Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Тестови задачи към разказа “По жътва” от Елин Пелин

Публикувано: 2018-05-10 12:21:45

Тестови задачи към разказа “По жътва” от Елин Пелин

1. Темата в разказа е свързана с:

А/модерния градски бит;

Б/историческо събитие;

В/традиционния селски свят;

Г/събитие от национално значение

2. Какво художествено внушение е постигнато в разказа?

А/Светът е лош, изпълнен с отчаяние и смърт.;

Б/Светът е красив, изпълнен с радост и труд.;

В/Светът може да бъде променен с борба.;

Г/Светът е едновременно добър и лош, красив и грозен, в него има радост, труд и смърт, а хората са безсилни пред неизбежното.

3. Какъв е повествователният тон в разказа?

А/емоционално наситен;

Б/с коментаторски отклонения;

В/с лирични отклонения;

Г/патетично приповдигнат

4. Присъствието на автора в разказа може да се определи като:

А/субективно; Б/обективно; В/субективно-коментаторско; Г/обективно-коментаторско

5. Индивидуалните ценности за героите в разказа са:

А/отечество, Бог;

Б/държава, цар, партия;

В/свобода и жертвоготовност в името на свободата;

Г/живота, здравето, труда и любовта

6.Кой от следните моменти може да бъде определен като експозиция на разказа?

А/Селото погребва Пенка.;

Б/Описанието на летния пейзаж.;

В/Описанието на мъртвата Пенка.;

Г/Пристигането на грозната вест, че Пенка е примряла от жега.

7. Между кого се води краткият диалог на полето?

А/между Никола, Пенка и “малката сестрица”

Б/ между Никола и жетварите на полето;

В/ между Никола, старата му майка и “малката сестрица”;

Г/ между Никола, старата му майка и Пенка

8. Кой от следните моменти може да бъде определен като развръзка?

А/Селото погребва Пенка.;

Б/Описанието на летния пейзаж.;

В/Описанието на мъртвата Пенка.;

Г/Пристигането на грозната вест, че Пенка е примряла от жега.

9. В кой от следните моменти думата “усмивка” е ключова? /Никола гледа “усмихнат”, лицето на сестричката му “светне от усмивка”, “усмихва се с любов” и старата майка./

А/Описанието на летния пейзаж.;

Б/Краткият диалог между Никола и близките му.;

Б/Описанието на полето, което “празнува тъжен празник”.;

Г/Пристигането на грозната вест, че Пенка е примряла от жега.

10.Каква функция изпълнява природата в разказа на Елин Пелин?

А/Природата изпълнява функцията на фон, на който се разгръща действието.;

Б/ Природата има функция на сценичен декор.;

В/Природата изпълнява функцията на особен лирически герой, който взема участие в ставащото.;

Г/Природата е в контраст с преживяванията на героите.

11.Кои думи на езиково равнище се повтарят и са ключови в текста, защото в тях е концентриран смисълът на разказа?

А/отчаяние, безсилие;

Б/надежда, песен;

В/мъка и страдание;

Г/плач и ридания

12. Посочете вярното твърдение.

А/За Вазов трудът е добродетел, за Йовков – жертвоприношение, а за Елин Пелин – красота.;

Б/За Вазов трудът е жертвоприношение, за Йовков – красота, а за Елин Пелин – добродетел.;

В/За Йовков трудът е добродетел, за Елин Пелин – красота, а за Вазов – жертвоприношение.

Г/За Вазов трудът е добродетел, за Йовков – красота, а за Елин Пелин – жертвоприношение.

13.Как е представена Пенка в разказа “По жътва”?

А/Чрез действията си.;

Б/Чрез речта и песента си.;

В/Чрез действията и речта си.;

Г/Чрез песента си и отношенията на околните към нея.

14. В кой момент от сюжетното развитие откриваме описанието на физическия портрет на Пенка?

А/В експозицията.;

Б/След началната пейзажна картина;

В/Преди краткия диалог между Никола и близките му.;

Г/В края на разказа, преди развръзката.

15. В кой момент от сюжетното развитие откриваме образа на самотата – “Златни класове се ронеха и горяха самотни”.

А/В описанието на песента на Пенка;

Б/В описанието на Никола;

В/В кулминацията;

Г/В развръзката

16. Кое е определението, с което е разкрит образът на Никола?

А/юнак; Б/левент; В/хубавец; Г/красавец

17. Посочете вярното твърдение.   

А/В ”По жътва” риданията на Никола са по една неизживяна радост, по една недоизпята песен.;

Б/В ”По жътва” риданията на Никола са по една изживяна радост, по една изпята песен.; 

В/В ”По жътва” риданията на Никола са по една осъществена любов, по една позната песен.; 

Г/ В ”По жътва” риданията на Никола са родени от загубата на осъществената любов, от загубата на познатата песен.

18. Определенията “млада, волна”, “пълна с надежди и желания”, “чиста като извор”, “широка като полето”,  рисуват образа на:

А/Пенка; Б/сестрата на Никола; В/любовта; Г/песента

19. Кое средство на художествената образност откривате в следните изрази “люлеят се златни ниви”, “усилна жътва кипи”, “свило се е синьо небе”?

А/сравнения; Б/метафори; В/хиперболи; Г/метонимии

20. Посочете вярното твърдение. 

А/Описанието на Пенкината песен е изградено с много съществителни – “кичеше”, “ширеше”, “пращаше”. Повечето от тях са употребени с прякото им значение.;

Б/ Описанието на Пенкината песен е изградено с много прилагателни – “кичеше”, “ширеше”, “пращаше”. Повечето от тях са употребени с преносното им значение.;

В/ Описанието на Пенкината песен е изградено с много глаголи – “кичеше”, “ширеше”, “пращаше”. Повечето от тях са употребени с прякото им значение.;

Г/ Описанието на Пенкината песен е изградено с много глаголи – “кичеше”, “ширеше”, “пращаше”. Повечето от тях са употребени с преносното им значение.

21. Какво подчертава авторът с определението “дете”?

А/ Определението “дете” подчертава, че девойката е още малка.;

Б/ Определението “дете” подчертава, че и децата трябва да се трудят на нивата.;

В/Определението “дете” подчертава, че девойката притежава невинността на детството.;

Г/Определението “дете” подчертава, че селският труд е непосилен за децата.

22. Свържете цитатите с художествената фигура  

А/ “Тя кичеше на китки мили хубави думи и ги пращаше с любов някому някъде”;

Б/“волна и млада”, “висок, звънлив, треперящ”;

В/“чиста като извор”;

Г/”Пот се сипе по челата”               1-сравнение, 2-метафора, 3-епитет, 4-хипербола ………………………………………

23. Коя е пропуснатата дума?  “Полето празнуваше …………………….  празник.”

А/пореден; Б/тъжен; В/весел; Г/голям

Скала за оценяване: Отличен 6 /26-24т./; Мн. Добър 5 /23-21/; Добър 4 /20-17/; Среден 3 /16-13/ Слаб 2/0-12т./

Брой точки: …………………………..; Оценка: ………………………………..; Подпис на учител:………………………….; Подпис на родител:……………………………………

ОТГОВОРИ /”По жътва” – 1/В; 2-Г; 3-А; 4-Б; 5-Г; 6-Б; 7-В; 8-А; 9-Б; 10-В; 11-Б; 12-Г; 13-Г; 14-Г; 15-Г; 16-Б; 17-А; 18-Г; 19-Б; 20-Г; 21-В; 22- Отговор: А-2, Б-3, В-1, Г-4; 23-Б