Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Материали за подготовка на ученици, студенти и учители по Български език, Литература и други

Главни букви – 2 (Главни букви при названия на географски обекти и образуваните от тях прилагателни) 2023-08-25 10:03:18

Граматика

Съюзи и съюзни думи - пунктуация и примери 2023-05-08 10:48:41

Граматика

Правопис на глаголни форми и окончания - Правила, примери, упражнения 2023-03-02 13:59:19

Граматика

Подлог - урок по Граматика на СБКЕ, БАН 2022-09-18 09:02:11

Граматика

Видове изречения по състав, Упражнения, Сложно смесено изречение - 2 2021-08-08 14:31:27

Граматика

Видове изречения по състав, Упражнения, Сложно съставно изречение - 1 2021-08-08 10:21:54

Граматика

Видове изречения по състав, Упражнения, Сложно съчинено изречение - 2 2021-08-07 22:11:12

Граматика

Видове изречения по състав, Упражнения, Сложно съчинено изречение - 1 2021-08-07 21:59:08

Граматика

Обособени обстоятелствени пояснения - упражнения 2021-03-16 13:07:57

Граматика

Запетая, Упражнения 2021-01-08 14:04:43

Граматика

Числително име; дефиниране на понятието; граматически характеристики 2020-11-25 18:14:32

Граматика

Задача (7) за членуване, правопис и пунктуация 2020-08-12 07:39:35

Граматика

Правопис и правоговор на личните и притежателните местоимения, аудио: Gerbafsits Neli 2020-08-05 09:50:50

Граматика

Упражнения - замяна на обособени части, аудио: А. Вълчанова 2020-08-01 18:00:19

Граматика

Обособени части - замяна с подчинени изречения, Урок за нови знания, Аудио: А. Вълчанова 2020-08-01 16:08:03

Граматика

Морфемен, морфологичен и синтактичен разбор 2020-06-26 10:24:54

Граматика

Запетая не се пише: 2020-06-18 14:36:12

Граматика

Точка не се пише: 2020-06-17 12:58:46

Граматика

Части на изречението 2019-12-31 12:46:58

Граматика

Замяна на обособени части с подчинени изречения и обратно 2019-12-30 07:47:52

Граматика

Частите на речта - изменяеми и неизменяеми части на речта 2019-12-28 20:14:28

Граматика

Замяна на предлога В с предлога ПРИ при означаване на отношение на служител към учреждение 2019-12-11 17:23:08

Граматика

Пунктуационна норма - Самоподготовка, езикови норми - 4 2019-12-06 20:39:03

Граматика

Дублети 2019-11-10 16:18:09

Граматика

Двойно Т /-ТТ-/ 2019-10-27 11:57:01

Граматика

ВИЕ, ВАС с главна и малка буква - правила и примери 2019-10-15 16:27:17

Граматика

Правописна норма - Самоподготовка, езикови норми - 3 2019-10-04 19:28:02

Граматика

Водещ предаването или водещ на предаването? 2019-09-29 17:59:25

Граматика

Лексикална норма - Самоподготовка, езикови норми - 2 2019-09-27 19:01:46

Граматика

Синоними, евфемизъм 2019-09-23 09:07:34

Граматика

Ш или Щ? 2019-09-21 18:08:40

Граматика

Граматична норма - Самоподготовка, езикови норми - 1 2019-09-20 20:46:44

Граматика

ПО, ПО или ПО- 2019-09-15 14:21:07

Граматика

Частици - правила и примери 2019-09-14 15:18:45

Граматика

Правопис на предлози - правила и примери 2019-09-05 20:08:49

Граматика

Сложни думи - образуване / Един клип на Александра Вълчанова 2019-09-03 19:12:44

Граматика

Съкращаване на думите 2019-08-31 16:09:10

Граматика

Хубава вечер или хубав вечер? Промяна на рода на съществителното име в историческото развитие на езика 2019-07-28 12:19:13

Граматика

M - Н? Дисимилация /разподобяване на съгласни/ 2019-06-19 17:07:19

Граматика

Грешки при правописа на ю, ьо, ио 2019-06-17 11:52:41

Граматика

Правописни грешки при Е и Я 2019-06-16 08:27:36

Граматика

Грешки при правописа на А-Я 2019-06-13 08:26:24

Граматика

Правописни грешки при гласна Е 2019-06-11 13:28:53

Граматика

Правописни грешки при гласна А 2019-06-10 11:55:17

Граматика

Елизия 2019-06-07 00:06:00

Граматика

Асимилация - уподобяване на съгласни 2019-06-04 21:04:03

Граматика

Местоимения 2019-04-28 14:38:50

Граматика

Употреба на тире 2019-04-24 12:21:04

Граматика

Употреба на кавички 2019-04-22 21:13:14

Граматика

Двоеточие 2019-04-21 08:48:28

Граматика

Употреба на запетая -3 /допълнителни функции на запетаята/ 2019-04-17 11:53:38

Граматика

Употреба на запетая - 2 /запетая в сложното изречение/ 2019-04-15 14:04:07

Граматика

Употреба на запетая - 1 /запетая в простото изречение/ 2019-04-14 20:58:49

Граматика

Пет души или пет човека? Бройна множествена форма на съществителното човек 2019-03-20 13:32:05

Граматика

Замяна на бройни множествени форми при възклицание 2019-03-17 17:53:33

Граматика

В Русе или на Русе? Замяна на предлога в с предлога на за означаване на място 2019-03-17 16:04:59

Граматика

Съгласуване на относителното местоимение ЧИЙТО 2019-03-16 16:15:29

Граматика

Грешки при замяна на предлога В с предлога НА за означаване на време 2019-03-14 09:28:06

Граматика

Съществителни, които се употребяват САМО в ед.ч. и САМО в мн.ч. 2019-03-12 09:39:07

Граматика

1001 нощ или 1001 нощи?Съгласуване на името със съставно количествено числително, завършващо на 1 2019-03-11 10:51:27

Граматика

Старото Русе или старият Русе? Замяна на рода на определението 2019-03-10 14:14:52

Граматика

"Безсмислен", а не "безмислен" - защо? 2019-03-06 07:48:46

Граматика

Съгласната Й при пренасяне части от думи на нов ред 2019-03-05 08:38:16

Граматика

Наставка -ТЕЛ 2019-02-25 14:09:26

Граматика

Обособени части в изречението - презентация от Валентина Саланчиева, 7 клас 2019-02-22 10:20:03

Граматика

Замяна на числото на сказуемото поради неразпознаване на подлога 2019-02-21 12:29:01

Граматика

Съгласуване на сказуемото по число 2019-02-18 14:16:38

Граматика

НастоящЕто или настоящОто? Различие при формите на някои сегашни деятелни причастия 2019-02-17 18:59:26

Граматика

-М или -МЕ? Изговор и правопис на глаголните окончания за 1л., мн.ч. 2019-02-17 14:29:15

Граматика

Членуване на съставни названия 2019-02-14 12:51:35

Граматика

Грешки при замяната на възвратните с притежателни местоимения 2019-02-13 11:44:23

Граматика

Членуване на съществителни имена като прозвища 2019-02-11 14:03:48

Граматика

Обособени части - Изготвено от Виктория Мицова от VII “а“ клас 2019-02-08 09:43:10

Граматика

Причастия - упражнения - 1 , 2 ,3 2019-02-03 12:40:19

Граматика

Минало страдателно причастие 2019-02-03 10:47:20

Граматика

Минало свършено деятелно причастие 2019-02-01 12:33:09

Граматика

Сегашно деятелно причастие 2019-01-31 17:56:39

Граматика

Mинало несвършено деятелно причастие 2019-01-31 17:55:37

Граматика

Сричка 2019-01-29 09:54:19

Граматика

Звукословие, звукове и букви, образуване на звуковете 2019-01-28 12:59:41

Граматика

Граматика - презентации на ученици 2019-01-25 17:51:22

Граматика

Сказуемо - презентация на от Даниел Тодоров, 7e клас, гр. Русе 2019-01-18 16:44:26

Граматика

Удвояване на Н /Н- НН/ 2018-12-30 15:03:26

Граматика

Редуване Е и Й 2018-12-30 11:12:43

Граматика

Редуване на Й и И 2018-12-30 09:52:19

Граматика

Редуване на съгласни в българския език к-ц, х-с 2018-12-29 13:02:32

Граматика

Редуване на съгласни - с-ш, з-ж, г-з 2018-12-29 09:18:12

Граматика

Редуване на съгласни г-ж, к-ч, х-ш 2018-12-28 12:27:53

Граматика

Вид на глагола 2018-12-15 14:08:51

Граматика

Грешки при представки о- и у- 2018-12-06 17:41:32

Граматика

Наклонение на глагола 2018-11-28 15:37:39

Граматика

Глагол 2018-11-25 11:51:40

Граматика

Прости и сложни думи 2018-11-18 12:54:26

Граматика

Сродни думи, корен, представки 2018-11-14 17:23:48

Граматика

Голяма /главна/ буква 2018-11-12 15:28:33

Граматика

Изменяеми и неизменяеми думи 2018-11-11 15:48:43

Граматика

Междуметия 2018-11-10 13:04:12

Граматика

Съюзи 2018-11-10 08:34:28

Граматика

Предлози 2018-11-08 17:31:03

Граматика

Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог. Съюз. Частица. Междуметие. 2018-11-06 20:06:51

Граматика

Числителни имена 2018-11-05 18:16:07

Граматика

Употреба, членуване и степенуване на прилагателните имена 2018-11-04 15:09:53

Граматика

Видове прилагателни имена 2018-11-04 10:52:26

Граматика

Прилагателни имена 2018-11-04 08:26:17

Граматика

Род на съществителните имена 2018-10-29 17:29:21

Граматика

Съществително име 2018-10-27 19:07:33

Граматика

Бъдеще време 2018-10-23 17:20:51

Граматика

Минало предварително време 2018-10-21 11:59:08

Граматика

Минало неопределено време 2018-08-25 15:59:57

Граматика

Дума 2018-08-25 11:18:45

Граматика

Вметнати думи и изрази 2018-08-12 10:54:22

Граматика

Обособени части 2018-08-10 18:28:56

Граматика

Еднородни части 2018-08-09 16:32:17

Граматика

Грешки при представки пре и при 2018-07-13 10:10:27

Граматика

Всички видове местоимения 2018-06-15 09:44:44

Граматика

Минало несвършено време на глагола 2018-06-08 10:14:43

Граматика

Грешки при прилагателни на -АЛЕН 2018-06-08 09:39:48

Граматика

Минало свършено време на глагола 2018-06-01 09:57:32

Граматика

Грешки при употребата на ДЕЕПРИЧАСТИЕ 2018-06-01 09:55:09

Граматика

Грешки при прилагателни с наставка -СКИ 2018-06-01 09:52:43

Граматика

Сказуемо 2018-06-01 09:47:27

Граматика

Обобщителни местоимения 2018-05-18 18:03:59

Граматика

Възвратни местоимения 2018-05-18 18:02:04

Граматика

Лични местоимения 2018-05-11 10:22:19

Граматика

Наклонение на глагола – Урок 6 - Упражнения и тестове 2018-05-04 13:08:23

Граматика

Наклонение на глагола – Урок 5 - Повелително наклонение 2018-05-04 12:58:34

Граматика

Наклонение на глагола – Урок 4 - Условно наклонение 2018-05-04 12:49:58

Граматика

Наклонение на глагола – Урок 3 - Преизказно наклонение 2018-05-04 12:42:17

Граматика

Наклонение на глагола – Урок 2 - Изявително наклонение 2018-05-04 12:32:42

Граматика

Наклонение на глагола – Урок 1- Що е наклонение? Видове наклонения 2018-05-04 12:23:32

Граматика

Правопис на отрицателната частица "НЕ" 2018-03-23 11:03:57

Граматика

Глаголни времена 2018-03-02 10:49:32

Граматика

Причастия 2018-02-23 11:46:47

Граматика

Лексикален анализ на текст 2017-12-25 14:58:52

Граматика

Сложни съставни, сложни смесени изречения. Пунктуационни особености 2016-12-15 21:39:57

Граматика

Лингвистични особености на функционалните стилове – научен, публицистичен, административен, разговорен, художествен 2016-12-15 21:32:56

Граматика

Видове сложни изречения. Сложни съчинени, сложни съставни, сложни смесени. Пунктуационни особености 2016-12-15 21:31:29

Граматика

Главни и второстепенни части на изречението 2016-12-15 21:30:25

Граматика

Видове прости изречения: според комуникативното намерение на говорещия /целта на изказването/ - съобщителни, въпросителни, подбудителни, желателни; по състав – двусъставни /кратки и разширени/, едносъставни /безглаголни и безподложни/. 2016-12-15 21:29:24

Граматика

Изречение и словосъчетание. Основни признаци на изречението – предикативност, граматическа оформеност, интонационна завършеност. Видове словосъчетания според характера на връзките между съставките – предикативно, съчинително, подчинително словосъчетание; според главната дума – глаголно, именно, адвербиално словосъчетание. 2016-12-15 21:28:12

Граматика

Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог. Съюз. Частица. Междуметие. 2016-12-15 21:26:40

Граматика

Нелични глаголни форми. Причастия. Деепричастие – правила за употребата му. Отглаголни съществителни. 2016-12-15 21:25:24

Граматика

Глагол. Дефиниране на понятието. Видове – преходни и непреходни, лични и безлични, възвратни и невъзвратни 2016-12-15 21:24:01

Граматика

Местоимение. Видове. Граматически особености 2016-12-15 21:06:15

Граматика

Числително име. Дефиниране на понятието; Лексикално-граматически разреди; граматически характеристики. 2016-12-15 21:05:05

Граматика

Прилагателно име. Дефиниране на понятието; Лексикално-граматически разреди; граматически характеристики: род, число, положение /определеност/, степенуване. 2016-12-15 21:02:51

Граматика

Съществително име. Дефиниране на понятието; Лексикално-граматически разреди; граматически характеристики: род, число, положение /определеност/, остатъци от падежи. 2016-12-15 21:01:30

Граматика

Класификация на думите като части на речта. Семантично-граматическа, морфологична, синтактична класификация на думите като части на речта. 2016-12-15 21:00:01

Граматика

Характерни особености на българската морфологична система. Тенденции към аналитизъм: отпадане на падежите; аналитични форми за бъдеще време; аналитични форми за изразяване на степен при прилагателните; аналитични глаголни словоформи. Тенденции към синтетизъм: определеност /положение/ и др. Граматикализация на нови значения: преизказност, резултативност, относителност и др. Други особености. 2016-12-15 20:58:40

Граматика

Предмет на морфологията. Основни понятия. Морфема – видове – словообразуващи, формоизменящи; корен, сродни думи, основа на думата. Морфологична категория; грамема – маркирани и немаркирани грамеми; парадигма; видове словоформи – прости /синтетични/ и сложни /аналитични/; лексикално-граматичен разред. 2016-12-15 20:57:21

Граматика

Състав на българския речник откъм сфера на разпространение на думите 2016-12-15 20:56:00

Граматика

Многозначност на думите. Синоними. Омоними. Антоними. Пароними. 2016-12-15 20:54:39

Граматика

Фонемна система на съвременния български език. Вокална фонемна система. Обща характеристика. Диференциални признаци. Консонантна система. Обща характеристика. Диференциални признаци. 2016-12-15 20:51:28

Граматика

Фонетиката – наука за звуковете в съвременния български език 2016-12-15 20:49:43

Граматика

Норми на книжовния език - план за подготовка 2016-11-23 17:52:06

Граматика

Бройна множествена форма на съществителното човек 2016-11-23 17:47:49

Граматика

Синтаксис / Изразяване отношението на обусловеност /причинност в широк смисъл/ в българското сложно изречение 2016-11-18 14:27:35

Граматика