Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Числително име. Дефиниране на понятието; Лексикално-граматически разреди; граматически характеристики.

Публикувано: 2016-12-15 21:05:05

   
   
   

Дефиниране на понятието

Числителното име е изменяема част на речта, която означава численост /количество, брой на предметите или числения им ред в дадено множество/

За по-голяма краткост освен с думи в писмената реч числителните имена могат да се предават с особени писмени знаци, наречени цифри – арабски /за количествени/  и римски /за редни/.

 

Лексикално-граматически разреди

 

По значение числителните имена се делят на две основни групи:

1.Количествени /бройни/ - означават числов /количествен/ признак на предмети, напр. един дом, две топки

 

2.Качествени /редни/ - означават числов признак, чрез който се определя поредното място на един предмет в множество еднородни предмети, напр. първи ред, втори ден, десети том

 

 

По състав числителните имена са:

1.Прости - имат една коренна морфема с числително значение в състава си – две, три, четири

2.Сложни - образуват се от съединяването на две прости числителни в сложна дума – единадесет, дванадесет

3.Съставни - състоят се от две и повече числителни имена, които запазват свойствата си на отделни думи, но служат за назоваване на едно число – двадесет и пет

 

 

 

 

Граматически характеристики на прилагателните имена:

 

род

число

определеност

Степенуване и остатъци от падежи

Количествените числителни нямат граматически род /с изключение на един, една, едно; два, две/.

Редните числителни имена се менят по род. За женски род окончанието е –а /първа/, за среден род – о /първо/

Количествените числителни не се менят по число /с изключение на един, едни/, защото означават точно определено количество.

Редните числителни имена се менят по число.

Формата за мн.ч. е обща за трите рода и се образува с окончание –и /първи/. Формата за мн.ч. съвпада с формата за м.р. ед.ч., но се различава от нея по значение и при членуване /първият клас – първите класове/

И редните, и бройните числителни имена могат да се членуват.

- числителното един се членува като прилагателните имена

- количествените числителни, които завършват на –а приемат член –та /два-та/

- числителните милион, милиард и др. се членуват като съществителните имена /милион-ът/

- числителните, които завършват на –е, -и, -о и на съгласен звук, приемат член –те /две-те/

- редните числителни имена се членуват по правилото за членуване на прилагателните.

И редните, и бройните числителни имена не могат да се степенуват. Изключение от това е числителното първи, когато е употребено като качествено прилагателно със значение ‘преден’ – първи, по-първи, най-първи.

Остатъци от падежни форми има само количественото числително един за м.р. – едного /вин.п./ и едному /дат.п./