Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Сложни съставни, сложни смесени изречения. Пунктуационни особености

Публикувано: 2016-12-15 21:39:57

 

Различните синтактични връзки и начинът, по който простите изречения се свързват в състава на сложното, определят наличието на различни видове сложни изречения:

 

Сложни съчинени

При тях отделните прости изречения в състава на сложното имат относителна самостоятелност.

Сложни съставни

При тях има главно и подчинено /подчинени/ изречения.

Сложни смесени

 

С подчинено подложно

С подчинено определително

С подчинено допълнително

С подчинено обстоятелствено

Това подчинено изречение изпълнява роля на подлог спрямо главното. В главното изречение подлог няма.напр. Който пее, зло не мисли.

Те са подчинени изречения, които поясняват определяемо от главното изречение. Напр. Това е жената, която се усмихва.

Подчиненото изречение се свързва със сказуемото в главното изречение. Отговаря на въпросите Какво?, Кого?, Що? напр. Осъзнаха,че са сгрешили.

Подчиненото изречение пояснява сказуемото на главното изречение откъм време, място, начин, причина и условие. Напр. Когато се връщаше, той мина по централния път.

 

Състоят се най-малко от три прости изречения, като между двете има съчинителна връзка, а между другите две – подчинителна. Напр. Влезе и седна, където видя празно място.

 

 

 

Пунктуация:

  • Пред съединителните съюзи та, па се поставя запетая
  • При двойните съюзи запетая се пише пред втория и всеки следващ повторен съюз.
  • Подчинените изречения в състава на сложното се отделят със запетая, ако връзките са относителни местоимения /който, чийто, когато, какъвто…/
  • Подчинените изречения не се отделят със запетая, ако връзките са въпросителни местоимения или съюза да.
  • Ако подчинените изречения разкъсват главното, се поставят запетаи, отбелязващи изреченските граници.
  • Ако пред относителните местоимения има предлози, запетаята се измества пред предлога /, на която; , в който/
  • Запетая се поставя в началото на сложните съюзи /, въпреки че; , макар че/
  • Не се поставя запетая пред относителни местоимения, ако пред тях има уточняващи думи и изрази /само, едва, чак – едва когато; само който/