Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Интернет-живот в матрицата ЕСЕ

Публикувано: 2017-12-25 15:27:50

       Интелектуалното и материалното развитие на човека е пряко свързано с количеството информация, която той приема. Ето защо от древността човек се стреми към добиване на повече знания за заобикалящата го обективна действителност.  Днес, в желанието си да опознае в още по-голяма степен света около себе си, човекът унищожава  почти всички пречки,  които стоят  срещу познанието. Интернет навлезе във всички области и сфери на човешкото битие. Унищожените пречки по пътя към познанието се превръщат в нови рамки, превръщат се в матрицата, в която живее съвременното поколение.

            Информационните ограничения във времето и пространството изчезват  напълно в глобализирания свят. Това е двустранен процес, от една страна, изключително полезен процес,  защото позволява на индивида  да се развива с по-бързо темпо в духовен и материален план. Заедно с положителните черти обаче той има и отрицателни. Информационната претовареност  често води до отрицателни изменения в човешката психика. Стресът и други психични заболявания са резултат от динамичния начин на живот. Големият  информационен поток води понякога  и до алиенация,  обезличаване,  унификация, компютъризиране на личността, която живее в матрицата .

            Интернет води към унищожаване на информационните граници във времето и пространството. Благодарение на  интернет вече е възможно да получиш информация от точка,  намираща се на хиляди километри  в реално време. За по-малко от няколко секунди данните биват предадени. Всичко това доставя на човешкия мозък огромни количества информация, която той трябва да обработва. По този начин се стига до развитие на умствените способности.  Този процес е полезен за индивида  в духовен план. Приемането на повече информация му дава способността  правилно да оценява явленията в обективната действителност и да взема най-правилни за него решения в различните житейски ситуации.

Възраст и информация имат правопропорционална връзка. Предполага се,  че с  растежа на единия показател успоредно нараства и другият . Доказателство,  че приемането на информацията формира ценностната система на индивида  до определена възраст, може да бъде намерено в българското право. Според  Чл.31.ал.1 от Наказателния кодекс :” Наказателноотговорно е пълнолетното лице - навършило 18 - годишна възраст”. В други закони е заложено същото правило относно пълнолетието. То показва,  че с приемането на необходимото количество информация човек може да осъзнава свойството и значението на постъпките си. От тук логически може да се изведе, че информацията е тази, която променя човека,  която го оформя като личност. Следва също така, че огромните информационни маси, които човек получава чрез Интернет водят до ускорено умствено развитие. Защото човек се развива интелектуално не с оглед времето, през което е функционирал мозъкът  му,  а с оглед обема информация,  която е придобил. 

            Освен до отпадане на информационните граници във времето Интернет довежда  до отпадане и на пространствените пречки. Пространството вече не е пречка за получаване на информация от части на планетата, намиращи се на големи разстояния. Необходимо е да се спомене, че унищожаването на времевите и пространствените пречки са в тясна връзка. Не е възможно отпадането на едната граница, без да стане същото с другата. Двете са различни страни на едно и също нещо и то е глобализацията.

            Но големият  информационен обмен води и до пораждането на напрежение в тялото на индивида . Измененията в отговор на това напрежение се наричат стрес. Американската асоциация по сърдечни заболявания определя стреса като “телесно или умствено напрежение предизвикано от физически, химически или емоционални фактори” .  Това състояние води до ред негативни промени в човешкия организъм, които намаляват способността му да приема информация. Освен това стресът е предпоставка за възникването на редица физически заболявания. 

           Премахването на времевите и пространствените граници чрез Интернет води и до друг резултат – отчуждението между хората. Създадените хиляди връзки между човека  и другите започват да се обезценяват. Не  е възможно огромното количество човешки връзки да са с  качеството на малкото такива от преди век. И днес, вървейки през някое село, можеш да бъдеш поздравен от непознат. А в големия град, където на практика Интернет е във всеки дом, това е рядко явление, защото човешките отношения там са толкова много, че са изгубили своята стойност. Още преди Интернет да постави човешкото битие в матрицата, в поезията на А.Далчев / “Стаята”, “Повест”, “Прозорец”/ сме станали свидетели на един свят без човешки връзки. Човекът  го няма,  има само една празна стая и тя е неговата душа:

Би казал, че във тази стая
не е живял отдавна никой,
че е заключена стояла
с години нейната врата./”Стаята”/

Животът в матрицата поставя на дневен ред проблема за алиенацията. Отпадането на времевите и пространствените граници  често отдалечава хората вместо да ги сближи. Интернет глобализира световното пространство, изчезват времевите и пространствените граници между хората,  но вместо това да доведе до обогатяването на културата на индивида,  ефектът  може да е обратен. Нишките,  свързващи хората,  може по-лесно да се скъсат. Човек изпада в едно диктувано от матрицата  състояние. Колкото повече потъва в него,  толкова повече се чувства самотен.

            Независимо от това Интернет е полезен за човечеството. Той поставя на изпитание възможността  на индивида  да се справя с огромно количество знания. Повишава изискванията към човека, а това неминуемо води до увеличаването на умствения му потенциал. Не може да не се спомене и важното значение на Интернет за материалния  просперитет на човечеството, вследствие премахването на времевите  и пространствените  граници.  Интернет е поредното предизвикателство пред човешките възможнсти и потенциал. Ще се справи ли човекът с живота в матрицата?