Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Преки чуждестранни инвестиции

Публикувано: 2018-04-26 20:26:24

1.Същност и цел на преките чуждестранни инвестиции

Привличането на чуждестранни инвестиции в страната е резултат от икономическото развитие на икономиката и наличието на рентабилни инвестиционни възможности. Фактор за икономически растеж не са паричните потоци от преките чуждестранни инвестиции, които счетоводно увеличават БВП в страната, а натрупването и създаването на капитал – физически, човешки и институционален – който обуславя увеличението на производителността на труда. Техническото обновление и натрупването на капитал в икономиката се финансират чрез първо -  спестявания в икономиката, т.е. отлагане на днешното потребление с цел инвестиране в рентабилни производства и бъдещо потребление и второ -  привличане на спестявания от чужди икономики, т.е. привличане на чуждестранни инвестиции.

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) придобиват особена важност през последните десетилетия като средство за ускорен растеж и развитие на икономиките в преход. Широко разпространено е мнението, че предимствата, които ПЧИ създават, като повишаването на стандарта на живот и възможността за икономически растеж на страната бенефициент, в пъти надвишават техните недостатъци. Значимостта на ПЧИ се крие в продължителността на ангажиментите, които те присъщо носят за разлика от другите форми на капиталови инвестиции. Тяхната цел е да установят трансгранични търговски отношения и в същото време да упражнят значително влияние върху мениджмънта на една чуждестранна компания. ПЧИ са инструмент, който дава възможност на икономиките в преход да въведат нови технологични и управленски техники и по този начин да се справят с техните стратегически и организационни „пропуски”, наследени от епохата на комунизма. Според дефиницията представена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ползвана и от Международния валутен фонд, като пряка чуждестранна инвестиция се определя тази трансгранична инвестиция от резидент на една икономика, чрез която се създават дългосрочни взаимоотношения с предприятие – резидент на друга икономика.

Българската народна банка съставя и отчита преките чуждестранни инвестиции съгласно международните стандарти на Международния валутен фонд, Евростат и Европейската централна банка.

При дългосрочните взаимоотношения между чуждестранния инвеститор и местното предприятие се предполага значителна степен на влияние на инвеститора при управлението на местното предприятие или компания. Тези отношения могат да се свързват и с увеличаване или намаляване на задълженията на местното предприятие към инвеститора, както и с увеличаване или намаляване на вземанията на предприятието от инвеститора.

В едно предприятие размерът на преките чуждестранни инвестиции трябва да е равно или да е над 10% от капитала на дружеството. При отчитането на ПЧИ се включва освен първоначалната транзакция, която е в основата на отношенията между двете, така и всички последващи дейности между тях. ПЧИ могат да се разглеждат като поток, който представлява капитал осигурен чрез пряка инвестиция от чуждестранния инвеститор или свързано предприятие в местно предприятие и като запас, който е стойността на акцията (резерви, капитал, включващи неразпределена печалба), дължащ се на компанията – майка и включва задлъжнялостта и на нейните филиали.

2.Класификация на ПЧИ

Едни от по-важните класификации, които съществуват на инвестициите  са според:

 • начина на постъпления на средствата в местното предприятие
 • начина на упражняване на контрол в дейността

Според начина на постъпления на средствата в предприятието потоците от преки чуждестранни инвестиции могат да се разделят на:

 • дялов капитал – когато чуждестранният инвеститор купува акции на местно предприятие;
 • реинвестирана печалба – когато чуждестранният инвеститор не получава под формата на дивиденти годишната печалба на местното предприятие. Печалбата на дружеството се използва за увеличаване на капитала;
 • вътрешни заеми или дългови сделки под формата на вътрешен дълг – когато местното предприятие получава краткосрочен или дългосрочен заем директно от компанията-майка на чуждестранния инвеститор.

Според начина на упражняване на контрол или влияние в местното предприятие от страна на чуждестранния инвеститор се различават две основни групи инвестиции:

 • непосредствени преки чуждестранни инвестиции – когато чуждестранния инвеститор притежава участие в размер на 10 % или повече от правото на глас в местното предприятие. За контрол в местното предприятие може да се говори, ако чуждестранният инвеститор притежава 50 % правото на глас, а за значително влияние в случаите, когато правото на глас е между 10 % и 50 %.
 • косвени преки чуждестранни инвестиции – когато отношенията между местното предприятие и чуждестранния инвеститор възникват в резултат на участието на трето лице в местното предприятие. По този начин контролът и влиянието при управлението на местното предприятие е непряко/ косвено.

Важен момент при развитието на преките чуждестранни инвестиции е начинът, по който те се привличат за една икономика. Определят се следните ключови фактори:

 • размер на пазара
 • цена на кредита
 • размер на заплатите
 • степен на развитие на двустранната търговия със стоки и услуги
 • риск в страната
 • валутен курс
 • географско разположение
 • културни различия

Всеки един от тези фактори е определящ за чуждестранния инвеститор при решение коя страна да избере за своя крайна цел за инвестиция. Нужно е да се отчита и показателят за бизнес средата в една икономика, чрез който всеки един инвеститор се ориентира за възвращаемостта на първоначално направените инвестиции.

Важен въпрос при разглеждането и анализирането на ПЧИ на местно ниво е състоянието и тенденциите на инвестициите в глобалната икономика. Отчита се положителен ефект от наличието на инвестиции в една икономика и възможностите, които те предоставят за нейното развитие. Но има и критици по отношение на влиянието на инвестициите върху икономиките, особенно на малките отворени икономики като българската. Критиките са насочени преди всичко към международните компании, които могат да прехвърлят своите инвестиции в друга държава в случай, че се промени бизнес средата в местната икономика. По този начин ефектът от инвестициите в тази страна се променя и се наблюдава отлив, и то за кратък период от време.

3.Преките чуждестранни инвестиции в България

Развитието на преките чуждестранни инвестиции е свързано с международната среда и условията за тяхното привличане. Инвестициите в България, както и във всяка една друга държава, дават възможност за развитие на местното предприятие.

През 2015 г. България е привлекла повече чуждестранни инвестиции в сравнение с 2014 г., като сумата им е най-високата от 2009 г. насам. Това показват данни на Българската народна банка за състоянието на платежния баланс.

През 2015 г. границата на страната ни са прекосили капитали в размер на 1,575 млрд. евро. Сумата на преките чуждестранни инвестиции е по-висока с 289,8 млн. евро или с 22,5  %, спрямо последната оценка за 2014 г. Тогава размерът им е бил близо 1,285 млрд. евро. ПЧИ през 2015 г. са най-високите от 2009 г. насам, когато са били в размер на 2,437 млрд. евро, но въпреки всичко чуждестранните инвестиции са доста под пика си от предкризисната 2007 г., когато влязоха на рекордните 9,052 млрд. евро. През декември 2015 г. ПЧИ са за 6,9 млн. евро при 69 млн. евро през декември 2014 г. Според БНБ изменението се дължи основно на значителното превишение на издължените над получените през месеца вътрешнофирмени кредити. Ревизиите обичайно са в посока нагоре. Ето защо реалните суми влезли в България както през декември, така и през цялата 2015 г. могат да се окажат по-високи. Данните създават впечатление, че през 2015 г. преките инвестиции вече са по-устойчиви, тъй като дяловият капитал, т. е. този вид инвестиции, които се считат за трайни капиталови вложения в местни предприятия и имоти, нарастват до 1,134 млрд. евро спрямо 577,2 млн. евро в края на 2014 г., т. е. чужд инвеститор  е придобил или е увеличил свое дялово участие в българско дружество или е закупил имоти.

Но реално повишението се дължи на финансови операции, извършени от Лукойл Нефтохим Бургас през лятото на миналата 2015 година по данни на Bloomberg TV Bulgaria. Преди две години рафинерията инвестира около 1,5 млн. долара, отпуснати под формата на заем от компанията майка със седалище в Холандия Lukoil Europe Holdings, в нова инсталация. Впоследствие през юни 2015 г. задължението на българското дружество от около 900 млн. евро беше трансформирано в акции. Така през 2015 г. се регистрира отлив на вложения в дългови инструменти, т. е. отрицателна промяна в размера на задълженията между местни и чужди дружества по финансови, облигационни и търговски кредити. Оттокът е в размер на 743,6 млн. евро. По принцип излизането от подобна инвестиция е доста по-лесно, отколкото ако трябва да се продава дял от дружеството. Отбелязва се като добра новина растежът на реинвестираната печалба (без изплатените дивиденти) – от 167,1 млн. евро за 2014 г. до 644,1 млн. евро в края на 2015 г.

Разбивка по държави показва, че през 2015 г. най-големият чуждестранен инвеститор е Холандия. Причините са две, като едната е пряка, а другата – косвена. Първо, правният режим за регистриране на фирми в страната е доста либерален и позволява създаването на компании с ограничена отговорност под т.нар. форма B.V., които на практика са офшорни. Под тази форма заради възможностите за данъчни облекчения има доста регистрирани дружества, които на практика са с български собственици. Второ, седалището на Lukoil Europe Holdings е в Холандия, което обяснява големият размер на инвестициите от там през миналата година – за 696,9 млн. евро нетно. Следва Германия със 181,9 млн. евро, Швейцария със 114,1 млн. евро, Норвегия – със 111,5 млн. евро, Кипър с 83,9 млн. евро, и Русия със 71 млн. евро. Общо 315,6 млн. евро пък попадат в графа „други“.

Факт е, че преките чуждестранни инвестиции остават основния източник на финансиране на дейности в секторите на промишлеността и нефинансовите услуги. В момента собствените източници на финансиране, налични в икономиката не са достатъчни за възстановяване на бързия ръст на икономиката. Така остават преките инвестиции и средствата от проектите и програмите на Европейския съюз.

Източници:

 1. https://www.bnb.bg/
 2. Лекции към курс Международен финансов мениджмънт