Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Урок за 2 клас - съществително име

Публикувано: 2016-11-07 16:24:20

УРОК ЗА ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И ФОРМИРАНЕ НА РЕЧЕВИ УМЕНИЯ

/УРОК УПРАЖНЕНИЕ/

Тема: Съществително име – II клас

 

Цели:

 • Развитие на уменията за разграничаване на съществителни собствени и нарицателни имена в м., ж., ср.р., в ед. и мн.ч.;
 • усъвършенстване на уменията на учениците да употребяват в речта си съществителни собствени и нарицателни имена / м., ж., ср.р., в ед. и мн.ч./;
 • обогатяване знанията на учениците за съществителното име като част на речта.

 

Задачи:

 • Развиване на умението за съвместна употреба на съществителните имена в зависимост от комуникативната ситуация;
 • Усъвършенстване на уменията да се използват различни словоредни варианти;
 • Обогатяване речника на учениците чрез лексикална работа.

 

Теоретична обосновка на урока:

 

         Основните дидактически принципи, които са застъпени в урока са: за съзнателност и активност, колективност и индивидуален подход, достъпност, приемственост и трайно овладяване на знанията. От позицията, че езикът се преподава като система приемаме, че принципът за достъпност в конкретния урок не влиза в противоречие с принципа за системност и последователност, защото учениците във втори клас получават елементарни, най-общи представи за граматическата категория съществително име, а окончателното завършване на тези представи и формирането на езиковите понятия ще стане в средния курс.

 

               За затвърдяване на езиковите понятия и граматическата категория съществително име и развиване на речевите умения  е подходящо да се използват методите на анализ, синтез и съпоставка /сравнение/. При съпоставката на съществителните имена БРАВА и БРАДВА например се стига и до съпоставка на буквите и звуковете. И двете думи имат по пет еднакви букви и звукове. Тази съпоставка е необходима, тъй като тези понятия затрудняват особено много учениците във втори клас.

             В хода на урока речевата изява на учителя е намалена за сметка на увеличената самостоятелна работа на учениците. Упражненията са подбрани с цел развитие на инициативността и самостоятелността на децата. Целта в случая е учителят д бъде най-компетентния консултант на учениците, без с това да накърнява тяхната самостоятелност и самоинициативност. Намесата на учителя се свежда до даване на допълнителни пояснения към задачите.

          Задачите, които се поставят в урока, са познавателни, защото приемаме, че този вид задачи са първото стъпало в трудния процес за формиране на самостоятелно учениково мислене. Целта в случая е развитие на познавателната активност и навиците за самостоятелно решаване на познавателните задачи.

     Изискванията, на които отговарят подбраните в урока задачи, са следните:

 • в тях са заложени основните аспекти от разглеждания проблем;
 • съдействат за развитие на качества като наблюдателност, комуникативност, съобразителност, стремеж към изследователска дейност;
 • развиват логическото мислене, паметта и творческото въображение на ученика;

-   включването на скоропоговорки в задачи 4.1 и 4.2 цели развитие на речевите умения на децата.

           Основната цел на урока е формиране на практически умения и навици и затвърдяване на знанията и уменията на учениците. Системата от упражнения за съществителното име цели да предизвика учениковата любознателност, която от своя страна ще държи будно вниманието на учениците, защото в урока упражнение не се преподават нови знания. Потърсени са разнообразни и интересни видове упражнения – устни и писмени.

 

Ход на урока:

 

 1. Емоционална нагласа:

Второкласници са писали домашна работа по български език. Трябвало да извадят съществителните имена от изречението:

 

Петьо изяде цял буркан сладко.

 

Едни определили думата сладко като прилагателно, а други като съществително име. Кои от второкласниците правилно са определили думата? Защо? /Актуализиране на знанията - Защото съществителното име означава предмет и отговаря на въпроса “Какво е това?”/

 

 1. Поставяне на темата:

 

Този час ни предстои среща със съществителните имена.  Ще упражним уменията си да ги разграничаваме по род и число и ще си припомним каква е разликата между собствените и нарицателните съществителни имена.

Подходящо начало на урока при актуализиране на знанията /звук, буква, съществително име, род, число/ е поставяне на следната задача: По какво си приличат съществителните имена БРАВА и БРАДВА?

Приличат си по:

1/са двусрични; 2/от ж.р.; 3/в ед.ч.; 4/ не са членувани; 5/означават конкретни предмети – нарицателни са; 6/завършват на гласна; 7/имат по пет еднакви букви и звукове.

А по какво се различават?

1/по значение /означават различни предмети; 2/по броя на буквите и звуковете – по броя на съгласните; 3/същ. БРАДВА може да се пренесе по два начина /брад-ва, бра-два/, а брава – само по един /бра-ва/.

 

 1. Записване темата на дъската.
 2. Упражнения:

 

4.1. Прочетете думите в тези скоропоговорки, записани като една дума. /Учителят записва скоропоговорките на дъската/ Отделете ги и ги прочетете още веднъж бавно, а след това ги изговорете бързо. /Една от целите на тази задача е да се развиват речевите умения на децата/

 

ПЕТКОРИТАЯБЪЛКИ.

ПЕТКОРИТАНАЧЕШМАТА.

 

Кои думи отделихте? Разбрахте ли, че границата между първите две думи може да бъде различна? Колко, кои и какви са съществителните имена в първата скоропоговорка? /Две - Петко /собствено/, ябълки /нарицателно/

Колко, кои и какви са съществителните имена във втората скоропоговорка? /Две - корита, чешмата – нарицателни/ Да им намерим мястото в следната табличка:

 

Единствено число

Множествено число

Петко, чешмата

Ябълки, корита

 

4.2. Запишете следната скоропоговорка:

 

Здравка на Здравко здравец и здраве носи.

 

Колко, кои и какви са съществителните имена във втората скоропоговорка? /Две собствени /Здравко, Здравка/ и две нарицателни съществителни имена/

Да намерим мястото на всяко от тези съществителни имена в следната табличка:

 

Мъжки род

Женски род

Среден род

Здравко, здравец

Здравка

здраве

 

4.3. Учителят прочита текст, в който са объркани съществителните имена и поставя задачата всяко дете да запише обърканите съществителни имена в колконка в тетрадката си. /Една от целите на тази задача е децата да приемат по-задълбочено смисъла, концентриран в отделните съществителни имена./

 

Объркана приказка

 

Станах рано и се измих с едно парче кашкавал. Закусих добре със сапун. Глътнах после един ключ и вързах на врата си сандвич. Навън видях, че деца си правят гнезда по дръвчетата, а врабчетата отиваха на училище.

кашкавал – сапун

ключ – сандвич

деца- врабчета

 

Колко и кои от тези съществителни са в единствено число? /кашкавал – сапун, ключ – сандвич/

Колко и кои от тези съществителни са в множествено число? /деца- врабчета/

 

 1. Даване на домашна работа:

 

     Напишете в две колонки съществителни собствени и нарицателни имена с буквите на думата ВОДЕНИЦА. А следващия час ще проверим кой е написал най-много думи.

 

 1. Обобщение и преценка:

                           Учителят прочита на учениците следния текст:

 

Изречение със “ЗАХАР”

- Ученици, съставете изречение, в което да има съществителното име “захар”!

- Стефчо вдигна ръка:

- Сутринта пих мляко!

 • Та в това изречение няма никакво съществително име “захар”?
 • -Тя е в млякото, госпожо! – каза Стефчо.

 

Какво не е разбрал Стефчо за съществителните имена и предметите?