Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Пробен изпит ДЗИ – 2

Публикувано: 2017-09-07 08:53:07

 

 

Пробен изпит ДЗИ – 2

Можете да направите този изпит директно онлайн тук.

 

  1. В кой от редовете е допусната правописна грешка?

А/верността, целостта, светостта

Б/сарма, осмивам, асфалт

В/идеален, материален, премиален

Г/италианка, христианка, индианка

 

2.В кой от редовете е допусната правописна грешка?

А/омеся, опека, опера

Б/прекръстя, преглътна, фашистски

В/одимя, осоля, уподобя

Г/увехна, претегля, букурещки

 

3.В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

А/Докато в измамната светлина на звездите търсеха пътечката, която познаваха, чуваха да пристигат хора от неколкоетажната сграда.

Б/Човекът стана, бавно избърса лицето си и с ряско движение изтърси калта от ръката си.

В/Стигнах до този върх и реших да се върна, защото беше твърде висок за изкачване от сам човек, неразполагащ с подходяща екипировка.

Г/Всяка заран ставаше рано, вързваше обувките на малкото си братче и го приготвяше за училище.

 

4.В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А/Дванадесетгодишният ученик не можеше да се справя с трудния материал в училище.

Б/Отгоре лежеше чантата й, забравена от години.

В/ Те се почувстваха на тясно в малката тъмна квартира на втория етаж.

Г/ По-малката сестра работеше в един бръснаро-фризьорски салон.

 

5.В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А/Тя само с хитринка се опитвала да приживява и винаги, когато могла, показвала на вълка, че тя е по-умна и по-хитра от него и по тоя начин отмъщавала за силата му.

Б/Развикали се сватбарите, разтичали се, грабнали кой дърво, кой вила и погнали вълка.

В/Той, горкият, едва избягал в гората, пребит от бой.

Г/ И сега, като го видяла такъв гладен и уморен, помислила си да го направи за присмех на другите.

 

6.В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка?

Двадесет силни моряка/А/ се хвърлиха да спасяват няколко пътника/Б/, които се давеха в морето, от палубата хвърлиха два спасителни пояси/В/ и пътниците бяха спасени за няколко мига/Г/ с общите усилия на всички.

 

7.В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

А/Българската академия на науките, Българският червен кръст, Българската кинематография са емблематични и представителни институции от най-новата история на България.

Б/На представително тържество и тази година беше връчена Нобеловата награда за мир.

В/Васильовден, Великден, Бъдни Вечер, Трифон Зарезан са традиционни български празници.

Г/ До днес остава жив онзи Кирило-Методиев език, с който българите имат основание да смятат, че са допринесли за развитието на човешката култура.

 

8.В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

А/През отвора на палатката могат да се видят част от дърветата край реката. 

Б/Голям брой студенти заминаха за Лондон и Брюксел.

В/Очевидно нито един държавник, нито едно правителство не може да пренебрегне това.

Г/Нито той, нито аз бяхме ходили в този град.

 

9.В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А/Духовната култура, както материалната не остава незасегната от модата.

Б/Дълбоко, дълбоко, в нея се оглеждаше синьо небе, бели облаци.

В/Но нито мъжът ми, нито аз се решихме на развод.

Г/Замък там било някога, чуден, бляскав и голям.

 

10. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А/Всички учебници, разбира се, са осигурени.

Б/Дългият път изглежда ги беше уморил.

В/Безсъмнено едно е най-важното: всеки от нас да осъзнае своите задължения.

Г/Той не му ги дава, едно, защото не иска, и друго, съмнява се в него.

 

11.В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка?

А/Писмото беше върнато на адресата.

Б/И ето, като че ли в отговор на зрителното очакване се появи филмът.

В/Скоро по височините затрещяха  експлозиите на заряди.

Г/Дворовете са оградени със слънчогледови стебла и почти навред има лозници.

 

12.В кой от редовете фразеологичните словосъчетания НЕ са синоними?

А/вървя по свирката – играя по гайдата

Б/гръм от ясно небе – вятър и мъгла

В/от игла до конец – от А до Я

Г/не обелвам зъб – държа си езика зад зъбите

 

13.От кое произведение са стиховете?

Човекът погледнал зората,

                  в която

се къпела с блясък звезда,

и мислел за своята

          тежка,

                        човешка,

                           жестока,

                  безока

                      съдба.

 

А/“Черна песен“

Б/“Сиротна песен“

В/“Песен на човека“

Г/“Песен за човека“

 

14.В кой ред всички творби са написани от Елин Пелин?

А/“Ветрената мелница“, „Косачи“, „Мечтатели“, „Земляци“

Б/„Земляци“, „Гераците“, „На оня свят“, „Андрешко“

В/„Косачи“, „Гераците“ , „Андрешко“, „Занемелите камбани“

Г/„Мечтатели“, „На оня свят“, „Занемелите камбани“, „Тъмен герой“

 

15.Отец Сисой и отец Никодим са герои от творба на:

 

А/Димитър Талев

Б/Иван Вазов

В/Йордан Йовков

Г/Елин Пелин

 

16.Коя от изброените творби е елегия?

А/“Пловдив“

Б/“Фрина“

В/“Левски“

Г/“Заточеници“

 

17. Бяла черква е градът, където се развива действието в:

А/“Тютюн“

Б/“Под игото“

В/“Железният светилник“

Г/“Андрешко“

18.На кого от следните национални герои Вазов НЕ посвещава ода в цикъла „Епопея на забравените“?

А/Бенковски

Б/Раковски

В/Ботев

Г/Левски

 

19.Кое от твърденията НЕ е вярно?

А/Ключови думи в поемата „Септември“ са слънчогледи, бунт, народ.

Б/Най-стойностният учител в творчеството на Ботев се оказва българският фолклор.

В/Вазов използва ключов израз от „На прощаване“/немили-недраги/ като заглавие на един от своите разкази.

Г/В „Повест“ Далчев използва „Америка“ като символно пространство.

 

20. Кое твърдение е вярно?

Творчеството се ражда от страданието, а творецът е месия във възгледите на:

А/Гео Милев

Б/Пенчо Славейков

В/Елин Пелин

Г/Христо Смирненски

 

21.Кое от посочените твърдения НЕ се отнася до романа „Тютюн“?

А/Фанатизмът и в личен, и в обществен план е пагубен за личността.

Б/Сбъднатите мечти може да не донесат щастие, ако по пътя към мечтите са изгубени духовните ценности.

В/Жената е пазителка на дома и трябва да следва патриархалния морал.

Г/При следване на определена цел човек трябва да подбира средствата.

 

22. Какво е подчертаното изразно средство?

А ние плюехме намръщено

на оглупялата им мъдрост.

 

А/оксиморон

Б/алегория

В/сравнение

Г/метонимия

 

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях /от 23. до 34. задача включително/!

Текст 1

       Колкото за името на Албена Йордан Йовков го е чул случайно. Споделя, че миналата година е прочел в един вестник, че при с. Надежда, Софийско, влакът блъснал една каруца, в която имало един поп и една жена на име Абленка.

        Името му харесало…Но в тая си форма името не му харесвало вече, не само че по-мъчно се изговаряло, но и поради друго: когато се създава един художествен образ, трябвало да се намери име, което най-добре да изразява същността на лицето, да внушава най-пълно неговите духовни и физически черти.

        Албена не би била Албена, ако се наричала Аблена. Такава, каквато е в пиесата, тя трябвало да си остане с името, с което е създадена и което й приличало – Албена.

                                                                                            

Текст 2

    Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) (1) Името на български гражданин, роден на територията на Република България, се състои от собствено, бащино и фамилно име. Трите части на името се вписват в акта за раждане.

(2) При съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден извън територията на Република България, бащиното и фамилното му име могат да се впишат с наставки -ов или -ев и окончание съобразно пола, ако това е писмено заявено от родителите до три години от раждането на лицето.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Името на лице, което не е български гражданин, родено на територията на Република България, се вписва така, както е заявено от родителите му.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Името на лице, което не е български гражданин, родено извън територията на Република България, се вписва в регистрите на актове за гражданско състояние и в регистъра за населението така, както е изписано в националния му документ за самоличност или в документа за предоставен статут на пребиваване на територията на Република България.

 

 

23. От коя сфера на общуване е текст 1?

А/институционалната

Б/естетическата

В/научната

Г/медийната

 

24. Кое от посочените твърдения е вярно за текст 1?

А/Информацията в текста е актуална и злободневна.

Б/Текстът е оформен стандартизирано

В/Текстът изпълнява регулираща функция.

Г/Текстът е откъс от статия.

 

25. Използваните словосъчетания регистрите на актове за гражданско състояние, статут за пребиваване, документ за самоличност в текст 2 са:

А/диалектни езикови единици

Б/неутрални езикови единици

В/експресивни езикови единици

Г/терминологични езикови единици

 

26. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 2?

А/Името на лице, което не е български гражданин, родено на територията на Република България, се вписва така, както е заявено от родителите му.

Б/Името на български гражданин, роден на територията на Република България, се състои от собствено, бащино и фамилно име, ако това е писмено заявено от родителите до три години от раждането на лицето.

В/ При съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден извън територията на Република България, бащиното и фамилното му име могат да се впишат с наставки -ов или -ев и окончание съобразно пола.

Г/Името на лице, което не е български гражданин, родено извън територията на Република България, се вписва в регистрите на актове за гражданско състояние

 

27. Каква функция изпълнява текст 2?

А/информативна

Б/регулираща

В/експресивна

Г/естетическа

28.Кое от посочените твърдения е вярно за текст 2?

А/. Информацията в текста е достъпна

Б/Текстът е оформен диалогично.

В/Текстът е предназначен за тесен кръг специалисти.

Г/ Информацията в текста е императивна.

 

29. В кой ред срещу съответната дума, използвана в текст 2, НЕ е посочено вярното й значение?

А/територия - Ограничена земна площ, която е ничия собственост или под нечие разпореждане. 

Б/регистър - списък, в който се съдържат някакви данни

В/статут - положение, статус

Г/документ - образец, свидетелство, доказателство

30.Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 1?

А/Такава, каквато е в пиесата, Албена трябвало да си остане с името, с което е създадена и което й приличало – Албена.                                                                                           

Б/Когато се създава един художествен образ, трябвало да се намери име, което най-добре да изразява същността на лицето.

В/Йовков е прочел в един вестник, че при с. Надежда, Софийско, влакът блъснал една каруца.

Г/ Албена си е Албена дори ако се наричала Аблена

 

31.Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. Отбележете САМО  ЧЕТИРИТЕ факта, които присъстват в посочените текстове.

А/Когато се създава един художествен образ, трябвало да се намери име, което да внушава най-пълно неговите духовни и физически черти.

Б/Собственото име на всяко лице се избира от родителите му и се съобщава писмено на длъжностното лице по гражданското състояние при съставяне на акта за раждане.

В/Ако родителите не посочат име, длъжностното лице определя името, което сметне за най-подходящо в случая.

Г/Йовков казва, че нито самата случка, нито самата жена са такива, както са в пиесата "Албена". 

Д/При съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден извън територията на Република България, бащиното и фамилното му име могат да се впишат с наставки -ов или -ев и окончание съобразно пола, ако това е писмено заявено от родителите до три години от раждането на лицето.

Е/ Бащиното име на всяко лице се образува от собственото име на бащата и се вписва с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола на детето, освен когато собственото име на бащата не позволява поставянето на тези окончания или те противоречат на семейните, етническите или религиозните традиции на родителите.

Ж/Такава, каквато е в пиесата, Албена трябвало да си остане с името, с което е създадена и което й приличало – Албена.

З/Името на лице, което не е български гражданин, родено на територията на Република България, се вписва така, както е заявено от родителите му.

 

32. Запишете кое е общото, за което се говори в двата текста.

 

33. В рамките на 3-4 изречения формулирайте СОБСТВЕНА теза по една от посочените теми:

Значение на името

Човекът и неговото име

34. Запишете сбито и кратко в резюме основното в съдържанието на текст 1.

35. За всяко празно място изберете най-уместната от думите и я запишете срещу съответната буква.

      Разказът /“Албена“/ обаче не трябва да се отъждествява с пиесата. В него, макар да са дадени някои ………………………./А/ на драмата, липсват много епизоди, много лица и случки. Вън от това – което е и най-важното – самият образ вече на Албена в пиесата е друг, сложен е на друга ………………… /Б/ основа: тук Албена не само че не е замесена в убийството, не е съучастница в него, но нито го е искала, нито го е очаквала. Нейната виновност е само в отношенията й с Нягула, които докарват катастрофата. Тя се разкайва, ……………………………/В/, не издава Нягула и, примирена и успокоена, готова е сама да поеме наказанието като изкупление на вината си.

А/части, елементи, моменти

Б/ културна, политическа, етическа

В/ радва се, страда, замисля се

Г/ вината, постъпката, действията

 

36. Срещу съответния ред запишете правилните форми на думите, поставени в скоби.

 

А/Членувана форма

Всяка вечер настройвам /будилник/ на /телефон/, защото през /нощ/ /сън/ ми е дълбок.

 

Б/Местоимения

Момичетата /чиито, чийто/ багаж остана в автобуса, не заминаха.

Аз вярвам на сърцето /си, ми/ и на всички, които бяха до мен през тези години.

Попитаха ме /кой, кого/ съм поканил на празника.

 

В/Учтива форма

Госпожо, бяхте /поканен/ на тържеството, ако бяхте /карал/ по-внимателно, сега щяхте да сте /пристигнал/. 

 

37. В текста са пропуснати само ПЕТ препинателни знака. Препишете текста, като поставите пропуснатите знаци.

 

Море, пясък, зеленина и тишина - траките са наричали тази местност "Долината на пролетта" римляните я наричали - "Гераниум" - здраве. За милиони туристи от цял свят днес това място е предпочитано за перфектна почивка заради златния пясък ширнал се докъдето поглед стига, заради гальовното море, заради чистия въздух вписаните в пейзажа хотели и традиционното гостоприемство. Райското кътче на Добруджа с красиво име вече 40 години привлича туристи от цял свят. И който веднъж се е докоснал до неговата магия задължително се връща - за да се зареди с нова енергия и да прибави нови спомени - за слънце, море топлота и приятелство.

 

 

 

Прочетете откъса от „Септември“ на Гео Милев и изпълнете задачите /38. Задача и 39. Задача/!

 ДОЛУ БОГ!

 

По небесните мостове

високи без край

с въжета и лостове

ще снемем блажения рай

долу

върху печалния

в кърви обляния

земен шар.

Всичко писано от философи, поети -

ще се сбъдне!

- Без бог! без господар!

Септември ще бъде май.

Човешкия живот

ще бъде един безконечен възход

- нагоре! нагоре!

Земята ще бъде рай -

ще бъде!

 

38. Посочете с ЦИТАТИ от текста ДВА примера, които подкрепят твърдението, че гледната точка на поета включва оптимизъм.

 

39. Със СВОИ ДУМИ посочете ДВА примера, които доказват, че за поета раят е на земята.

 

40.Свържете името на героя с името на автора, от чиято литературна творба е съответния герой.

А/Райко Вардарски

Б/Нягул

 

Димитър Талев

Димитър Димов

Елин Пелин

Йордан Йовков

 

Свържете името на героя с литературната творба, от която е съответният герой.

 

В/Ния

Г/Стоилка

 

„Другоселец“

„Задушница“

„Железният светилник“

„Занемелите камбани“

 

Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор.

Д/“Песента на колелетата“

Е/“Песен на песента ми“

 

Никола Вапцаров

Йордан Йовков

Пейо Яворов

Димчо Дебелянов

 

41. Прочетете следния откъс от разказа „Ветрената мелница“ на Елин Пелин и напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема Танцът на любовта.  Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.

 

      ……….

Всички чакаха, че дяволитата Христина се шегува и ще се откаже, но тя стоеше горда и права. В очите й се четеше решителност. Лицето й изпървом побледня, после пламна в огън. Тя засрамено наведе глава и прехапа устни й като погледна в очите Дъбака, който упорито я гледаше, рече твърдо:

— Ако ме надиграеш, ще ти пристана!

Погледът на Дъбака се запали срещу нейния.

— Добре — рече с усмивка той, — ще стоиш ли на думата си?

— Убий ме, ако те излъжа! — отговори Христина.

Очите на двамата светнаха. Навалицата загърмя от радост и висок смях. Лицето на дядо Корчан сияеше. Искаше му се да погали немирната си внучка.

Гайдата писна. Навалицата притаи дъх.

Играчите застанаха един срещу други и едновременно почнаха.

Дъбакът чевръсто застъпя срещу Христина. Тя се затича леко на пръсти и го замина. Двамата се изгледаха от глава до крака, като че искаха да покажат надмощието си един пред друг, и заиграха един срещу други. Христина размаха с кърпата, изви като лебед бялата си шийка и леко се понесе във вихъра на веселата свирня. Лицето й пламна, унесено се полусклопиха босилковите й клепки, завълнуваха се облите й гърди.

Дъбакът пък съвсем беше се забравил. С ръце, нехайно кръстосани отдире, той подскачаше като елен, заставаше с чудни движения срещу противницата си и заситняше, та сякаш се поколваше на едно място. После, като отърсваше глава да окапе едрата пот, която обливаше лицето му, той правеше движение, като че ще скочи назад. Христина, която дебнеше всяка негова стъпка, излеко и на пръсти политаше към него, но той подскачаше напред и тя неволно се намереше толкова близко до него, че усещаше дъха му и топлината от пламналото му мъжко лице. Той полека-лека се отдалечаваше и неусетно я увличаше по себе си, като че се шегуваше. Едно надмощие, едно мъжко надмощие личеше във всяко негово движение и Христина неволно падаше под силата му. Унесена, тя се мъчеше да победи, но след едночасова борба спря отмаляла и запъхтяла. И като отри потта от лицето си, едвам продума от умора:

— Не мога вече… Надигра ме!

И един страшен срам щеше да я разплаче.

— Надигра ме, признавам — повтори като на себе си тя.

Гайдарят престана да свири.

Дъбакът направи последен скок и също запъхтян и уморен, спря. В навалицата избухна весел смях. Стотина гърди си отдъхнаха, стотина премрежени от гледане очи се изясниха. Другарките на Христина почнаха да я подкачат.

Дядо Корчан стоеше усмихнат.

Дъбакът изтриваше потта от лицето си.

— Е, надигра ме — признавам! — рече засрамено противницата му и скри лицето си в ръце.

Навалицата отново весело зашумя.

— Облога, облога да се изпълни! — завикаха някои и почнаха да подкачат Христина.

Тя дигна глава и почти през сълзи отговори:

— Що? Аз стоя на думата си!

Шумът утихна. Тия думи бяха толкова смели!

— Да, аз стоя на думата си! — повтори твърдо тя, като се обърна към Лазар Дъбака.

— Истина ли? — поиска повторно да чуе той.

— Истина! — рече твърдо тя.

Дъбакът пристъпи при нея и пред всички завърза златния наниз на шията и.

— Тогава да те заведа у дома.

— Заведи ме! — рече тя, като го улови за ръката.

Лазар се усмихна и я поведе надолу към селото…

 

Желаем ви приятна работа! За въпроси във връзка с решаването и оценяването на теста  се обърнете към нас на познатия ви адрес: pdivanova@mail.bg или skype: pivanova-- /след като предварително сме си уговорили час/