Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

ТЕСТ  - “ЗАТОЧЕНИЦИ”

Публикувано: 2018-05-10 11:32:13

ТЕСТ  - “ЗАТОЧЕНИЦИ”

1.Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. „Заточеници” може да се определи като:

а) песен на скръбта б)песен-мъка в)песен за смъртта г)песен-плач

2.С какво усещане се разделят заточениците от родината си:

а)С надежда, че заточението ще бъде само един миг и скоро ще видят родината си.

б)С болка и горчива скръб, че никога няма да удари часът на завръщането и няма да видят свободната си родина.

в)С гнева и яростта на хора, на които им е отнета възможността да се сражават за родината.

г)С огорчението и чувството, че ще бъдат забравени.

3.При раздялата заточениците разбират, че за тях родината е:

а)адът, в който са изживели страданията си.

б) раят, който ще изгубят безвъзвратно.

в) робинята, с която всеки се подиграва и унижава.

г) мащехата, която ги е пропъдила.

4.Какъв е жанрът на Яворовата творба „Заточеници“?

а)елегия б)балада в)ода г)сонет

5.Посочете излишния ред:

а) „рушители на гнет вековен“

б) „служители на дълг синовен“

в) „дечица на майка робиня тревожна“

г) „простираме ръце в окови“

6.С промяната на заглавието от „Към Подрумкале“ в „Заточеници“ не се постига:

а) надмогване на конкретното и постигане на обобщеност

б) съсредоточаване към образа на заточените борци

в) насочване към съдбовната връзка човек – родина

г) подражание на Ботев и Вазов

7. Връзката с възрожденската традиция не се открива в:

а) очертаването на българското национално пространство чрез имената на реки (Вардар, Дунав, Марица) и планини (Балкана, Странджа, Пирин)

б) образа на „чутния“ Атон

в) образа на нощта

г) образа на родината като рай

8.Пейзажната картина в първа строфа: „От заник – слънце озарени алеят морски ширини…..” няма за цел:

а)да зададе скръбния тон на творбата

б)да прослави красотата на природата

в)да подготви внушението за духовна покруса и душевна умора

г)да въведе мотива за раздялата с родния край

9.Прочетете отново първа строфа и посечете липсващото изразно средство: а)сравнение

б)епитети

в)звукови повторения (най-вече на сонори)

г)реторично обръщение

10.Сред чувствата и настроенията, които вълнуват заточениците, не е :

а)страдание от раздялата с родината

б)болка заради неизпълнения патриотичен дълг

в)съзнание за безнадеждността на ситуацията

г)тъга заради раздялата със семействата

11.Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:

а)Чрез психологическия паралелизъм между преживяванията на заточените и пейзажа се задълбочава внушението за дълбока скръб.

б)Преходът от светлина към мрак задълбочава трагичното светоусещане.

в)У заточениците надделяват омразата към врага и примирението със злощастната участ. г)Краткият стих, с който завършва всяка строфа, утвърждава святия образ на родината.

12. Посочете ВЯРНОТО твърдение:

а)Реторични обръщения откриваме в завършека на всяка строфа.

б) Изповедта за трагичната участ се води от името на заточениците, което съдейства на внушението за искреност и непосредственост.

в)Душевната покруса на заточениците поради невъзможността да изпълнят дълга си е най-цялостно разкрита в четвърта строфа.

г)В петте строфи на Яворовата творба се открояват пет композиционни части.

13.За въздействието върху читателите не допринася:

а)мелодичното звучене на творбата

б)изповедният характер

в)броят на стиховете във всяка строфа

г) мотивът за прощаването с отечеството

14.Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:

а) Красотата на морския пейзаж носи утеха на заточените.

б)Творбата се отличава със сдържаност и овладяност на чувствата.

в)Финалният стих във всяка строфа може да бъде определен като поанта.

г)За музикалното звучене способстват звуковите повторения.

15.Прочетете стиховете: Рушители на гнет вековен, продаде ни предател клет; служители на дълг синовен, осъди ни врага заклет... и посочете липсващото изразно средство: а)епитети б)инверсия в)антитези г)хипербола

16. Подчертаният израз е: лети, отнася ни... Простира нощта крилото си – и веч едва се мяркат очертани!

а)градация б)антитеза в)метафора г)хипербола

17.Елегията „Заточеници“ е съставена от:

а) пет строфи, всяка от които с по шест стиха

б) пет строфи, всяка от които с по осем стиха

в) шест строфи, всяка от които с по осем стиха

г) шест строфи, всяка от които с по шест стиха

Kлюч:1-в, 2-б, 3-б, 4-а, 5-г, 6-г, 7-в, 8-б, 9-а, 10-г, 11-в, 12-б, 13-в, 14-б. 15-г, 16-в, 17-б