Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

ТЕСТ “НЕРАЗДЕЛНИ”

Публикувано: 2018-05-10 11:42:27

ТЕСТ “НЕРАЗДЕЛНИ”

1.Какъв е основният тон в баладата " Неразделни"?

а) неутрално-спокоен б) тържествен в) елегичен г) радостно-възторжен

2.Защо Славейков назовава героите си Явор и Калина?

а)за да подчертае красотата им

б)за да увековечи любовта на двамата млади чрез дълголетните дървета

в)за да затвърди връзката между човека и природата

г)за да изрази възхищението си от героите

3.Какво изразно средство е заградената дума в стиха: кичест Явор клони [сплита] в нейни вейчици зелени.

а)олицетворение б)метонимия в) синекдоха г)хипербола

4.С каква цел е въведен разказът на Калина?

а)за да се създаде интерес у читателя

б)за да се опишат взаимоотношенията в патриархалното семейство

в)за да се разкрие истината за драмата на двамата влюбени

г) за да се придаде лиризъм на творбата

5.Кое твърдение НЕ е вярно за творбата?

а)използва се похватът разказ в разказа

б)застъпен е мотивът за вярната любов

в)волята на родителите е неотменен закон

г)двамата млади се самоубиват, за да накажат родителите си

6.Кой литературен термин НЕ е характерен за творбата?

а)авторова реч б) ретроспекция в) баладични елементи г) портретно описание

7.Кое е невярното твърдение? Славейков идеализира Явор и Калина,

а)за да подложи на критика патриархалните норми

б)за да изрази възхищението си от всеотдайната им любов

в)за да подчертае липсата на хармония между човека и природата

г)за да разкрие духовното богатство на българина изобщо

8.Коя е основната тема на творбата?

а)да се опише една трагична случка

б)да се опише патриархалният бит на бългапина

в)да се разкаже за трагичните последици от строгата родителска забрана

г)да се възпее вярната любов на двамата млади

9.Отбележете вярното твърдение?Основната идея на баладата "Неразделни" е: а)възмездието на младите над старите е справедливо

б) конфликтът между поколенията е верен

в)вярната обич побеждава смъртта и всичко преходно

г)човекът е непобедимо творение на природата

10.За коя жанрова форма се отнася дефиницията? Лиро-епическо стихотворение с фантастичен сюжет, което пренася читателя в необикновена действителност.

а) елегия б) балада в) ода г) поема

Kлюч: 1-в, 2-б, 3-а, 4-в, 5-г, 6-б, 7-а, 8-г, 9-в, 10-б