Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

ТЕСТ “БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

Публикувано: 2018-05-10 11:55:02

ТЕСТ “БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

1.Стихотворението „Българският език" на Ив. Вазов е:

а./сонет б./ода в./поема г./балада

2.Кое от следните твърдения не е вярно:

а./Творбата „Българският език" е изградена като обръщение към езика.

б./Творбата „Българският език" има полемичен характер.

в./Творбата „Българският език" разкрива красотата на българското слово.

г./Творбата „Българският език" разказва историята на българския език.

3.В определението „език свещен" лирическият говорител влага преди всичко чувството:

а/отговорност за бъдещето на езика ни

б/уважение към езика ни

в/гняв към клеветниците

г/възторг от мелодичността на езика ни

4.Кое чувство не е изразено в стихотворението „Българският език":

а/възхищение

б/гняв

в/смирение

г/негодувание

5.В стиховете „Език свещен на моите деди/ език на мъки, стонове вековни..." Вазов използва:

а/антитеза б/анафора в/хипербола г/алегория

6.В стиха „Език прекрасен, кой те не руга/ и кой те пощади от хули гадки?" Вазов не използва: а/реторичен въпрос б/сравнение в/епитет г/обръщение

7. Поставете най-точната дума: За лирическия говорител чувството към езика е.................... на отношението към всичко родно.

а/противоположно б/равностойно в/вероятно г/значимо

8.Лирическият говорител смята за свои противници:

а/хората, които забравят произхода си

б/хората, които учат чужди езици

в/чужденците, които поругават българското слово

г/всички, които хулят родното слово и родовите ценности

9. Посочете неверния отговор! Какви художествени задачи си поставя Иван Вазов в стихотворението “Българският език”:

а/да възпее красотата и достойнствата на българския език

б/да защити българския език от нападките и клеветите

в/да помогне на клеветниците на езика ни да се осъзнаят

г/да повиши националното самочувствие на българите

Посочете неверния отговор!

10/Посочете неверния отговор! Определете чувствата в стихотворението “Българският език”:

а/възхищение от богатството и красотата на българския език

б/любов към всичко родно

в/омраза към родоотстъпниците

г/гняв към хулителите и ругателите на българския език

Посочете неверния отговор!

11. Език свещен на моите деди, /език на мъки, стонове вековни, /език на тая, дето ни роди / за радост не – за ядове отровни”.    Посочете неверния отговор!

Kакви характерни особености на нашия национален език разрива Вазов в цитираните стихове:

а/езикът – израз на родовото ни съзнание

б/езикът – пазител на националния ни дух

в/езикът – средство за противодействие на родоотстъпниците

г/езикът – отражение на националната съдба на народа 

12.Посочете неверния отговор!

“Език прекрасен, кой те не руга и кой те пощади от хули гадки?

Вслушал ли се е някой досега в мелодьята на твойте звуци сладки?

Разбра ли някой колко хубост, мощ се крий в речта ти гъвкава, звънлива – от руйни тонове какъв разкош, какъв размах и изразитост жива?”

Чрез какви изразни средства в цитираните строфи Вазов изразява отношението си към българския език и към неговите хулители:

а/обръщение б/риторичен въпрос в/сравнение г/епитет д/инверсия 

13.Каква същност на езика разрива поетът чрез характеристиките: “хубост”, “прекрасен”, “речта ти гъвкава, звънлива”, “от руйни тонове какъв разкош, какъв размах и изразитост жива”:

а/нравствена б/естетическа Кой е верният отговор?

14.Посочете неверния отговор.

Определете ролята на контраста в стихотворението “Българският език”:

а/противопоставя достойнствата на българския език на модните ругателства срещу него;

б/показва превъзходствата на българския език над другите езици;

в/разкрива красотата на патриотичните чувства в съпоставка с клеветническите гласове. 

15.Какво е основното чувство на лирическия “аз” в строфата:“Не си можал да въплътиш във теб създаньята на творческата мисъл! И не за песен геният ти слепза груб брътвеж те само бил орисал!”:

а/гняв б/ирония в/болка г/радост

16. Посочете неверния отговор!

По какъв начин Вазов разкрива достойнствата на българския език:

а/чрез блестяща характеристика и възхвала на красотата и богатството на нашия език

б/чрез остри сатирични стрели към клеветниците на българския език

в/чрез красотата на собствения си поетически език в стихотворението и в цялото си творчество 

17. Посочете неверния отговор!

Какви чувства сближават стихотворенията “Опълченците на Шипка” и “Българският език”:

а/възторг, преклонение

б/чувство на национална гордост

в/ирония

г/полемично чувство

д/болка и възмущение 

18. “Обичам те, българска реч, / звук сладък, най-мил в звуковете, / ту арфа звънлива, ту меч на майстор художник в ръцете”, “Родната реч”     

Кое е общото между смисъла на цитираната строфа от Вазовото стихотворение “Родната реч” (1914 г.) и стихотворението “Българският език” (1883):

а/обичта и преклонението пред родния език

б/идеята за красотата и литературно-творческите възможности на българския език

в/отношението към отрицателите на красотата и богатството на родната реч