Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Урок по музика за разучаване на песен

Публикувано: 2018-03-10 16:47:23

УРОК ЗА РАЗУЧАВАНЕ НА ПЕСЕН

Тема: Разучаване на песента „Чудо ряпа“ /Дядо и ряпа/

"Чудо ряпа" е по музика на Добри Христов и текст на Ран Босилек. Изучава се в часовете по музика в първи клас

Цели:

 • целенасочено въздействие за развитие на музикалните способности на

учениците, чрез което да се стимулира интереса и желанието им да се занимават с музикални дейности;

 • по занимателен и достъпен начин у първокласниците да се формират начални умения, знания и навици в света на музиката;
 • чрез запознаване с музикалната творба да се поставят основите за формиране на музикалната култура;
 • пресъздаване с движения характера и жанровата специфика на музиката.
 • влагане лично отношение и проявяване на артистичност.
 • Изграждане на умения в областта на основните видове музикални дейности - изпълнение, слушане и импровизация;

Задачи:

 • възпроизвеждане на  песен;
 • определяне характера на музиката /весела/;
 • отразяване чрез двигателни движения на метричната група;
 • отразяване чрез движение на ръката височината на тоновете;
 • осъзнаване и сравняване на темпото и динамиката на музикалното произведение;
 • запознаване с български композитор – Добри Христов.
 • Изграждане на умения в областта на основните видове музикални дейности - изпълнение, слушане и импровизация

Теоретична обосновка на урока:

         Основните дидактически принципи, които са застъпени в урока са: за съзнателност и активност, колективност и индивидуален подход, достъпност.  От позицията, че часовете по музика имат и развлекателна цел, приемаме, че принципът за достъпност в конкретния урок не влиза в противоречие с принципа за системност и последователност, защото учениците в първи клас получават елементарни, най-общи представи за човешките взаимоотношения, които се оглеждат в музиката, а окончателното завършване на тези представи и формирането на музикалните понятия ще стане в средния курс.

           В хода на урока речевата изява на учителя е намалена за сметка на увеличената самостоятелна работа на учениците. Упражненията са подбрани с цел развитие на инициативността и самостоятелността на децата. Целта в случая е учителят д бъде най-компетентния консултант на учениците, без с това да накърнява тяхната самостоятелност и самоинициативност. Намесата на учителя се свежда до даване на допълнителни пояснения към задачите.

          Задачите, които се поставят в урока, са познавателни и развлекателни, защото приемаме, че този вид задачи са първото стъпало в трудния процес за формиране на музикална култура. Целта в случая е развитие на музикалната активност.  Разбирането на базисните знания за музиката, осмислянето и правилната употреба на основните понятия се осъществяват практически - в процеса на дейности като изпълнение на музика, възприемане на музика, импровизация на ритъм и други, без да се натоварват учениците с излишни теоретични дефиниции.

         Изискванията, на които отговарят подбраните в урока задачи, са следните:

-развиват музикалните умения и творческото въображение на ученика;

-съчетават познавателните и развиващите дейности с емоционалното отношение към музиката;

-разкриват широки възможности за интеграция с фолклора /включването на фолклорна гатанка/;

-изграждане на музикалноизпълнителски компетентности у ученика;

-песента „Дядо и ряпа“ създава предпоставки учениците да изпитват радост от общуването с музиката, провокира тяхната артистичност, въображение и креативно поведение;

-възпроизвежда ритмичен съпровод на песен;

-свързва бързината и силата с характера и изразността на музиката;

-пресъздава настроението на изпълняваната песен.

      Основната цел на урока е формиране на умения и навици за лична и колективна творческа любителска художествена изява; Потърсени са разнообразни и интересни видове упражнения. Така в музикалнообразователния процес се създават условия за начално формиране и развитие на музикалния слух като съществен фактор за пълноценно общуване с музиката.

Ход на урока:

 1. Емоционална нагласа:

      Подходящо начало за урока е задача – лъжезагадка /„Граматика на фантазията“ от Джани Родари/. Това е загадка, която съдържа в себе си отговора и в същото време концентрира вниманието на децата.

Учителят: „Думата „репичка“ един човек в своята градина намислил да посее. Възниква въпросът: думата или репичката са изникнали в градината?“

Правилен отговор: Нищо не е поникнало. За да изникне репичка е нужно семе, а думите в градината не растат.
Но в една градина един дядо посял семе на репичка и тя изникнала. Поетът Ран Босилек измислил стихове за това, а композиторът Добри Христов прибавил мелодия към тези стихове и така се появила песента „Дядо и ряпа“.

 1. Поставяне на темата:Този час ни предстои среща с тази песен.
 2. Записване темата на дъската.

    Песента се слуша от учениците. Към посочения линк /https://www.youtube.com/watch?v=iLxxqi8Iuq8/ тя е 3.07 минути. Изучава се по куплети. За всеки куплет могат да се отделят 3 минути за пеене и 2 минути за почивка. Между отделните куплети се определят деца, които произнасят репликите на героите в песента. / Бабо, хайде, бабо!; Иглике, Иглике! ; Шаро, къде си?; Мяу! / Изразителното произнасяне на репликите по роли концентрира вниманието на децата  върху текста и се откроява желанието им да приемат по-задълбочено смисъла, концентриран в отделните реплики и в песента. Дидактическите игри, които са подходящи за почивките са пляскане в ритъм. Пляскането е организирано като състезание между учителя и децата. За целта предварително чиновете се подреждат в кръг. Играта състезание завършва с признанието на учителя: „И днес вие, деца, ме победихте!“

1/Дядо белобради

ряпа взе да вади.

с две ръце я хваща,

силно се напъва,

пъшка и опъва –

тя се не поклаща

   - Бабо, хайде, бабо!

2/Дядо баба вика.

Тича баба Мика,

тича дядо хваща.

Двама се напъват,

ряпата опъват –

тя се не поклаща.

 • Иглике, Иглике!

3/Баба внучка вика.

Малката Иглика

припва баба хваща.

Трима се напъват,

ряпата опъват –

тя се не поклаща.

 

 • Шаро, къде си?

 

4/Внучка Шарка вика.

Шарко за Иглика

се юнашки хваща.

Всички се напъват,

ряпата опъват –

тя се не поклаща.

 

 • Мяу!

 

5/Най-подир Писана

Вика и Гризана.

Дружно се напъват,

Пъшкат и опъват,

Ряпата измъкват,

Вкъщи я замъкват.

 

Учителят: Можем весело да продължим часа, като ви задам една гатанка.

Кой от вас ще познае отговора?

Лиже сол като вол, да е вол, не е вол, а има има миша опашка…Що е то?

Отговор: ряпата

Учителят: Познахте отговора на гатанката. А сега помислете има ли и приказка

за този зеленчук.

На дъската се изписват първите четири изречения от приказката „Дядо и ряпа“.

Опитайте да изпеете тази приказка с мелодията от песента. Урокът завършва с

дидактическата игра „Облечи мелодията с думи“. Учителят изслушва децата и ги оценява.

 

Дядо вади ряпа

Приказка

Посадил дядо ряпа.

Пораснала ряпата голяма, много голяма.

Почнал дядо да вади ряпата.

Дърпал, теглил - не могъл да я извади.

 

 

Повикал дядо на помощ бабата.

 

Хванали се баба за дядо, дядо за ряпата - дърпали, теглили, не могли да я извадят.

 

Повикала баба внучката.

 

Хванали се внучката за баба, баба за дядо, дядо за ряпата - дърпали, теглили, не могли да я извадят.

 

Викнала внучката Шаро.

 

Хванали се Шаро за внучката, внучката за баба, баба за дядо, дядо за ряпата - дърпали, теглили, не могли да я извадят.

 

Извикал Шаро Писанка.

 

Хванали се Писанка за Шаро, Шаро за внучката, внучката за баба, баба за дядо, дядо за ряпата - дърпали, теглили, пак не могли да я извадят.

 

Повикала Писанка мишлето.

 

Хванали се мишлето за Писанка, Писанка за Шаро, Шаро за внучката, внучката за баба, баба за дядо, дядо за ряпата -

 

дърпали, теглили - извадили ряпата!

 

И там всички с нея сладко се гостили. Три дни яли, пели и се веселили.

 

 

 

 1. Даване на домашна работа:

На дъската се изписват следващите четири изречения и на децата се поставя задачата да опитат да ги облекат с мелодията от песента.

 1. Обобщение и преценка:

Разучаването на тази песен може да създаде весело настроение у първокласниците. В съчетание с дидактическите игри това настроение прераства в позитивно отношение към музиката. Като допълнителни игри, които учителят може да включи в урока, ако времето позволи това, са 1/папагал /имитация на животните, които са герои от песента – Шаро, Писана, Гризана; 2/беззвучен телевизор /с изрязан лист А4 и отвор в листа учителят демонстрира пеене без звук, децата трябва да познаят кой куплет от песента пее в момента учителят.

Линкове към песента:

https://www.youtube.com/watch?v=iLxxqi8Iuq8

https://www.youtube.com/watch?v=GeFU1p4vWjg