Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Клас: 1 Учебен предмет: Домашен бит и техника Тема на урока -  „За празника на буквите” – Уча се да копирам /конструиране и моделиране в 1 клас/

Публикувано: 2018-03-10 16:49:49

Клас: 1

Учебен предмет: Домашен бит и техника

Тема на урока -  „За празника на буквите” – Уча се да копирам /конструиране и моделиране в 1 клас/

В страната на буквите

Вид на урока: Урок за усвояване на знания и умения.

Основен замисъл: В урока се предлага запознаване с три различни начина за копиране на елементи от хартия – чрез  прозрачна хартия /паус/, пробождане с игла за отбелязване на контурите и копиране на прозорец /срещу светлината/. Завършването на ограмотяването на първокласниците е повод за празник и самостоятелно изработване на буквите от азбуката като реквизит за тържеството.

Цели на урока:

  1. Овладяване на умения за конструиране и моделиране на прости изделия, свързани с празници и обичаи.
  2. Овладяване на умения за копиране.
  3. усъвършенстване на уменията за обработка на хартия и картон.
  4. Създаване на положителна нагласа и готовност за участие в празниците на класа.[1]

Основни понятия - Копиране, изрязване, лепене, украса, конструиране

Очаквани резултати от урока:

  • Умения за копиране по различни начини;
  • Разграничаване на материалите за копиране;
  • Развиване на умения за рязане и лепене;
  • Развиване на умения за украса на класната стая.

Основни методи и похвати:  показ, конструиране, моделиране, обяснение, беседване, сравнение

Форми на обучение в урока: индивидуална и групова

Основни дидактически принципи: нагледност, достъпност, съзнателност

Предварителна подготовка на учителя: изработване на корони от картон според броя на учениците в класа, осигуряване на подходящи материали – прозрачна хартия, игли за пробождане на контурите и хартия, подходяща за копиране /листи формат А4/.

 

Ход на урока

Уводна част / 5 мин./

Емоционална нагласа -  поставяне на игрова рамка на урока.

Учителят: Ще ви разкажа приказка за едно момче. То тръгнало на пътешествие, търсело страната без грешка /която не съществува, но ще съществува някога може би/. Първо се отбило в страната на захарните хора, а те го упътили към Шоколадената планета. После се запознало със сапунените хора, хората от лед, гумените хора, хартиените хора.[2] Всички тези странни хора повтаряли на малкия пътешественик едно и също: „За да намериш страната без грешка, трябва да опознаеш страната на буквите”. Днес ние ще пътешестваме в страната на буквите.

Колко букви живеят в тази страна според вас? Колко букви има българската азбука?

В нея живеят 30 букви. Те могат да имат хартиени лица. В страната на буквите огледалата  са от хартия. Този час ние ще се научим как буквите се оглеждат в хартия. Начините са три.

Същинска част  ( 30 мин.)

Разглеждане на снимките от учебника и предложените варианти за копиране на букви от приложението. Учителят може да предложи изработени от него варианти. Децата предварително търсят буквата, която желаят да изработят. Учителят  ги стимулира да направят самостоятелен избор. С помощта на отделни ученици обяснява защо използваме различни варианти за копиране. 

Разделяме класа на три групи според различните варианти за работа.

Учителят следи за правилното изпълнение на трите техники.

Всеки ученик изработва избраната от него буква. Учителят насърчава децата да експериментират чрез проба-грешка. Готов е да осигури допълнителни материали с цел повторяемост на реализирането на поставената задача. Когато ученикът е готов с копирането и е доволен от получения резултат, оцветява в червено и изрязва буквата, след което я залепя върху предварително раздадените от учителя хартиени корони.

Заключителна част (5 мин.)

Днес всички деца като малкия пътешественик от приказката стигнаха до страната на буквите по три различни пътя. Към страната без грешка стигнаха /посочват се децата, които най-добре са се справили по критериите за точното и правилно копиране на буквите/. Учителят използва похвала към тези деца.

Затваряне на игровата рамка на урока: Избират се царе и царици в страната на буквите. Това са децата, които са се справили най-добре. Всички останали деца получават титлата принц/принцеса в страната на буквите.

Учителят обобщава и дава насоки за други приложения на тези три техники.

Буквите от хартия имат по-различни приключения от буквите, изписани с химикал. Те могат да намерят своето място не само в тетрадките, но и по прозорците, по дъската, по стените.  С направената красива и разноцветна азбука може да започнем подготовката на празника, като  окачим над бялата дъска лента с надпис „ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ”.

[1] Цанев Николай, Костова Меглена, Книга за учителя по домашен бит и техника”, 1 клас

[2] Родари, Джани, ”Стокознанието на фантазията” в  „Граматика на фантазията”, С., 2015, стр.206/