Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

7 клас / Примерен тест върху целия материал

Публикувано: 2018-05-10 12:15:29

7 клас Примерен тест върху целия материал

Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него (1-5 вкл.).

Двамата немски инженери Бенц и Даймлер построили първия автомобил с бензинов двигател през осемдесетте години на 19 век. Първите автомобили били с дървени колела, фенери вместо фарове, нямали покриви и често се разваляли. През 1889 г. Джон Дънлоп създал първите, пълни с въздух каучукови гуми и автомобилите започнали да се движат по-меко. В началото автомобилите били изработвани ръчно и стрували много скъпо. От 1908 до 1928 г. Хенри Форд произвел 20 милиона по-евтини автомобила във фабриката си в САЩ и повече хора можели да си купят кола.

Автомобилите с мощни двигатели и аеродинамична форма се движат извънредно бързо. През 1983 г. автомобил с реактивен двигател достигнал скорост над 1000 км/ч. в Невада, САЩ.              ( Из „Детска енциклопедия”)

1) Кое е най-подходящото заглавие за текста?

А/Първите автомобили;  Б/Появата на автомобила;  В/Дънлоп и първите каучукови гуми;   Г/Цената на автомобила.

2) Какъв е текстът според предназначението си?  А/разговорен; Б/художествен; В/научнопопулярен; Г/научен.

3) Какво е по състав второто изречение?  А/просто;  Б/сложно съставно; В/сложно смесено; Г/сложно съчинено.

4) Кое твърдение е вярно? А/През 1889г. Джон Дънлоп създал първите автомобили.;Б/Хенри Форд произвел 20 милиона по-евтини автомобила в САЩ.;В/Бенц и Даймлер построили първия автомобил с бензинов двигател в началото на 20 век.;

Г/В началото автомобилите били евтини.

5) Как са свързани първото и второто изречение?

А/чрез местоимение; Б/чрез съществително; В/чрез числително; Г/чрез наречие.

6) В коя дума НЕ е допусната правописна грешка?  А/бяли; Б/лятни; В/железни; Г/поляни.

7) В кой ред НЕ е допусната грешка?

Авход, зграда, отговор;   Б/разходка, разказ, изкуство; В/надпис, здание, згрявам;   Г/разстрел, сбирка, завот.

8) В коя дума е допусната правописна грешка?  А/мълчалив; Б/безучастно; В/бестрашен; Г/загадка.

9) В кой ред думите НЕ са написани правилно?

А/работиме,ходиме,четеме;Б/празнуваме,чуваме,вярваме;В/плуваме,гледаме,виждаме;Г/разказваме, сбогуваме, рисуваме.

10) В кой ред думите са сродни?

А/красив, хубав, прекрасен; Б/пиша, надпис, писец; В/работа, изработен, работите;Г/ден, денувам, пладнувам.

11) В кой ред има преносна употреба?

А/златен пръстен, златно бижу; Б/бяла блуза, бели облаци;В/студен вятър, студен човек; Г/горещо кафе, горещ пясък.

12) Кой е антонимът на фразеологизма „гол като пушка”?

А/беден като църковна мишка;       Б/гладна въшка;        В/гол и бос;          Г/заглади косъма.

13) В кой ред думите са омоними? А/бял, черен; Б/вълна, вълна; В/вода, пара; Г/икономичен, икономически.

14) Думата „радост” се състои от: А/корен и наставка;Б/представка и корен;В/корен и окончание; Г/наставка и окончание.

15) В коя дума има представка, корен, наставка и окончание? А/учител;  Б/избирам;  В/преподава;  Г/подводни.

16) От какъв речник е направена извадката: равнец м. , само ед. Полско растение с тънки листа и с цвят като букетче ( бял или жълт)? А/синонимен;  Б/тълковен;  В/правописен;  Г/фразеологичен.

17) В кое изречение е допусната грешка в правописа на местоимението?

А/Моите родители заминаха.  Б/Някои хора не забравят. В/Уважавай свойте близки. Г/Никой не дойде тук.

18) В коя от двойките думи съотношението е както при двойката „пианист-ноти”?

А/учител-тебешир;   Б/командир-униформа;  В/художник-брада;   Г/моряк-бутилка.

19) Как е изразен подлогът в изречението „Това Ви прави известен”?

А/със съществително име; Б/с наречие; В/с показателно местоимение; Г/с лично местоимение.

20) Колко запетаи са пропуснати в изречението: „Ние сме човеци ние сме българи ние изпълнихме нашата света длъжност към отечеството.”?  А/една;Б/две;   В/три;  Г/четири.

21) По какво се различават двете изречения?  Детето заподскача щастливо.   Детето започна да подскача щастливо.

А/по състав;  Б/по време;  В/по вид на сказуемото;  Г/по цел на изказване.

22) Кое изречение е просто кратко?

А/Изправиха се. Б/Разкъсаха оковите. В/Големият град се разбуди. Г/Господарите бягаха.

23) В кое изречение има пунктуационна грешка? А/Непознатият почука на вратата, която беше открехната, и влезе в стаята.;Б/Това се случило сутринта, когато всички излезли от домовете си за да отидат на работа.;В/Славеят пееше за слънцето, за дълбокото небе и сребристите облаци.;Г/Пъдпъдъците, скрити в затоплените си леглища между мокрите жита, се събудиха.

24) Какви са подчертаните думи в изречението? Песента е ту весела, ту тъжна, ту присмехулна, ту кротка.

А/съставно сказуемо; Б/обособена част; В/вметната част; Г/еднородна част.

25) В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А/Ще се включа, там където е най-трудно.         Б/Въпреки че беше строга, ние я обичахме.

В/А, когато се обърна, той започна да се смее.  Г/Момиче, преди да продължиш прочети това.

26) Какво е изречението: „Вали дъжд, мокро е.”?

А/сложно съчинено разделително изречение;           Б/сложно съставно изречение;

В/сложно съчинено съединително изречение;          Г/просто изречение.

27) Кое от изреченията е сложно смесено? А/Дружината, която тръгна по течението, излезе от гората и слезе в полето.;Б/Дружината излезе от гората, тръгна по течението и слезе в полето.;В/Когато тръгна по течението, дружината излезе от гората.;Г/Дружината излезе от гората, за да слезе в полето.

28) Каква е подчертаната дума в изречението: „Такива мисли се въртяха в главата на Иван.”?

А/пряко допълнение;  Б/непряко допълнение;  В/обстоятелствено пояснение;    Г/несъгласувано определение.

29) Кое от изреченията е написано без грешка?

А/Учителя беше заобиколен от учениците си. Б/От прозореца се виждаше спрелият автобус.

В/Ученика прочете доклада си.                         Г/През нощта вятъра разтопи снега.

30) Кой от посочените стихове е изграден чрез метафора?

А/„не плачи, майко, не тъжи”; Б/„хайдутин, майко, бунтовник”;В/„да ходим, да се скитаме”;  Г/„черни чернеят за мене”.

31) В кой образ Вазов е изобразил себе си в повестта „Немили-недраги”?

А/Странджата;    Б/Македонски;         В/Бръчков;        Г/Попчето.

32) Кое твърдение определя най-точно въздействието на речта на Странджата върху хъшовете?  А/обединява ги и повдига духа им; Б/призовава ги към съпротива срещу поробителя;

 В/убеждава ги в необходимостта от национално освобождение; Г/засрамва ги, като осъжда техните раздори.

33) В коя глава на повестта се разказва за събития, доказващи, че свободолюбието на хъшовете не е само на думи?       А/пета;   Б/седемнадесета;   В/първа;   Г/шестнадесета.

34) Какъв смисъл влага Вазов в заглавието „Една българка”? А/единствената способна на подвиг;  Б/една от многото истински българки;               В/една, като всички;                        Г/името няма значение.

35) Кое качество на баба Илийца откроява Вазов в края на разказа?

А/смелостта;                Б/мъдростта;           В/добротата;             Г/вярата.

36) Как е внушена мащабността на битката, представена непосредствено след обръщението „О, Шипка”?

А/чрез звукова картина и уточнена времева продължителност; Б/чрез думите на генерал Столетов;

В/чрез многочислеността на противника;                                      Г/чрез думите на Сюлейман паша.

37) В кой от посочените изрази има противопоставане? А/„Щурмът е отчаян, отпорът е лют”;  Б/„Бури подир бури! Рояк след рояк”;В/„Патроните липсват, но волите трят”;            Г/„Всяко дърво меч е, всякой камък бомба”.

36) Koй девиз представя най-добре света, който разкрива Алеко Константинов в „До Чикаго и назад”?

А/времето е общуване;     Б/времето е пари;    В/времето е надежда;   Г/сега му е времето.

37) В какво е спасението от незаслуженото зло, според Йордан Йовков в разказа „По жицата”?

А/чудото;  Б/вечното пътуване;  В/доброто и любовта между хората;  Г/вярата в Бог.

38) Какво е символното значение на „бялото и светлото” в разказа „По жицата”?

А/скръбта и мъката;  Б/доброто и вярата;  В/лошото и неверието; В/съмнението и липсата на вяра.

39) Кой разказ НЕ е написан от Йордан Йовков? А/„По жицата”;   Б/„Серафим”;  

В/„Косачи”;      Г/„Скитник”.