Десетте божи заповеди – път към изграждане на един по-справедлив и щастлив свят

Eсе

Сменяли са се през вековете естетическите, нравствените и етичните ценностни скали на хората.Но времето е отредило на заложените в Библията Божии заповеди да станат основа за ценностната система на човечеството през последните две хилядолетия. А времето е най-справедливия съдник.

Така наречените Десет Божи заповеди или Декалог се отнасят до всяка област от човешкото битие, без да бъде пропуснато нищо. Става дума за един подробен житейски наръчник, който цивилизова човешкото битие, внушава безгрешен живот и добро отношение между хората и е път към изграждане на един по-справедлив и щастлив свят.

В първата разпоредба /”Аз съм Еова, твоя бог, който те изведох от Египетската земя, из дома на робството. Да нямаш други богове освен Мене”/ се подчертава монотеистичния характер на християнската религия. Тази заповед е непосредствено свързана с втората разпоредба /”Не си прави кумир…”/ , която ограничава магическите практики и подготвя вярващия за третия закон /”Не изговаряй напразно името на Господа твоя Бог”/.Тук е използван един от основните митологически и магически механизми на забрана, т.нар. “табу”, за да се попречи на несериозното отношение към Бога.Четвъртата разпоредба /”Помни съботния ден , за да го освещаваш.Шест дена да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа”/ регламентира най-важния механизъм за отделните затворени човешки общества, чрез който те съхраняват ценностната си система – празникът. След възприемане на Декалогата от християнството празничният ден става неделя – денят на Христовото възкресение. Петата заповед охранява изворите на живота /”Почитай майка си и баща си…”/.Кръвната връзка с родителите е валидна, дори и когато нормите на патиархалното общество вече са история.

Универсален е и характерът на шестата разпоредба /”Не убивай”/. Издигнат е принципът за непосегателство над живота изобщо, поставен е въпросът за важността, за значимостта на живота.”Не убивай” е божието “не” на войната. В учебник по история за Балканската война е отбелязано:”България загубва 63 000 свои синове”. Това кратко изречение побира толкова много неизживени животи. А за черните забрадки на 63 000 български майки, за свитите сърца на 63 000 български бащи в учебника нищо не пише. Историята сигурно е сестра на статистиката и “от пожълтелите й страници”/Н.Вапцаров”История”/ няма да намерим необходимото за всяко поколение осмисляне на божията заповед “не убивай”, което е отново е път към изграждане на един по-щастлив свят. Животът е велико и непонятно чудо. И това се отнася до всичките му проявления. Достатъчно е да прочетем разказа на Емилиян Станев “Смъртта на една птица” , за да разберем, че “не убивай” се отнася до всяко едно от безчислените проявления на живота.

Десетте Божи заповеди очертават тясната свързаност на трите основни ценности на рода: кръвна връзка, брачна връзка и родово имущество. Затова нарушаването на седмата разпоредба/”Не прелюбодействай”/ има не само нравствени, но и юридически последици.Забраната за прелюбодейство охранява живота на рода, а оттам и живота на отделния негов член. А охраняването на родовото имущество се осъществява с осмата заповед- “Не кради”. В традиционното право деветата заповед /”Не свидетелствай лъжливо против ближния си”/ има силата на юридически акт. Всички системи на правото заклеймяват лъжата. Десетата заповед /”Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си…”/ е отправена срещу завистта, която е в основата на всички раздори между хората.Защото глаголната форма “пожелавай” е насочена не само срещу фактическото отнемане на благата, а и срещу мисловното им пожелаване.

Всевиждащото око на Бога ни завещава: ” Пазете Моите наредби и ги изпълнявайте…” , съблюдава за спазването на своите заповеди и дори да свърши животът на земята, то ще продължава да ни гледа и да страда за нас, хората, които криволичим по грешните житейски пътечки и ни е толкова трудно да намерим очертания от Декалога път към справедливия и щастлив свят.