Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Местоимение. Видове. Граматически особености

Публикувано: 2016-12-15 21:06:15

 

Местоименията са думи, с които при определени условия и обстоятелства могат да се заместват съществителни, прилагателни или числителни имена.

 

Видове местоимения

Примери

1.Лични местоимения

аз, ти, той, тя, то, ние, вие и др.

2.Притежателни местоимения

мой, твой, негов, наш, техен и др.

3.Възвратни местоимения

Възвратно лични - себе си, се, си; възвратно притежателни - свой, своя, свое, свои

4.Показателни местоимения

тоя, този, оня, онзи, онези и др.

5.Въпросителни

кой, коя, кое, какъв, чий и др.

6.Относителни местоимения

който, която, което, какъвто и др.

7.Неопределителни местоимения

някой, някакъв, нечий и др.

8.Отрицателни местоимения

никой, никоя, никакъв и др.

9.Обобщителни местоимения

всеки, всякой, всякакъв и др.

 

Граматически особености

 

  • Една от най-важните граматически особености на личните местоимения и някои други местоимения е тази, че при тях са запазени падежни форми, които имат все още жива употреба в съвременния български език. Запазили са се падежни форми за именителен, винителен и дателен падеж.

 

число

Лице

/Род

Именителен падеж

Винителен падеж

пълна форма

Винителен падеж

кратка форма

Дателен падеж

пълна форма

Дателен падеж

кратка

форма

Ед.ч.

1л.

аз

мене

ме

мене

ми

Ед.ч.

2л.

ти

тебе

те

тебе

ти

Ед.ч.

3л.м.р.

той

него

го

него

му

Ед.ч.

3л.ж.р.

тя

нея

я

нея

й

Ед.ч.

3л.ср.р

то

него

го

него

му

Мн.ч.

1л.

ние

нас

ни

нас

ни

Мн.ч.

2л.

вие

вас

ви

вас

ви

Мн.ч.

3л.

те

тях

ги

тях

им

 

 

 

Когато въпросителните местоимения КОЙ /за м.р. ед.ч./, относителните /КОЙТО/, неопределителните /НЯКОЙ/, отрицателните /НИКОЙ/, обобщителните /ВСЯКОЙ/ се употребяват самостоятелно /без съществително име след него/ и се отнасят за лице, имат следните падежни форми, чиято употреба според службата им в изречението е задължителна в книжовния български език:

 

Именителен падеж

кой

който, някой, никой, всякой

подлог

Кой говори по радиото?

Винителен падеж

кого

когото, някого, никого, всекиго

пряко допълнение

Кого наградиха?

А не: Кой наградиха?

Дателен падеж

кому /на кого/

на когото /комуто/, на някого /някому/, на никого /никому/, на всекиго /всекиму/

непряко допълнение

Кому /на кого/ предадохте писмото?

 

  • Местоименията притежават граматическа категория род /освен личните местоимения за 1 и 2 лице/.

  • Личните и притежателните местоимения притежават граматическите категории число и лице.

  • Личните и притежателните местоимения имат пълна и кратка форма.

  • Пълните форми на притежателните, възвратно притежателните местоимения могат да се членуват /мой- моят, свой-своят/. Употребата на пълния и и краткия член е аналогична с употребата на прилагателните имена.