Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Тест за годишен преговор /7 клас/ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Публикувано: 2018-05-10 12:12:58

Тест за годишен преговор

/7 клас/ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 8. включително.

Дунав става плавателна река, след като приема множество алпийски притоци. Около 30 от нейните 300 притока също са плавателни.

Притоците на Дунав идват от страните, през които тя тече. Някои от тези притоци са важни реки, плавателни за шлепове и речни кораби с плитко газене. Подредени от извора към устието, основните притоци са: Илер, Лех, Реген(влива се при Регенсбург), Изар, Ин (влива се при Пасау), Енс, Морава, Лейта, Вах (влива се при Комарно), Хрон, Ипел, Сио, Драва, Вука, Тиса, Сава (влива се при Белград), Тамиш, Велика Морава, Караш, Жиу, Искър, Олт, Ведя, Арджеш, Яломица, Сирет и Прут.

Много са българските реки, които се вливат в река Дунав. Някои от тях водят началото си от Стара планина. Водите на Дунав са ценно природно богатство за България.

                                                                                             https://bg.wikipedia.org/

                      

                  Държави и големи градове, които са разположени на река Дунав:

Държави

Градове

Германия

Улм, Инголщат, Регенсбург, Пасау

Австрия

Линц, Кремс, Виена

Словакия

Братислава (столицата на държавата)

Унгария

Будапеща (столицата на държавата)

Хърватия

Вуковар

Сърбия

Нови Сад, Белград (столицата на държавата)

Румъния

Турну Северин, Браила, Галац, Тулча

България

Видин, Козлодуй, Свищов, Русе, Силистра

                                                                                                           https://bg.wikipedia.org/

1. Коя е темата на текста?

а/Водите на река Дунав 

б/Дунав – плавателна река

в/Притоците на река Дунав

г/Дунав - културно значение

2. Кое понятие свързва информацията от таблицата и информацията от текста?

а/приток;    б/град;      в/държава;      г/река

3. Допълнете твърдението, като имате предвид информацията от текста и таблицата.

                       При Регенсбург, който се намира в ……………, се влива река ………….

а/ Хърватия, Изар

б/ Сърбия, Драва

в/ Германия, Реген

г/ България, Искър

4. Кое е вярното твърдение според текста и таблицата?

а/ Улм, Инголщат, Регенсбург, Искър са градове на Дунав.

б/ Турну Северин, Браила, Галац, Тулча са градове на Дунав.

в/ Драва, Вука, Тиса, Сава, Белград са притоци на Дунав.

г/ Тамиш, Велика Морава, Драва, Будапеща са притоци на Дунав.

5. Какво по вид е първото изречение от последния абзац на текста?

а/ сложно съставно с подчинено подложно

б/ сложно съставно с подчинено допълнително

в/ сложно съставно с подчинено определително

г/ сложно съставно с подчинено обстоятелствено

6. Колко са определенията в последното изречение от текста?  

а/ три;    б/ две;    в/ едно;    г/ четири

7. Каква е връзката между първото и второто изречение от последния абзац на текста?

а/ неопределително местоимение

б/ въпросително местоимение

в/ отрицателно местоимение

г/ показателно местоимение

8. Колко са неизменяемите части на речта в последното изречение от текста?

а/ пет;    б/ четири;    в/ три;    г/ две

9. В кои позиции трябва да се постави запетая в изречението?

Мястото /1/ дето друг път се синееха гордите вълни на Дунава /2/ сега беше една /3/ бяла поляна /4/ която на юг се свършваше/5/ с висок бряг /6/ дето грачеха чавките.

а/ в 1, 3, 5, 6

б/ в 1, 2, 4, 6

в/ в 2, 3, 4, 5

г/ в 2, 4, 5, 6

10. В кой ред глаголите са от несвършен вид?

а/ ядосам, литна

б/ кръстосам, шепна

в/ плесенясам, размисля

г/ прочитам, чупя

11. Псевдонимът на писателя Алеко Константинов е:

а/ Патриарха

б/ Апостола

в/ Майстора

г/ Щастливеца

12. Елин Пелин е литературен псевдоним на:

а/ Владимир Димитров

б/ Димитър Иванов

в/ Пейо Крачолов

г/ Тодор Александров

13. Кое е определението, с което е разкрит образът на Никола от “По жътва”?

а/ юнак

б/ левент

в/ хубавец

г/ красавец

14. Разговорът на Моканина с болното девойче в “По жицата” е:

а/експозиция

б/завръзка

в/епилог

г/кулминация

Въпроси с отворен отговор

15.Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за пунктуационно оформяне.

-Убий ме, ако те лъжа – каза Христина.  /Елин Пелин/

……………………………………………………………………………………………………

            16. В текста са пропуснати само три запетаи. Поставете пропуснатите запетаи и

             изберете верния правописен вариант.

През 1873г.  /…../  в. ”Независимост” за първи път е отпечатана /…../отевата

                /в – във/                                                                                /Б – б/

творба“Хаджи Димитър”. Реални/…../ образ на Димитър Асенов, който е хайдутин и

                                                     /я – ят/

войвода се превръща в умиращия  юнак от баладата, която е своеобразен в/…../х на

                                                                                                                                /ър–ръ/

националната ни поезия. Поетът  /…../вековечава образ/…../ на бореца за свобода.

                                                           /у – о/                        /а – ът/

Юнакът е  надрас/…../ал себе си посветил се е на другите превърнал се е

                           /н – тн/

същевреме/…../о  в  неумиращ геро/…../.

              /н – нн/                              /й – и/

17. Попълнете таблицата, като в първата колона запишете буквата, с която е означено фразеологичното словосъчетание, а срещу него във втората колона – цифрата, която посочва значението му.

А/ на баницата мекото                 1/Много шум за нищо

Б/върви ми по вода                       2/на смъртна опасност

В/правя от мухата слон                3/търся лесното

Г/на вълка в устата                       4/имам късмет

фразеологизъм

значение

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Попълнете пропуснатото относително местоимение ЧИЙТО, като го съгласувате по род и число с думата, която пояснява. Определете вида на изречението и поставете пропуснатите препинателни знаци.

Всички слушаха младия оратор …………………  сухичко лице се беше зачервило.

 

…………………………………………………………………………………………………….

19. Попълнете таблицата, като в първата колона запишете името на автора, а в третата колона жанра на творбата от втората колона.

Автор

Творба

Жанр

 

“Немили – недраги”

 

 

“По жицата”

 

 

“Заточеници”

 

 

“До Чикаго и назад”

 

 

“Неразделни”

 

20. Попълнете таблицата, като в първата колона запишете буквата, с която е означен цитатът, а срещу него във втората колона – цифрата, която посочва художествената фигура.

А/ “чиста като извор”               1/метафора

Б/ “пот се сипе по челата”       2/сравнение

В/ “люлеят се златни ниви”     3/епитет

Г/”висок, звънлив, треперящ”  4/хипербола

Цитат

Художествена фигура

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Ключ с верни отговори:

N

Отговор

Точки

1

В

1

2

Г

2

3

В

2

4

Б

1

5

В

2

6

А

2

7

8

А

Г

2

            1        1

9

10

11

12

13

14

Б

Г

Г

Б

Б

Г

1

1

1

1

1

2

15

Христина каза да я убие, ако го лъже.

Христина каза да я убие, ако лъже.

2

16

През 1873г.  /1/във  в. ”Независимост” за първи път

е отпечатана /2/Ботевата творба “Хаджи Димитър”.

 Реалният/3/ образ на Димитър Асенов, който е

хайдутин и войвода,/4/ се превръща в умиращия  юнак

от баладата, която е своеобразен в/5/ръх на националната

ни поезия. Поетът у/6/вековечава образа/7/ на бореца за

свобода. Юнакът е  надрас/8/нал себе си,/9/ посветил се е на

другите,/10/ превърнал се е същевреме/11/нно в

неумиращ герой/12/.

12

17

Отг. А-3, Б-4, В – 1, Г - 2

4

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

Всички слушаха младия оратор, чието сухичко лице се

беше зачервило.

Сложно съставно /изречение/ с подчинено определително

/изречение/

 

Вазов – “Немили – недраги” – повест

Йовков – “По жицата” – разказ

Яворов – “Заточеници” – елегия/стихотворение

А. Константинов – “До Чикаго и назад” – пътепис

П.П. Славейков – “Неразделни” – балада/стихотворение

 

А –2, Б-4, В-1, Г-3

3

 

 

 

 

 

 

           10

 

 

 

4