Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Променливо Я

Публикувано: 2017-10-20 15:42:17

 

1.Променливо Я се пише Я под ударение и пред тврда сричка /А, О, Ъ, У/

2. Променливи Я се пише Е пред мека сричка /Е, И/ и /Ч, Ж, Ш, Щ, Я, Ю, ЬО/

3.В подчинената основа на сложни думи, върху които не пада главното ударение, променливо Я ВИНАГИ се пише Е

4. Променливо Я се изговаря като Е в думи с подвижно ударение /бряг-брегът/

5. Променливо Я се изговаря като Я в едносрични думи /бяс/

Упражнения:

Избери правилния вариант!

гол/я-е/ма гол/я-е/ми гол/я-е/мец в/е-я/тър в/я-е /тровит

в/я-е/тропоказател сн/я-е/жна б/я-е/лоснежен д/я-е/снофлангови   жел/я-е/зобетонен сн/я-е/горин б/я-е/локаменен б/я-е/лолик   т/я-е/сногръд т/е-я/снолинеен д/е-я/сно д/я-е/сният   д/я-е/сните л/е-я/во л/я-е/вият л/я-е/вите т/е-я/сно кол/е-я/но кол/я-е/на б/я-е/с б/я-е/сове в/я-е/рността в/е-я/тър   в/я-е/трове р/е-я/дкост р/я-е/дкостта цв/е-я/т цв/я-е/тове ц/е-я/лост ц/я-е/лостта вс/я-е/ки н/е-я/м н/я-е/мея   н/я-е/ми н/я-е/мо припр/е-я/н припр/е-я/но припр/я-е/ни припр/я-е/ният пр/е-я/сна пр/я-е/сни пр/я-е/сен р/е-я/дък   р/я-е/дкият р/я-е/дки сл/е-я/п сл/я-е/пи т/е-я/сна

т/я-е/сният т/я-е/сни т/е-я/хно т/я-е/хни т/я-е/хен ц/е-я/л ц/я-е/ли ц/я-е/лият ц/е-я/лост ц/е-я/лостта жив/я-е/л жив/я-е/ли търп/е-я/л търп/я-е/ли чет/е-я/л чет/я-е/ли