Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Класификация на думите като части на речта. Семантично-граматическа, морфологична, синтактична класификация на думите като части на речта.

Публикувано: 2016-12-15 21:00:01

      

В зависимост от някои общи семантично-граматически, морфологични и функционални особености в изречението всички думи от речниковия състав на езика се разпределят в три различни граматически класификации:  семантично-граматическа, морфологична и синтактична.

       Семантично-граматическа класификация. Според нея всички думи от речниковия състав на българския език се разпределят на десет части на речта, които са следните:

Част на речта

Значение

Примери

1.Съществителни имена

Думи, които означават предмет или предметност /в общия смисъл на думата/

човек, птица, къща, растение; радост, смелост, височина, доброта; писане, четене,  страдание

2.Прилагателни имена

Думи, които означават качества, свойства и признаци на предмети

хубав, голям, страхлив, крилат, тъжовен, горски, градски, горист, сребрист

3.Числителни имена

Думи, които означават брой на предмети или техни поредни места

един, два, три, двадесет, сто; първи, втори, трети, пети

4.Местоимения

Думи, с които в определени случаи се заместват съществителни, прилагателни и числителни имена

аз, ти, той; мой, твой, негов, този, онзи, кой, който, някой, никой, всякой

5.Глаголи

Думи, които означават действия или състояния, свързани с глаголни лица

говоря, пиша, мисля, гледам, рисувам, пътувам, живея, работя

6.Наречия

Думи, които означават обстоятелства при извършването на действия или поясняват признаци

работя бързо, пиша четливо, заминавам утре

7.Предлози

Думи, които се поставят пред съществителни имена, пред местоимения и показват синтактичните им отношения към други думи в изречението

Вървя по пътя. Работя без почивка.

8.Съюзи

Думи, които свързват еднородни части в просто изречение или отделни прости изречения в състава на сложно изречение

Пътят е страшен, но славен./Х. Ботев/

9.Междуметия

Думи, с които се дава непосредствен израз на чувства и на волеви подбуди или пък служат за звукоподражания

ах!, ох! О-ле-ле! чик-чирик, тик-так

10.Частици

Думи, които служат за усилване значението на други думи, за образуване на други форми и /в редки случаи/ за образуване на нови думи

Кажи де, не викай, написа ли

 

 

Морфологична класификация

 

В основата на тази класификация е признакът изменяемост/неизменяемост. Според този признак думите са изменяеми и неизменяеми. Изменяеми са тези, които изменят формата си с формообразуващи морфеми. Неизменяемите имат една единствена форма /не могат да я изменят/.

 

Изменяеми

Неизменяеми

1.Съществително име

1.Наречие

2.Прилагателно име

2. Предлог

3. Числително име

3.Съюз

4. Глагол

4.Частица

5.Прилагателно име

5.Междуметие

 

Синтактична класификация

 

Тази класификация се опира на обстоятелството дали думата може да функционира самостоятелно като член на изречението. Според този признак  думите се делят на самостойни и служебни. Самостойните могат да функционират самостоятелно, несамостойните или служебните – не могат.

 

Самостойни

Несамостойни /служебни/

1. Съществително име

1. Предлог

2.Прилагателно име

2. Съюз

3. Числително име

3. Частица

4. Глагол

 

5.Прилагателно име

 

6. Наречие

 

 

Междуметията се изключват от тази класификация, защото са странични думи в изречението. То не влиза в състава на изречението като негов член, нито пък като служебна дума.