Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Пробен изпит 1

Публикувано: 2017-08-28 20:53:52

 

Пробен изпит № 1

септември

Първи модул (време за работа 60 минути)

Задачи с избираем отговор:

Пробен изпит № 1

септември

Първи модул (време за работа 60 минути)

Задачи с избираем отговор:

1.Коя е стойността на израза 18 − (4 − m), ако m = −2 ?

А) 16                   Б) 12                 В) 10                  Г) 24

2.Най-малкото от числата −0,7008; − 0,0708; −0,0078 и −0,708 е:

А) − 0,7008          Б) − 0,0708               В) − 0,0078             Г) − 0,708

                                  3

3.Едночленът 4xy      

е подобен на:

              3                                               

A)  − xy              

Б) 4xy

 

       3                       

В) x  y

 

           2  2                       

Г) − 4x y

 

                             

4.Кой от изразите не е едночлен?

         2                                

А) 3x    + 6           

                 2

Б)  − 5,7 x  yx            

          2  2

В)   x y                         

Г)  − 26,14

 

         5.Кое от следните твърдения НЕ е вярно?

А)  0,3 > − 2         Б)   − (− 5) = 5            В) − 1,65 > − 1,34         Г) | 3,9| > 0

6.Кое от посочените неравенства е ВИНАГИ изпълнено?

А) | 3x 4| < 0        Б) |3x 4| ≥ 0              В) |3x 4| > 3            Г) | 3x 4 | < 4

7.Стойността на израза 0,6 + 0,3 . 8 −  3 .  e:

А)  5                 Б)  3                      В) -                          Г)  2

8.Ако 2,8 − x = 5,2 − 3,9 , кое е неизвестното число x?

А) − 3,2                Б) 7,4                          В) 1,5                          Г) − 2,8

9.Намислих едно число. Увеличих го с 6. Полученото число разделих с (− 3) и получих (− 7). Кое число съм намислил?

А) 15                     Б) − 10                        В) 4                            Г)  − 8

10.Кой от дадените изрази е равен на израза     

А) 5-6                    Б) 2                          В) 54                            Г) - 15

11.Двама приятели поделили спечелената сума в отношение 4 : 7. Първият получил 80 лева. Колко лева е получил вторият?

А) 200                   Б) 120                        В) 105                         Г) 140

12.Кое е средноаритметично на числата − 5,       и − 0,4?

А) − 1,35                   Б) − 0,5                          В) − 1,6                       Г) − 0,65                                                          

                                                                                     2   2  3            4

13.Определете степента на едночлена  2,5 a (x   )     (− 3y    )  , където a е параметър.

      А) 9                            Б) 10                              В) 12                       Г) 11

 

14.Нормалният вид на многочлена, тъждествено равен на израза

      4        3                 2              2

4(x  –   3х     – 5) – (x     – 2)(4x     + 7)  е:

 

              3            2

А) – 12x      +   x      − 6

 

           3       2      

Б) 12x    – x    + 6

 

                3          

В)  − 12x     – 6             

 

          3        2

Г) 12x    – x

 

 

15.С колко лева ще се увеличи сума от 7000 лв., внесена в банка за една година, ако годишната лихва е 3,5 % ?

А) 145                         Б) 24,5                           В) 305                         Г) 245

16.Начертайте правоъгълна координатна система Оxy. Означете точките

А(− 2; − 2) , В(1; − 2) и С(3; 2) . Лицето на ∆ АВС в квадратни мерни единици е:

А)4,5                            Б) 8                               В) 6                              Г) 10

Задачи със свободен отговор:

17.В лявата колона е записана буквата на рационалния израз, а в дясната колона нормалния вид на израза. Определете на коя буква кой нормален вид отговаря.

 

(А) (x 2)(x + 3)

         3          2

(1) 4x    19x   + 6x 6

            2          2

(Б) 2(x   + 3)(x     3)

         2

(2) 6x      3xy + 3

           2                           2

(В) 5x  (x 4) (x 1)(x     6)

          4

(3) 2х      18

          2                                2

(Г) 7x    + 2xy + 3 5xy x

        2

(4) x  + x 6

18 В таблицата са дадени четири твърдения. Срещу номера на всяко твърдение запишете „ДА”, ако твърдението винаги е вярно или „НЕ”, ако твърдението винаги не е вярно.

Номер

Твърдение

Вярно ли е твърдението?

(А)

                                                                             2

Стойността на израза  (2x − 1)(2x + 1) −  4x    не зависи от променливата x

ДА/НЕ

(Б)

Точката М (5,4; −2,7) се намира в I квадрант

ДА/НЕ

(В)

                                                                                              -4

Стандартният запис на числото 0,000325 е  3,25 . 10

ДА/НЕ

(Г)

Лицето на кръг се намира по формулата S = 2 . π . r

ДА/НЕ

19.Намерете обема на правилна пирамида с височина 9 см и основа:

А) равностранен триъгълник със страна 4 см и височина 3,46 см;

Б) правилен петоъгълник със страна 6 см и апотема 4,13 см.

20.Даден е многочленът

           5              4                          5             4

А = kx    – 2 + kx    – 2kx +  3x x    + k + х

Намерете за коя стойност на параметъра k многочленът:

 

Намерете за коя стойност на параметъра k многочленът:

 

А) е от четвърта степен;

 

Б) не съдържа член от първа степен;

 

В) има коефициент пред члена от четвърта степен, равен на − 1.

 

 

 

 

   

Отговори на Пробен изпит № 1

септември

Първи модул

 

Зад. 1 – Б) - 2 точки

Зад. 2 – Г) - 2 точки

Зад. 3 – А) - 2 точки

Зад. 4 – А) - 2 точки

Зад. 5 – В) - 2 точки

Зад. 6 – Б) - 2 точки

Зад. 7 – Г) - 2 точки

Зад. 8 – В) - 2 точки

Зад. 9 – А) -3 точки

Зад. 10 – Б) - 3 точки

Зад. 11 – Г) - 3 точки

Зад. 12 – В) - 3 точки

Зад. 13 – Б) - 3 точки

Зад. 14 – А) - 3 точки

Зад. 15 – Г) - 3 точки

Зад. 16 – В) - 3 точки

 

Зад.17 (А) – (4) - 2 точки

            (Б) – (3) - 2 точки

            (В) – (1) - 2 точки

            (Г) – (2) - 2 точки

 

Зад.18 (А) – ДА -1 точка

            (Б) – НЕ -1 точка

            (В) – ДА -1 точка

            (Г) – НЕ -1 точка

 

Зад.19 (А) 20,76 см3  - 3точки          

            (Б) 185,85 см3 - 4 точки

 

Зад.20 (А ) k = 1- 2 точки

            (Б) k = 1,5 -2 точки

            (В) k = − 2 - 2 точки

 

Максимален брой точки – 65.

Оценката се формира по формулата:

Оц. = 2 + k . 0,0625, където k е брой точки.

 

При 64 и 65 точки оценката е отличен (6).

 

Желаем ви успех!

Едночленът 4xy3 е подобен на: