Онлайн пробна матура (тест) по БЕЛ за 7 клас - НВО изпит с оценка

Имате 60 минути да направите теста! Ако времето ви изтече, резултатите ще се покажат предварително.

Тестът е по формата на изпита за 7 клас. Той носи 65 точки. Ако към тях прибавите 35 точки от дидактическата задача, ще получите максималния брой точки от изпита (100).

Оше пробни матури, НВО, тестове и изпити можете да намерите на тази страница.

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4. включително.

Дунав става плавателна река, след като приема множество алпийски притоци. Около 30 от нейните 300 притока също са плавателни.

Притоците на Дунав идват от страните, през които реката тече. Някои от тези притоци са важни реки, плавателни за шлепове и речни кораби с плитко газене. Подредени от извора към устието, основните притоци са: Илер, Лех, Реген (влива се при Регенсбург), Изар, Ин (влива се при Пасау), Енс, Морава, Лейта, Вах (влива се при Комарно), Хрон, Ипел, Сио, Драва, Вука, Тиса (влива се при Белград), Тамиш, Велика Морава, Караш, Жиу, Искър, Олт, Ведя, Арджеш, Яломица, Сирет, Прут.

Много са българските реки, които се вливат в река Дунав, някои от тях водят началото си от Стара планина. Водите на Дунав са ценно природно богатство за България.Държави и големи градове, които са разположени на река Дунав
Държави Градове
Германия Улм, Инголщат, Регенсбург, Пасау
Австрия Линц, Кремс, Виена
Словакия Братислава - столица на държавата
Унгария Будапеща - столица на държавата
Хърватия Вуковар
Сърбия Нови Сад, Белград - столица на държавата
Румъния Tурну Северин, Браила, Галац, Тулча
България Видин, Козлодуй, Свищов, Русе, Силистра
(http://www.bg.wikipedia.org))
Въпрос 1: Коя е темата на текста?
Водите на река Дунав.
Дунав - плавателна река.
Притоците на река Дунав.
Дунав - културно значение.

Въпрос 2: Кое понятие свързва информацията от таблицата и информацията от текста?
Приток
Град
Държава
Река

Въпрос 3: С кой ред ще бъде допълнено вярно твърдението, като имате предвид информацията от текста и таблицата. При Регенсбург, който се намира в......, се влива река...... .
Хърватия, Изар
Сърбия, Драва
Германия, Реген
България, Искър

Въпрос 4. Кое е вярното твърдение според текста и таблицата?
Улм, Инголщат, Регенсбург, Искър са градове на Дунав.
Турно Северин, Браила, Галац, Тулча са градове на Дунав.
Драва, Вука, Тиса, Белград са притоци на Дунав.
Тамиш, Велика Морава, Драва, Будапеща са притоци на Дунав.

Въпрос 5. При коя от двойките думи има отношение като при посочената двойка? ток - обувка
радиус - кръг
скеле - строеж
ръкав - яке
управление - телевизор

Въпрос 6. Коя от думите е глагол?
изпитание
изпитване
изпитва
изпит

Въпрос 7. В кой ред фразеологизмите НЕ са антоними?
разтягам локума - не обелвам дума
тъне в разкош - на хляб и вода
изпявам всичко - не смея да гъкна
играя си с огъня - дърпам дявола за опашката

Въпрос 8. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено определително?
Който издава тайни, загубва всякакво доверие.
Който издава тайни, той загубва всякакво доверие.
Загубваш всякакво доверие, когато издаваш тайни.
Ако издаваш тайни, ще загубиш всякакво доверие.

Въпрос 9. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено допълнително?
За деца Ангел Каралийчев започва да пише през 1924 година.
Мога да разказвам много за Ангел Каралийчев.
Вече съм голям, а продължавам да чета приказки от Ангел Каралийчев.
Учителката ни каза да прочетем приказки от Ангел Каралийчев.

Въпрос 10. Kое от изреченията НЕ е сложно съставно с подчинено подложно?
Който не работи, не бива да яде.
Който няма воля, всичко му е неволя.
Който много говори, той често греши.
Който зло мисли, зло намира.

Въпрос 11. Кое от изреченията НЕ е сложно съставно с подчинено обстоятелствено?
Макар че наближаваше полунощ, гостите не си отиваха.
Колкото и да е трудно, ще успеем.
Позволяват му всичко, освен да пуши.
Интересуваше се колко ще му струва обзавеждането.

Въпрос 12. Кое от следните изречения не е сложно смесено?
Казаха му, че е излязла и няма да се върне.
Стана, изгледа ги презрително и напусна залата
Когато телефонът иззвъня, тя бързо скочи и грабна слушалката.
Нито се обаждаше, нито пишеше, защото беше обиден.

Въпрос 13. В кои позиции трябва да се постави запетая в изречението?
Мястото (1) дето друг път се синееха гордите вълни на Дунава (2) сега беше една (3) бяла поляна (4) която на юг се свършваше (5) с висок бряг (6) дето грачеха чавките.
в 1, 3, 5, 6
в 1, 2, 4, 6
в 2, 3, 4, 5
в 2, 4, 5, 6

Въпрос 14. В кой ред глаголите са от несвършен вид?
ядосам, литна
кръстосам, шепна
плесенясам, размисля
прочитам, чупя

Въпрос 15. Псевдонимът на писателя Алеко Константинов е:
Патриарха
Апостола
Майстора
Щастливеца

Въпрос 16. Елин Пелин е литературен псевдоним на:
Владимир Димитров
Димитър Иванов
Пейо Крачолов
Тодор Александров

Въпрос 17. Кое е определението, с което е разкрит образът на Никола от "По жътва"?
юнак
левент
хубавец
красавец

Въпрос 18. Разговорът на Моканина с болното девойче в "По жицата" е:
кулминация
епилог
завръзка
експозиция

Въпроси с отворен отговор.

Въпрос 19. Попълнете таблицата на кирилица, във втората колона нанесете - цифрата, която посочва значението на съответния фразеологизъм.
а - на баницата мекото       1 - много шум за нищо
б - върви ми по вода       2 - на смъртна опасност
в - правя от мухата слон       3 -търся лесното
г - на вълка в устата       4 - имам късмет

Фразеологизъм Значение
а
б
в
г

Въпрос 20. Извадете от изречението думата, която е употребена неуместно.
Той се превърза към тях и безмълвно изразяваше обичта си.


Въпрос 21. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за пунктуационно оформяне и запазите глаголното време.
-Убий ме, ако те лъжа - каза Христина.


Въпрос 22. Коригирайте допуснатите правописни, пунктуационни и граматични грешки в следния текст и го препишете.
През 1873 г. в вестник "Независимост" за първи път е отпечатана ботевата творба "Хаджи Димитър". Реалния образ на Димитър Асенов който е хайдутин и войвода, се превръща в умиращия юнак от баладата която е своеобразен връх на националната ни поезия. Поета увековечава образа на борецът за свобода. Юнакът е надрастнал себе си посветил се е на другите превърнал се е същевремено в неомиращ герои.

Въпрос 23. Попълнете таблицата като във втората колона нанесете цифрата, която посочва художествената фигура, използвана в цитата.
а - "чиста като извор"       1 - метафора
б - "пот се сипе по челата"       2 - сравнение
в - "люлеят се златни ниви"       3 - епитет
г - "висок, звънлив, треперящ"       4 - хипербола

Цитат Художествена фигура
а
б
в
г

Въпрос 24. Попълнете таблицата като в първата колона запишете името на автора от произведението във втората колона, а в третата колона жанра на творбата. (Oставяйте един интервал между думите и пишете на кирилица)
Автор Творба Жанр
"Немили-недраги"
"По жицата"
"Заточеници"
"До Чикаго и назад"

Какво внушават заключителните думи на повестта "Немили-недраги"?
"Бедни, бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин?!
(Oценяването на този въпрос става на базата на ключови думи в текста Ви)