Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Сборник - 7 клас - Пробен изпит 2

Публикувано: 2017-09-24 10:06:41

Сборник - 7 клас - Пробен изпит 2

Можете да направите този изпит директно онлайн тук.

Лого

ПРОЧЕТЕТЕ ДВАТА ТЕКСТА, ЗА ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДАЧИ 1-15 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Текст 1

       В България идеята за издаването на национална „Червена книга“ е на бележития зоолог и природозащитник Николай Боев. Първото ѝ издание излиза в 2 тома – през 1984г.,  първи том, посветен на растенията, а през 1985г, втори том, посветен на животните. Преди това в света вече са издадени няколко подобни книги. Вече има второ издание на Червената книга на застрашените растителни и животински видове в България (информация към 2012 г.)

   До всяка илюстрация на животните в Червената книга има специален знак – лък със стрела, символизиращ състоянието на вида. За изчезналите видове той е черен, за застрашените – червен, а за редките – жълт. В Червената книга за животните са включени птици, бозайници, риби, влечуги и земноводни.

     Второто издание на Червената книга се изготвя според новите по-прецизни критерии за оценка на застрашеността на видовете, изработени от Международния съюз за защита на природата (IUCN). В това издание намират място 285 вида животни, около 550 вида висши растения и 150 вида гъби, които получават различен статут – изчезнали, критично застрашени, уязвими и т.н. Второто издание на Червената книга на застрашената флора и фауна в България съдържа и трети том, посветен на застрашените местообитания – много важен фактор за оцеляването на видовете. При последните 50 – 60 г. в България са изчезнали около 30 вида растения и 16 вида животни. Освен това около 400 вида растения и 78 вида животни са застрашени от изчезване.

Текст 2 – Таблица за състоянието на  застрашените видове в България

ПТИЦИ

БОЗАЙНИЦИ

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ

РИБИ

 

Под защита са 327 от общо 409 вида птици в България.

В Червената книга на България са вписани 19 бозайника

В Червената книга на България са вписани 2 земноводни -  алпийски тритон и сирийска чесновница

В Червената книга са вписани 2 кръглоусти риби.

 

 

В Червената книга са включени 140

Черноморският тюлен-монах се счита за изчезнал, макар че отделни екземпляри са били виждани за последен път през 1991г.

В Червената книга на България са вписани 13 влечуги.

В Червената книга са вписани 22 костни риби.

 

 

9 вида птици вече са вписани като изчезнали

Изчезнала е европейската норка

Отделен раздел има за защитените видове.

Отделен раздел има за защитените видове.

 

3 вида вече не гнездят в България – брадат лешояд, момин жерав и стрепет

От местните породи домашни животни са изчезнали 6 – риломанастирска овца, местна клепоуха свиня, местна правоуха свиня, делиормански кон, камчийски кон и рилски кон.

Защитени видове са: смок мишкар, змиегущер, леопардов смок, шипоопашата костенурка и др.

Застрашени от изчезване са  див шаран, кавказко попче, дунавска минога, шип и др.

 

1.Текст 1 е откъс от?

А/откъс от „Червената книга“;

Б/учебник по Човекът и природата;

В/анотация към „Червената книга“;

Г/статия за „Червената книга“

2.Кое е вярно за двата текста?

А/И в двата текста се описват конкретни защитени видове.;

Б/И в двата текста се споменава за специалния знак, с който се отбелязват защитените видове.;

В/И в двата текста се говори за видове, отбелязани в „Червената книга“.;

Г/И в двата текста се говори за защитената флора на България.

3.Срещу всяка от буквите запишете съответната цифра, така че да се получат верни според информацията от първия и втория текст изречения.

А

До всяка илюстрация на животните в Червената книга има специален знак 

1

-  алпийски тритон и сирийска чесновница

Б

3 вида вече не гнездят в България

2

– лък със стрела, символизиращ състоянието на вида.

В

За изчезналите видове той е черен, за застрашените 

3

– брадат лешояд, момин жерав и стрепет

Г

В Червената книга на България са вписани 2 земноводни

4

– червен, а за редките – жълт.

 4.Каква е връзката между двата източника на информация?

А/Текстът оспорва информацията от таблицата;         

Б/Таблицата преповтаря информацията от текста;

В/Таблицата конкретизира и допълва информацията от текста;    

 Г/Текстът и таблицата нямат смислова връзка.

       5.Каква информация НЕ може да се извлече от Текст 2?

А/за конкретни застрашени птици;                       

Б/за съдържанието на „Червената книга“;

В/за създателя на „Червената книга“ ;                   

Г/ за конкретни застрашени бозайници.

 6.Коя от посочените думи НЕ е синоним на подчертаната в Текст 1 дума  прецизни?

А/точен;  Б/неограничен;   В/внимателен;  Г/редовен.

7.Употребената в Текст 1 дума символизиращ означава:

А/имащ; Б/изграждащ; В/мислещ; Г/представящ

8.Каква е връзката между простите изречения в следното сложно изречение?

 Черноморският тюлен-монах се счита за изчезнал, макар че отделни екземпляри са били виждани за последен път през 1991г.

А/подчинителен съюз;   Б/съчинителен съюз;

В/безсъюзна връзка;      Г/местоимение.

9.Кое е вярното твърдение за всички изречения от първия абзац на  Текст 1?

А/Изреченията са прости разширени.;            

Б/Едно изречение е сложно съставно, а останалите прости разширени.;

В/Едно изречение е сложно съчинено, а останалите прости разширени.;                Г/Едно изречение е сложно смесено, а останалите прости разширени.

10.Кое е вярното твърдение за последното изречение в Текст 1?

А/Изречението е просто разширено.         Б/Изречението е сложно съставно.

В/Изречението е сложно съчинено.           Г/Изречението е сложно смесено.

Прочетете изречението от Текст 2  и изпълнете задачи 11-13 включително.    

Черноморският тюлен-монах се счита за изчезнал, макар че отделни екземпляри са били виждани за последен път през 1991г.

11.Кое твърдение е вярно?

А/В изречението има подчинено подложно изречение.

Б/В изречението има подчинено допълнително изречение.

В/В изречението има подчинено определително изречение.

Г/В изречението има подчинено обстоятелствено изречение.

12.Извадете предлозите, употребени в това изречение.

13.Обяснете каква е функцията на запетаята в изречението.

14. Извадете причастията от изречението:  Девет вида птици вече са вписани като изчезнали.

За всяко от тях запишете какъв вид е, основната форма на глагола, от който е образувано и спрежението на този глагол.

15. Посочете вярното твърдение. В изречението Защитени видове са: смок мишкар, змиегущер, леопардов смок, шипоопашата костенурка и др. има: А/обособени части Б/вметнати части В/еднородни части Г/главни части

16. За кого се отнася следният факт: „Роден през 1880г. в голямо селско семейство в Жеравна, той прекарва детските и част от юношеските си години в този изпълнен с романтични предания Старопланински край.

А/Христо Ботев; Б/Иван Вазов; В/Елин Пелин; Г/Йордан Йовков

17. Какъв момент от композицията на разказа „Една българка“ е съобщението, че „Илийца е умряла отдавна. Но полуумрялото дете оживя и сега е здрав левент и се нарича майор П.“

А/експозиция; Б/завръзка; В/епилог;  Г/кулминация;

18.С какъв композиционен похват е предадена срещата на Алеко с Ниагара, разсъждавайки преди това за влюбения момък, за младоженеца за Свети Петър.

А/разказ в разказа; Б/ретроспекция; В/лирическо отстъпление; Г/ретардация

19.Определяме израза „Аферим, бабо, машаллах!“ в началото на разказа „Една българка“ като:

А/ретардация;   Б/инверсия;   В/метонимия;    Г/мото

20.Значението на кой от следните фразеологизми се свежда до значението на думата НЕБРЕЖНО? А/през куп за грош; Б/обирай си крушите; В/бера душа; Г/на вятъра

21.Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.

- Крумов! - казваше един друг хъш, като се обръщаше към един бакалин: - Заеми ми два франка още.

22.Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни грешки, както и грешките при членуване.

Гроздето се характеризира с сферични или увални плодове растящи на купчини наречени гроздове обединяващи от 15 до 300 зърна (индивидуални плодчета). Цвета на плодовете е с разнообразен отенък от светло зелено, жълто, кехлибарено, розово, червено, синьо, до тъмно виолетово и дори черно. За разлика от някои цитрусови плодове зреенето на гроздето не се стимолира от етилен. Когато плодовете озреят в тях, се открива високо садържание на  захари.

23.Попълнете таблицата, като в първата колонка запишете буквата, а във втората посочите заглавието на художествената творба, от която е съответния цитат.

А/“Караул! Караул!“

Б/“Луда, не луда, ще вървя“

В/“Вий нали бяхте министър в София?“

Г/“той ме е прегърнал с клони, аз съм в него вейки свряла“

А

 

Б

 

В

 

Г

 

24.Запишете в празната колона името на литературния герой, който произнася тези думи.

А/“О, мамке! Та то е умряло, ръчиците му лед!“

Б/“Къде ще се дяна, бабо, сега?

В/“Тука ли е Дяконът?“

Г/“Синко, ела по мене: долу е…“

А

 

Б

 

В

 

Г

 

25. Запишете в две-три изречения внушението на израза   вода и суша – необятен,/света ще бъде сън за нас, употребен в Яворовата творба „Заточеници“. 

Дидактическа задача: Прочетете текста и го преразкажете подробно от името на неутрален разказвач.   

 

Светослав Минков

Лъжец и истина

Имаше някога един голям лъжец. Но такъв лъжец, какъвто втори на света не бе се раждал. Ако ти кажеше „добър вечер“, щеше да те излъже, защото по това време всички други хора казваха „добро утро“. Ако ли пък разговаряше с някого насън — и тогава пак не можеше да се стърпи и пускаше по някоя опашата лъжа.

Един ден царят разгласи надлъж и нашир по царството си, че ще даде сто крини жълтици на оногова, който намери истината и му я покаже.

Разтичаха се хора на вси страни да я търсят.

Тръгна и лъжецът през реки и планини — дано я намери.

— Сто крини жълтици не са малко — каза си той. — За такава награда заслужава да поскита човек по земята.

А истината, както всяко скъпоценно нещо, се намираше накрай света — в колибата на един стар магьосник, който живееше в една глуха гора.

Много хора минаха през тая гора и много хора спираха пред колибата на магьосника, ала нейната врата си оставаше заключена за всички, сякаш вътре не живееше никой.

Най-сетне дойде и лъжецът. Още щом пристигна, и вратата пред него се отвори. Старият магьосник се яви на прага, поизкашля се, па рече:

— Зная защо си дошъл. Виж, на тебе мога да дам истината, защото ти не ще я вземеш за себе си.

И като каза това, магьосникът влезе в колибата си и изнесе оттам едно златно гърне.

— Вземи това гърне — каза той на лъжеца — и го занеси в царския палат. Като влезеш при царя, обърни го с дъното нагоре и каквото видиш да падне от него, кажи веднага: „Ето истината, царю честити!“

Грабна лъжецът златното гърне и хукна към царския палат. Из пътя надникна в гърнето, да разбере какво има вътре, но като видя, че то е празно, помисли си:

„Може пък такава да е магията и истината да изскочи по-късно“.

И той побягна с всичка сила нататък.

Като стигна в палата, пред него се изпречи един войник с пушка и му каза да почака малко, защото тъкмо в това време царят бил станал от сън и закусвал мляко с медени гевречета.

— Не мога да чакам нито минута! — развика се лъжецът. — Работата е бърза и трябва да вляза още сега!

Разбира се, царят не беше много стар, та затова и ушите му бяха още здрави. Той чу веднага разправията и излезе да види какво става. В едната си ръка държеше чашата с мляко, а в другата — едно медено геврече.

— Какво иска тоя човек? — попита той, като съгледа лъжеца.

А лъжецът се поклони, издигна над главата си златното гърне и рече:

— Аз намерих истината, царю честити, и дойдох да ти я покажа!

— Добре! Пусни го да влезе! — обърна се царят към своя верен войник, който пазеше пред вратата.

И войникът отдаде чест с пушката си, а лъжецът пристъпи в царската спалня. Тук имаше много чудни неща, но най-чуден от всичко беше един малък часовник, окачен над леглото на царя. Тоя часовник бе направен като къщица, с много прозорчета. През всяко прозорче изхвръкваше по една хубава шарена пеперуда и се губеше някъде, а в същото време вътре в къщицата дрънкаха безброй вълшебни звънчета.

Лъжецът остана прехласнат пред чудния часовник и може би дълго още щеше да стои така и да се любува на шарените пеперуди и на музиката на вълшебните звънчета, ако царят не го потупа по рамото и не му напомни защо беше дошел.

— Я да видим сега каква е истината! — каза му царят, като седна пред една голяма стъклена маса.

И лъжецът се приближи до масата, обърна златното гърне с дъното нагоре и още преди да види какво ще падне от него, извика:

— Ето истината, царю честити!

А от гърнето се търкулна едно съвсем мъничко просено зрънце, затича се по масата и спря на единия й край.

— Какво е това? — попита царят.

— Орех, царю честити! — отвърна веднага лъжецът, защото не му се искаше да повярва, че за такова мъничко зрънце ще получи сто крини жълтици.

— Орех ли? — извика царят и скочи от стола си.

— Не, ябълка! — поправи се лъжецът, като си помисли, че и орехът не е достатъчно голям за богатата награда, която ще получи.

— Каква ябълка? — каза царят. — Я погледни по-добре!

— Ех, че съм глупак! — засмя се лъжецът. — Вярно е, че туй не е нито орех, нито ябълка, а тиква! И то каква тиква! По-хубава и по-голяма от нея не съм виждал през целия си живот!

Тогава царят не каза нищо, а отиде в дъното на спалнята и плесна три пъти с ръце. И в същия миг се разтвориха десет врати и през всяка врата влязоха много царедворци и войници.

— Ударете на тоя човек толкова тояги, колкото крини с жълтици очакваше да получи! — рече сърдито царят, като посочи лъжеца. — Той се опита три пъти наред да ме излъже, защото не искаше да признае, че истината може да бъде съвсем мъничка и проста като просено зрънце!

— Милост, царю честити! — извика разтреперан от страх лъжецът и падна на колене.

Ала войниците се спуснаха тутакси върху него и го изнесоха навън. Царедворците пък зарониха сълзи и вързаха на мустаците си по една черна панделчица в знак на траур, защото тоягите в палата бяха дрянови и човек не можеше да изтърпи болката от тях.

Като остана сам, царят взе просеното зрънце, сложи го на дланта си и отвори прозореца. Едно незнайно врабче долетя веднага отнякъде и клъвна радостно зрънцето от ръката му.

И тая божия птичка бе достойна за истината, защото радостта й от нея беше милион пъти по-голяма, отколкото самото просено зрънце.