика –       http://www.hs.government.bg/hs/projects/politiki/energina.htm – 29.04.2008г.

  44. Георги Петков, Байко Байков “Справочник по екология”, С.,1985г., стр.131

  45. Александър Меркулов, “Енергия на бъдещето”, С., 1981г., стр.18

 46. Политики на Европейския съюз/Енергийна политика –http://www.hs.government.bg/hs/projects/politiki/energina.htm – 29.04.2008г.

47. Георги Петков, Байко Байков “Справочник по екология”, С.,1985г., стр.277

48. проф. д-р б.н. Делчо Каменов, Основи на екологията”, Шумен, 1988г., стр.375

49. проф. д-р б.н. Делчо Каменов, Основи на екологията”, Шумен, 1988г., стр.377

50. Енергетика: http://ec.europa.eu/energy/index_en.html – 29.04.2008г.

51. Международна агенция за атомна енергия: http://www.iaea.org/ - 29.04.2008г.

52. Вътрешен пазар: http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm – 29.04.2008г.

53. Георги Петков, Байко Байков “Справочник по екология”, С.,1985г., стр.195

54. Георги Петков, Байко Байков “Справочник по екология”, С.,1985г., стр.258

55. Александър Меркулов, “Енергия на бъдещето”, С., 1981г., стр.28

56. проф. д-р б.н. Делчо Каменов, Основи на екологията”, Шумен, 1988г., стр.382

57. Павел Ангелов, “Екологията”, С., 1988г., стр.179

58. Цоню Константинов, Мария Петрова, “Екологични основи на производството”, С., 1993г., стр.23

59. Димитър Стоилов, “Човек, общество, природа”, Благоевград, 1985г., стр.286

60. Стивън Синдънбърг, “Екологията”, том 12, С., 1993г., стр. 23, превод от английски – Боряна Михайлова Гечева

61. проф. д-р б.н. Делчо Каменов, Основи на екологията”, Шумен, 1988г., стр.379

62. http://bg.wikipedia.org/ - 29.04.2008г.

63. Димитър Стоилов, “Човек, общество, природа”, Благоевград, 1985г., стр.287

64. Димитър Стоилов, “Човек, общество, природа”, Благоевград, 1985г., стр.297

65. Георги Бъчваров, “Опазване на природната среда”, Пловдив, 1999г., стр.105

66. http://entertainment.bpost.bg/story-read-14145.php – 29.04.2008г.

67. доц.к.г.н. Димитър Стоилов, “Човек, общество, природа”, Благоевград, 1985г., стр.308

68. доц.к.г.н. Димитър Стоилов, “Човек, общество, природа”, Благоевград, 1985г., стр.310

69. Павел Ангелов, “Екологията”, С., 1988г., стр.180

70. http://www.mobilebulgaria.com/forum/search.php?q=issueid&submit=GO – 29.04.2008г.

71. http://www.bseanetwork.org/pdf/eu-focus_bg.pdf – 29.04.2008г.

72.http://reports.eea.europa.eu/briefing_2003_1/bg/EEA_Briefing_WIR_BG.pdf – 29.04.2008г.

73. доц.к.г.н. Димитър Стоилов, “Човек, общество, природа”, Благоевград, 1985г., стр.323

74. Димитър Стоилов, “Човек, общество, природа”, Благоевград, 1985г., стр.274

75. Павел Ангелов, “Екологията”, С., 1988г., стр.179

76. Изменение на климата: http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm – 30.04.2008г.

77. Цоню Константинов, Мария Петрова, “Екологични основи на производството”, С., 1993г., стр.25

78. Димитър Стоилов, “Човек, общество, природа”, Благоевград, 1985г., стр.299

79. Цоню Константинов, Мария Петрова, “Екологични основи на производството”, С., 1993г., стр.23

80. Георги Петков, Байко Байков “Справочник по екология”, С.,1985г., стр.128

81. Георги Петков, Байко Байков “Справочник по екология”, С.,1985г., стр.124

82. Георги Петков, Байко Байков “Справочник по екология”, С.,1985г., стр.131

83. проф. д-р б.н. Делчо Каменов, Основи на екологията”, Шумен, 1988г., стр.30

84. Павел Ангелов, “Екологията”, С., 1988г., стр.178

85. Георги Петков, Байко Байков “Справочник по екология”, С.,1985г., стр.191

86. Здравка Костова, “Концептуализация на екологичното образование”, С., 2003г., стр.147

87. Здравка Костова, “Концептуализация на екологичното образование”, С., 2003г., стр.147

88. Цоню Константинов, Мария Петрова, “Екологични основи на производството”, С., 1993г., стр.19

89. Георги Петков, Байко Байков “Справочник по екология”, С.,1985г., стр.276

90. http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/amb_green.html – 30.04.2008г.

91. Генерална дирекция “Енергетика и транспорт”: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en.html –30.04.2008г.

92. http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/amb_green.html – 30.04.2008г.

93. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0162:FIN:BG:DOC –30.04.2008г.

94. Слънчева енергия - http://bg.wikipedia.org/ - 30.04.2008г.

95. Георги Петков, Байко Байков “Справочник по екология”, С.,1985г., стр.134

96. Алтернативни източници на енергия - http://altenergy.nat.bg/solar_energy.html – 30.04.2008г.

97. Енергия на вятъра - http://www.renewableenergy.hit.bg/wind.html – 30.04.2008г.

98. Александър Меркулов, “Енергия на бъдещето”, С., 1981г., стр.59

99. Вятърна енергия - http://altenergy.nat.bg/wind_energy.html

100. Александър Меркулов, “Енергия на бъдещето”, С., 1981г., стр.73

101. Александър Меркулов, “Енергия на бъдещето”, С., 1981г., стр.155

102. Александър Меркулов, “Енергия на бъдещето”, С., 1981г., стр.155

103. Хидроенергия - http://altenergy.nat.bg/water_energy.html –30.04.2008г.

104. Геотермална енергия - http://altenergy.nat.bg/geotermal_energy.html – 30.04.2008г.

105. Александър Меркулов, “Енергия на бъдещето”, С., 1981г., стр.70

106.Геотермална енергия - http://altenergy.nat.bg/geotermal_energy.html – 30.04.2008г.

107.Топлината на земята се превръща в енергия - http://bluelink.net/GP%20izlojba/Slide13.htm – 30.04.2008г.

108. Георги Петков, Байко Байков “Справочник по екология”, С.,1985г., стр.213

109. Биогорива - http://cibolabg.com/energy/biofuels.php – 30.04.2008г.

110. Цоню Константинов, Мария Петрова, “Екологични основи на производството”, С., 1993г., стр.19

111. http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/amb_green.html – 30.04.2008г.

112. http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/amb_green.html – 30.04.2008г.

113. Всички биогорива ще са без акцизи - http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=285717 – 30.04.08

114. Цоню Константинов, Мария Петрова, “Екологични основи на производството”, С., 1993г.,стр.20

115. Цоню Константинов, Мария Петрова, “Екологични основи на производството”, С., 1993г., стр.20

116. Политики на Европейския съюз / Енергийна политика - http://www.hs.government.bg/hs/projects/politiki/energina.htm – 30.04.2008г.

117. Генерална дирекция ”Изследвания”:http://ec.europa.eu/rescarch/index.cfm?lg=en – 30.04.2008г.

 118. Здравка Костова, “Концептуализация на екологичното образование”, С., 2003г., стр.149

 119. Здравка Костова, “Концептуализация на екологичното образование”, С., 2003г., стр.150

 120. Протокол от Киото: http://ec.europa.eu/environment/climat/kyoto.htm – 1.05.2008г.

 121. Здравка Костова, “Концептуализация на екологичното образование”, С., 2003г., стр.6

 122. Агенция по енергийна ефективност - http://www.seea.government.bg/index.php?mid_val=1  01.05.2008г.

 123. ЕнЕфект  - www.eneffect.bg – 01.05.2008г.

 124. Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия / www.ecoenergy-bg.net - 01.05.2008г.

125. Фондация “Земя завинаги” / www.earthforever.org – 01.05.2008г.

 126. Федерация “Зелени Балкани”/ www.greenbalkans.org – 01.05.2008г.

 127. Европейски център за опазване на природата / www.ecnc.nl – 01.05.2008г.

 128. Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа: Програма за изменение на климата - www.rec.org/REC/Programs/ClimateChange.html – 01.05.2008г.

 129. Мрежа за действия в областта на климата – Европа (Climate Action Network Europe) www.climnet.org – 01.05.2008г.

130. Европейска федерация на агенциите по околна среда и регионална енергетика –www.fedarene.org – 01.05.2008г.

131. Европейско партньорство за енергетика и околна среда - www.epeeglobal.orgmore –   01.05.2008г.

132. Европейски съвет за икономика, базирана на енергийна ефективност - www.eceee.orgmore – 01.05.2008г.

133. Павел Ангелов, “Екологията”, С., 1988г., стр.195

134. Павел Ангелов, “Екологията”, С., 1988г., стр.195

135. Георги Бъчваров, “Опазване на околната среда, Пловдив, 1999г., стр. 109

136. http://citybuild.bg/news/evroeksperti-rabotata-opasnosti/4809 – 01.05.2008г.

137. Сегашно състояние на замърсяването - http://ebs.hit.bg/BG/CURRENT.html – 01.5.2008г.

138.  Черноморска програма за околната среда - http://heritage.varnalife.com/priloj4.htm –01.05.2008г.

139. Павел Ангелов, “Екологията”, С., 1988г., стр.197

140. Радиационен мониторинг на околната среда/http://www.kznpp.org/images/ecology.pdf –  01.05.08г.

141. Чернобилска авария - http://bg.wikipedia.org – 01.05.2008г.

142. Иранската ядрена програма вече била необратима http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=311445 – 01.05.2008г.

143. Доклад за иновациите: http://trendchart.cordis.ln – 01.05.2008г.

144. Георги Петков, Байко Байков “Справочник по екология”, С.,1985г., стр.325

145. Българска стопанска камара - http://b2b.bia-bg.com – 01.05.2008г.

146. Доклад за плана за действие за технологиите за опазване на околната среда - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0162:FIN:BG:DOC#footnote32 – 01.05.2008г.

147. Александър Меркулов, “Енергия на бъдещето”, С., 1981г., стр.91

148. Здравка Костова, “Концептуализация на екологичното образование”, С., 2003г., стр.149

149. Mеждународен експериментален реактор:http://wwwiter.org/index.htm/ -01.05.2008г.

150. Съвместeн изследователски център: http://ec.europa.eu/dgs/jrs/index.cfm/ - 01.05.2008г.

151. Димитър Събев, “Психологически проекции  на отговорността за опазването на околната среда в България” - http://www.bluelink.net/upload/cfb9186a22154490c576058e1c87e126/DSybev_doklad.doc – 01.05.2008г.

152. Димитър Събев, “Психологически проекции  на отговорността за опазването на околната среда в България”  http://www.bluelink.net/upload/cfb9186a22154490c576058e1c87e126/DSybev_doklad.doc – 01.05.2008г.

153. http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/amb_green.html – 01.05.2008г.

154. Програмата REECL - http://www.reecl.org/bg/ - 01.05.2008г.

155. Целеви кредит за домакинства “Енергийна ефективност” -   http://www.ubb.bg/bg/bnk_pers/enef_credit.htm – 01.05.2008г.

156.  Общ доклад за дейността на ЕС през 2007г./25 януари 2008г./ - http://europa.eu/generalreport/bg/2007/rg66.htm – 01.05.2008г.

157. Декларация от Берлин /http://europa.eu/50/docs/berlin_deklaration_bg.pdf/ - 01.05.2008г.

158. http:www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1297&lamg=bg – 01.05.2008г.

159. Договор от Лисабон - http://ec.europa.eu/lisbon_treaty/index_bg.htm – 01.05.2008г.

160. http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/amb_green.html – 01.05.2008г.

161. Димитър Събев “Психологически прекции на отговорността за опазване на околната среда в България” - http://www.bluelink.net/upload/cfb9186a22154490c576058e1c87e126/DSybev_doklad.doc – 01.05.2008г.

162. Алтернативите: ЧАСТ 1 – Газовата промишленост  http://ams.bg/?act=content&rec=419 – 01.05.2008г.

163. Георги Бъчваров, “Опазване на природната среда”, Пловдив, 1999г., стр.113

164.Георги Бъчваров, “Опазване на природната среда”, Пловдив, 1999г., стр.102

165.проф. д-р б.н. Делчо Каменов, Основи на екологията”, Шумен, 1988г., стр.377

166. Павел Ангелов, “Екологията”, С., 1988г., стр.182

 167. Политики на Европейския съюз http://www.hs.government.bg/hs/projects/politiki/transport.htm –

         01.05.2008г.

ВЪВЕДЕНИЕ            

Задачата на скромното ни проучване за опазването на околната среда чрез ефективна политика на ЕС се свежда до изследването на диахронията на движението, очертаваща мястото на енергийната политика, съпътствана от синхронен разрез при извеждането на моделите за опазване на околната среда. В единството на синхронния и диахронния анализ търсим вярната посока към потенциалните изводи. В съгласие с утвърдените законови норми откриваме преките пътища за постигане на ефективност.

Замърсяването на околната среда, което е следствие от производството и употребата на енергия, включва две основни насоки/1/ на въздействие върху екосистемите:

 1. Внасяне в екосистемите на несвойствени вещества, които са резултат от производствената дейност на човека;
 2. Превишаване на допустимите граници /с оглед възможностите на хомеостатичните механизми на системата/.

Настоящата работа разглежда енергийната политика на ЕС с оглед на това замърсяване. Процесът на интегриране на околната среда е започнат от ЕС на срещата на върха в Кардиф през 1998г. и е свързан с разбирането, че енергията е особено важна за икономическото и социалното благосъстояние на Общността. От една страна, енергията осигурява личен комфорт и подвижност, от друга, оказва влияние върху организацията и управлението на производствените и търговски процеси. В същото време производството и консумацията на електроенергия оказват влияние върху околната среда, изменяйки климата и разрушавайки естествените екосистеми. Замърсяването на околната среда нанася и щети на човешкото здраве.

Представен от тази гледна точка, проблемът придобива глобални измерения и поставя много въпроси пред ЕС. Отговорът на някои от тях е потърсен в настоящето изложение. Отчитаме, че преди да се пристъпи към подбор на факти, изводи  и обобщения, трябва да се вземат предвид основните цели на енергийната политика на ЕС:

 • сигурност на доставяне;
 • конкурентност;
 • защита на околната среда.

Ясно формулирана и изяснена е днес стратегията на ЕС по отношение на устойчивото използване на природните ресурси, защитата на почвите и устойчивото използване на пестицидите, намаляване на емисиите на въглероден диоксид от пътническите леки автомобили и лекотоварните автомобили. Усилията на ЕС са насочени към слагането на край на обедняването на биоразнообразието и международната търговия със застрашени от изчезване диви растителни и животински видове. Планът за действие на Европейския съюз е насочен срещу незаконния, недекларирания и нерегламентирания риболов, забранените в ЕС продукти и борбата с опустиняването.

      Това изложение предлага опит за анализ на напредъка в интегрирането на околната среда в енергийната политика. Потърсени са както успехите на ЕС като цяло, така и напредъка на някои от страните членки.  Където е възможно, е представен и анализ на движението към количествени цели. Факторите, които предизвикват промяна са обстойно разгледани и при възможност са придружени с количествен анализ. Тенденциите за периода 1990-1999г. са сравнени с основните прогнози за периода до 2010г., които са резултат от проучванията на Европейската комисия.

      В съответствие с това настоящата работа развива четири основни въпроса на енергийната политика и така търси систематична оценка на различните аспекти по отношение на внедряването на околната среда в енергийния сектор:

 • Какви са проекциите на въпроса за опазване на околната среда в различните политики на ЕС?
 • Кои са глобалните проблеми на енергийната политика, рефлектиращи върху околната среда?
 • Какво е развитието на инициативата за енергийна ефективност?
 • Какви са насоките и резервите за оптимизиране на енергийната политика на ЕС?

Тезата, която защитаваме, извежда енергийната ефективност като основен приоритет на енергийната политика на ЕС и се противопоставя на схващането, че икономическото развитие и опазването на околната среда са естествено противопоставени. Тази позиция отдавна е подложена на преоценка и отхвърлена. Не става въпрос за избор между бързия икономически растеж, който води до висок жизнен стандарт и екологосъобразната и незамърсена околна среда, а трябва да се разбере, че точно икономическият растеж дава възможности за опазване на околната среда, защото се усъвършенстват различните технологични процеси. Това отваря нови възможности за ефективно преработване на природните ресурси и възможно най-пълното им оползотворяване. Така се развива инициативата за енергийна ефективност.

Съдържанието на настоящето изложение съдържа до голяма степен официалните мнения на Европейската Комисия и на други институции на Европейските общности. Използвана е официално изнесена информация, която е достъпна през сървър Европа /http://europa.eu.int/. Отчитаме невъзможността да се направи обстоен преглед на излизащата научна литература по разглежданата тема, защото “всяка година се отпечатват стотици монографии, научни публикации, популярни книги и статии, представляващи биологически, медицински, географски, химически, физически, философски, икономически и други изследвания по отделни проблеми или цялостни обобщения по въпроси, отнасящи се до прякото или косвено опазване на природната среда”./2/

Целта на настоящата работа е да създаде една разширена и конкретна представа за поставения проблем с оглед на защитаваната теза. Приобщаването на проблемите на енергийната политика и инициативата за енергийна ефективност към цялостния проблем за опазването на околната среда е важно за идентификацията на нашето съвременно общество. Статистическият метод и логическият анализ са условия за правилните изводи при представяне на тези проблеми. В съответствие с принципите за единство между анализ и синтез, за детерминизъм /за причинната зависимост и обусловеността на всички явления/, разглеждайки въпроса за опазване на околната среда, търсим неговите проекции в различните политики на ЕС.

В настоящето изложение се засягат и актуалните въпроси на техническия прогрес в енергетиката – усвояване на енергията на възобновяващите се източници, най-ефективното превръщане на различните видове енергия в електрическа, най-икономичните начини за нейното пренасяне и рационално използване. Въпросът за бъдещето на енергетиката отдавна е надраснал тесните рамки на обсъждане от специалистите и вълнува широки кръгове от обществеността. Eвропейското икономическо пространство днес представлява вътрешен пазар на енергия с почти 500 милиона потребители.

В   духа на тези  цели и задачи е нашето скромно проучване върху опазване на околната среда чрез ефективна енергийна политика на ЕС. Задачата ни се свежда до представяне на “един от най-интересните и най-важните отрасли на знанието”/3/ - енергетиката и до извеждане на основните проблеми, свързани с политиката на опазване на околната среда в този отрасъл.

 

 

-->