Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Главни и второстепенни части на изречението

Публикувано: 2016-12-15 21:30:25

Частите на изречението са:

Главни

Второстепенни

 • Подлог

 • сказуемо

 • определение

 • допълнение

 • обстоятелствено пояснение

 

Подлогът е основен структурен елемент на всяко двусъставно изречение. Категорията предметност обобщава неговото граматично значение. Предметът, означен с подлога, може да бъде лице или предмет, явление или признак. Като вършител на действието подлог търсим с въпросите Кой?/за членувания подлог/, Какво?, Що?/за нечленувания подлог/. При глаголи от страдателен залог граматичният подлог означава пасивно лице, върху което пада глаголното действие /напр. Вечерта беше открита изложба./ Подлогът се изразява със :

 • съществително име /Но корабът, уви, не спира /П.К.Яворов/.

 • прилагателно име /Глухонемият се обръщаше./

 • причастие /Неуспелите сега, ще успеят друг път./

 • числително име /Двамата замълчаха./

 • местоимение /Той влезе./

 • неизменяеми части на речта – в много редки случаи /напр. междуметия -Едно „ура” гръмва на пътя./

 • цяло словосъчетание /Излязохме и ние с дядо Гено./

Дублиране на подлога – т.е. да се изкаже с различни думи, напр. Тя, бедната дама, започна да плаче…/Н. Вапцаров/.

Членуване на подлога:

Определителен член

Мъжки род

Женски род

Среден род

Мн. число

-ът, -ят

-та

-то

-те

Когато означава определен предмет, подлогът се членува; когато означава неопределен предмет, не се членува. Когато подлогът е същевременно и обръщение, не се членува, защото лицето, към което е обръщението, е определено от условията на речта и обстановката /напр. Сей, земеделецо, днес му е времето/.

Сказуемо

Сказуемото е втора главна част на двусъставното изречение. Чрез него се разкрива признак, състояние, действие на предмет, означен с подлога. То се свързва с подлога и граматично се съгласува с него /напр. Музиканти свиреха стари юнашки песни./Съгласуването е по лице и число.

Видове сказуемо:

Глаголно

Именно

Просто

Съставно

Сложно съставно

Простото глаголно сказуемо се образува от формите на глагола за всички времена, видове, залози и наклонения, които влизат в състава на българското спрежение, напр. Тя копаеше градината. Това е най-разпространеният тип сказуемо.

Съставното глаголно сказуемо се състои най-малко от две глаголни форми, от които едната е носител на основното лексикално значение на сказуемото, а другата на допълнителното. Обикновено глаголите, с чиято помощ се образува съставно сказуемо, означават начало, продължение, край, необходимост, задължителност или възможност на действието на втория глагол. Напр. Той започна да говори.

Сложното съставно глаголно сказуемо се състои най-малко от три глаголни форми, напр. трябва да продължавам да пиша, трябва да започна да уча.

 

Съставно

Сложно съставно

Съставно именното сказуемо се състои от глагол и име. Глаголът е с избледняло лексикално значение или е абстрактен. Най-абстрактен е спомагателният глагол СЪМ и неговите синоними БЪДА и БИВАМ, напр. Той е най-малкият син.

Съставно именното сказуемо може да разшири своя състав  с помощта на модален глагол – трябва, мога, започвам. Така се образува сложно съставно именно сказуемо ,напр. Войникът трябва да бъде храбър.

 

В разговорната реч се употребяват и изречения, в които сказуемото е междуметие, напр. Тя…лап с пръсти пържена рибка, лап кюфтенце…/Чудомир/.