Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Сборник - 7 клас - Пробен изпит 3

Публикувано: 2017-09-26 19:16:08

Сборник - 7 клас - Пробен изпит 3

Лого

ПРОЧЕТЕТЕ ДВАТА ТЕКСТА, ЗА ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДАЧИ 1-15 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Текст 1

     Компютърната игра е видеоигра, която се играе предимно на персонален компютър. Играта, сама по себе си, предполага участието на поне един играч, който може да влияе на средата, в която е поставен. Компютърните игри се създават от специализирани софтуерни компании, често в сътрудничество с различни специалисти и се публикуват самостоятелно или чрез външна фирма. Разпространяват се на твърди носители, като DVD-та или CD-та, свалят се от интернет за изпробване, или се използват специализирани онлайн услуги за доставка. Има различни жанрове в компютърните игри.

      Игрите, които са правени с друга цел освен забавление, са наричани сериозни игри. Сериозните игри взаимстват от всички игрови жанрове. Най-популярни са рекламните игри и детски образователни игри, а за професионално обучение широко са се наложили пилотните симулации, военните и медицинските обучения.

Текст 2

Жанрове в компютърните игри

Стратегическа симулация

Често се нарича „стратегия“. Това е игра, в която потребителят управлява „ресурси“ (икономически, военни) и ги използва по специфичен начин, за да постигне крайната цел, която може да бъде политическо, икономическо, военно надмощие.

Екшън

Името произлиза от английската дума „action“, означаваща „действие“. Тези игри наблягат на насилието в един или друг вид. Обикновено става дума за противопоставяне на играча срещу един (рядко и повече) равностоен опонент.

Ролева игра

Игра, в която играчът поема управлението на герой или група герои, като всеки от тях притежава индивидуални статистики и умения, които се развиват и обновяват.  Целта отново е избиването на армии от вражески единици, но играчите притежават инвентар – набор от предмети, които могат да екипират или продават, за да събират пари за по-добра екипировка.

Приключенска игра

Този тип игри предполага наблягане на историята. Играта протича в диалози с героите от света на играта и събиране на различни предмети и пособия. Чрез тях се решават загадките, които спират развитието на сюжетната линия.

Симулативна игра

Игра, която симулира процес или дейност от реалния свят. На моменти този тип игри се доближава (макар и без да се уеднаквява) до стратегическите игри – в това, че се управляват „ресурси“. Компютърен модел на дейност от реалния живот, в който играчът изпълнява основната мениджърска дейност и може да управлява всичко

Спортна игра

Това е игра, в която се играе някакъв спорт Целта е да се постигне победа с уменията на един играч. Има два вида футболни игри: такива, в които се играе от първо лице (т.е човекът управлява играчите) и такива от трето лице (т.е човекът играе ролята на мениджър и само прави трансфери, подрежда играчите и т.н).

1.Каква е връзката между двата източника на информация – таблицата и текста?

А/Информацията от таблицата оспорва информацията от текста.;

Б/Информацията от таблицата допълва информацията от текста.;

В/Информацията от таблицата преповтаря информацията от текста.:

Г/Текстът анализира информацията от таблицата.

2.За кой тип игри се говори в текста, но не се споменава в таблицата?

А/Спортна игра;

Б/Симулативна игра;

В/Сериозна игра;

Г/Стратегическа симулация;

3. Кое твърдение е НЕВЯРНО според информацията в текст 1?

А/Има различни жанрове в компютърните игри.;

Б/ Компютърните игри се създават от специализирани софтуерни компании, често в сътрудничество с различни специалисти и се публикуват самостоятелно или чрез външна фирма.;

В/ Играта, сама по себе си, предполага участието само на един играч, който може да влияе на средата, в която е поставен.;

Г/ Компютърната игра е видеоигра, която се играе предимно на персонален компютър.

 4. Кое твърдение е вярно според информацията от втория текст?

А/Игра, която симулира процес или дейност от реалния свят, се нарича спортна игра.;

Б/Игра, в която играчът поема управлението на герой или група герои, като всеки от тях притежава индивидуални статистики и умения, които се развиват и обновяват, се нарича симулативна игра.;

В/Компютърен модел на дейност от реалния живот, в който играчът изпълнява основната мениджърска дейност и може да управлява всичко, се нарича екшън.;

Г/Игра, която протича в диалози с героите от света на играта и събиране на различни предмети и пособия, се нарича приключенска игра.

 5.Каква информация НЕ може да се извлече от Текст 1?

А/за създаването на компютърните игри;                          

Б/жанровете на компютърните игри;

В/за разпространяването на компютърните игри;                    

Г/за сериозните компютърни игри.

 6.Коя от посочените думи НЕ е синоним на подчертаната в Текст 1  сътрудничество

А/приятелство; Б/съдействие; В/съучастие; Г/подкрепа  

7.Употребената в Текст 1 дума  онлайн означава:

А/устройство; Б/не е на лииния; В/на линия е; Г/технология

8.Кое е вярно за израза „най-популярни са рекламните игри и детски образователни игри“?

А/рекламните игри и детски образователни игри са най-разбираеми и леснодостъпни;

Б/ рекламните игри и детски образователни игри са най-търсени;

В/ рекламните игри и детски образователни игри са най-много;

Г/ рекламните игри и детски образователни игри не са сериозни игри.

9.Кое е вярното твърдение за първото изречение в Текст 1?

А/Изречението е просто разширено.              Б/Изречението е сложно съставно.

В/Изречението е сложно съчинено.                Г/Изречението е сложно смесено.

10.Кое е вярното твърдение за последното изречение в Текст 1?

А/Изречението е просто разширено.         Б/Изречението е сложно съставно.

В/Изречението е сложно съчинено.           Г/Изречението е сложно смесено.

Прочетете подчертаното изречение от Текст 1  и изпълнете задачи 11-13 включително.    

Игрите, които са правени с друга цел освен забавление, са наричани сериозни игри.

11.Кое твърдение е вярно?

А/В изречението има подчинено подложно изречение.

Б/В изречението има подчинено допълнително изречение.

В/В изречението има подчинено определително изречение.

Г/В изречението има подчинено обстоятелствено изречение.

12.Извадете връзките, с които са свързани простите изречения в състава на сложното.

13.Обяснете каква е функцията на двете поставени в изречението запетаи.

14.Прочетете следното изречение и извадете глаголните форми, определете основната им форма. Посочете тяхното спрежение.

Потребителят управлява „ресурси“ /икономически военни/ и ги използва по специфичен начин, за да постигне крайната цел.

15. Посочете вярното твърдение. В изречението Това е игра, в която потребителят управлява „ресурси“ и ги използва по специфичен начин, за да постигне крайната цел, която може да бъде политическо, икономическо, военно надмощие.

има: А/обособени части Б/вметнати части В/еднородни части Г/само главни части

16.С първоначално заглавие „Към Подрумкале“ в сп. „Мисъл“ излиза стихотворението:

А/“Неразделни“; Б/“Българският език“; В/“На прощаване“; Г/“Заточеници“

17.Кой от следните моменти може да бъде определен като експозиция на разказа „По жътва“?

А/Селото погребва Пенка.;     

Б/Описанието на летния пейзаж.;

В/Описанието на мъртвата Пенка.;   

Г/Пристигането на грозната вест, че Пенка е примряла от жега.

18. Определенията от разказа „По жътва“ -  “млада, волна”, “пълна с надежди и желания”, “чиста като извор”, “широка като полето”- рисуват образа на:      А/Пенка; Б/сестрата на Никола; В/любовта; Г/песента

19.Кое средство на художествената образност откривате в следните изрази: “люлеят се златни ниви”, “усилна жътва кипи”, “свило се е синьо небе”?

А/сравнения; Б/метафори; В/хиперболи; Г/метонимии

20.Значението на кой от следните фразеологизми се свежда до значението на думата махай се?

А/през куп за грош; Б/обирай си крушите; В/бера душа; Г/на вятъра

21.Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.

Но разплаканият глас на бабата му извика:

- Момче, крий се хубаво днес. Довечера - пак тук, та да те намеря...

22.Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни грешки, както и грешките при членуване.

   Вазов приема националните проблеми като лични затова неговите творби се привръщат в своеобразна изповет на творецът които е защитник и пазител на родния език. През февруари 1883г. саздава стихотворението  Българският  език като отговор на тварденията за грубост и  не музикалност на родното слово. Тази вазова творба е написана през пловдивския период от живота на поетът /1880-1886/.

23.Попълнете таблицата, като в първата колонка запишете буквата, а във втората посочите заглавието на художествената творба, от която е съответния цитат.

А/„Рекох да те попитам,

може да си я виждал,

може да си чувал…“

 

Б/“Бате, не мож позна

 Пенкиния глас!“

 

В/“Братя, няма защо да жалим.“

 

Г/“Туй винце отде го земате“

 

24.Запишете в празната колона името на литературния герой, който произнася тези думи.

А/„На мене да остане, не

 вярвам, ама жени нали са, пък

болна, чедо е…

 

Б/Влез си в колибата

 

В/“Ще умра при българин и ще

има кой да ми затвори очите…“

 

Г/“Та то е умряло,

 ръчиците му лед!“

 

25. Запишете в две-три изречения внушението на израза 

Ако ли, мале, майно ле,

жив и здрав стигна до село,

жив и здрав с байряк във ръка… , употребен в Ботевата творба „На прощаване“. 

Дидактическа задача: Прочетете текста и го преразкажете подробно от името на неутрален разказвач.

Светослав Минков

Царска кръв

Имаше някога една бълха. Ала нека кажем какво имаше преди нея. Да, преди тая бълха пък имаше друга бълха, която беше нейна прабаба.

И тъй прабабата на нашата бълха влязла веднъж в палата на царя, промъкнала се в спалнята му и като го видяла, че спи, скочила на леглото му, мушнала се тихичко под копринения юрган и — хоп — ухапала царя за крака и си пийнала от неговата кръвчица. После скочила пак на земята, измъкнала се незабелязано из палата и отишла, та се похвалила на всички свои роднини, че е пила царска кръв. От тоя ден роднините на старата бълха станали много горделиви, защото почнали да се мислят за благородни бълхи.

Затова и нашата малка бълха, която живееше в праха на широкия селски път, обичаше често да разправя:

— Отнасяйте се с уважение към мен! В моите жили тече царска кръв! Аз съм, тъй да се каже, пета братовчедка на царя!

А динената кора, която бе захвърлена наблизо от един селянин и бе заприличала на цървул от силния слънчев пек, се усмихваше и отвръщаше:

— Че щом си пета братовчедка на царя, защо не отидеш да живееш в палата, ами се търкаляш тук, в праха?

— Ще отида, разбира се — казваше бълхата. — Чакам само да мине насам някое придворно куче, та да ме занесе на гръб. Пеш, право да си кажа, не ми се върви.

— А пък аз — въздишаше динената кора — чакам да мине някоя свиня да ме изяде. Дотегна ми да се пека на слънцето и да се прозявам. Все е по-добре да принесеш някаква полза, отколкото да бездействуваш.

А бълхата подскачаше и казваше:

— Не съм на това мнение. Аз например, като отида в палата, ще лежа от сутрин до вечер на някой мек килим и за нищо няма да се грижа. Само когато огладнея, ще си смукна малко кръвчица от някоя дебела царедворка и после пак ще се изтегна на килима.

При тия думи на съседката си динената кора се замисляше и не казваше нищо. Бълхата също млъкваше и се унасяше в мечти за своя бъдещ живот в царския палат.

Тъй минаваха дните, а по широкия селски път не се виждаше нито придворно куче, нито свиня. Динената кора се сви съвсем от слънчевия пек и стана много малка. Бълхата пък измършавя от глад и едва се държеше на нозете си от слабост.

Веднъж по пътя се зададе волска кола.

— Аз — каза динената кора — не мога да се излежавам повече. Ще се хвърля под тая кола, та поне достойно да загина!

И наистина, когато колата мина край нея, тя се хвърли под скърцащите й колелета, изхрущя и стана на прах.

Подир колата се клатеше дръгливо овчарско псе с изплезен от жегата език.

— Докога ли ще чакам и аз придворното куче — рече си бълхата. — Я по-добре да се кача на гърба на тоя пес. Хем ще му опитам кръвчицата, хем ще си направя разходка.

И измършавялата от глад бълха напрегна всички сили, скочи и се хвана за опашката на овчарското псе.

А псето сякаш усети, че нещо го щипна, та се завъртя и захапа опашката си.

И нашата бълха загина между зъбите на дръгливото овчарско псе, но от нея все пак остана приказката, която разказахме ей сега.