Тест за Гео Милев

Отговорете на следните въпроси:
Въпрос 1: Посочете вярното твърдение. Гео Милев е най-завършената фигура на     ...     в националната култура.
реалист
индивидуалист
символист
модернист

Въпрос 2: Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Гео Милев е поет и     ...    :
художествен критик и редактор на списание
автор на романи и повести
преводач на творби от модерната литература
театрален критик и литературен историк

Въпрос 3: Посочете вярното твърдение. Гео Милев интензивно общува с кръговете на     ...
немския експресионизъм
френския символизъм
европейския реализъм
английския романтизъм

Въпрос 4: На кое литературно течение е представител и теоретик Гео Милев?
символизъм
романтизъм
експресионизъм
реализъм

Въпрос 5: "Септември" отразява събития от:
1903 г.
1923 г.
1913 г.
1933 г.

Въпрос 6: В творчеството на Гео Милев НЕ откриваме:
утвърждаване на традиционни ценности
възхвала на бунта на масите
култ към модерната урбанистична действителност
богоборчески патос

Въпрос 7: Кой от следните принципи НЕ откриваме в поетическата реч на Гео Милев?
алогизъм
"оварваряване" на езика
шокираща образ
строго спазване на рима и ритъм

Въпрос 8: В жанрово отношение "Септември" е:
балада
поема
ода
сонет

Въпрос 9: Подчертаните думи в следния текст са: ...хиляди черни ръце
- в червения кръг на простора
издигнати с устрем нагоре ...
оксиморон
метафора
образ-символ
алегория

Въпрос 10: Образът на разбунената маса в "Септември" е:
вулгаризиран и огрубен
естетизиран и идеализиран
възвисен и баладичен
цялостно идеализиран

Въпрос 11: От колко части се състои "Септември"?
2
6
10
12

Въпрос 12: Посочете вярното твъдение. Изречението: "Започва трагедията" е:
начало на творбата
цялата седма част на творбата
финал на първа част
финал на цялата творба

Въпрос 13: Ключови думи за експресионизма, които откриваме в "Септември" са:

бунт и взрив
блян и мечта
идеал и красота
отчаяние и примирение

Въпрос 14: Коя семантична опозиция откривате в "Септември"?
подем - погром
познато - непознато
свое - чуждо
радост - тревога

Въпрос 15: За кого се отнасят следните стихове? "...Попа стоеше огромен
изправен в целий си ръст,
цял
спокоен като гранит..."
за поп Харитон
за лирическия разказвач
за поп Андрей
за неизвестен, безименен поп


Предлагаме Ви да си припомните основните принципи на експресионизма, представител на това направление в родната литература е Гео Милев.

"Септември", Гео Милев - по книгата на Виолета Русева "Аспекти на модерността в българската литература през 20-те години".

Още въпроси за Гео Милев може да откриете в нашите безкрайни тестове по литература, като изберете автора в опциите.