Работа с текст

Прочетете текста и отговорете на въпроси от 1-7 включително. Имате 12 минути да прочетете текста и да отговорите на въпросите!


На Земята са необходими 23 часа, 56 минути и 4,09 секунди (или един звезден ден), за да извърши едно пълно завъртане около собствената си ос, която минава през Северния и Южния полюс.

Земята извършва една пълна обиколка на своята орбита всеки 365, 2564 дни. По своята орбита около Слънцето Земята се придвижва със средна скорост от 30 км/с. С тази скорост тя изминава разстояние, равно на един свой радиус, за приблизително 7 минути. Ако следим движението на Земята по нейната орбита "отгоре", то движението на Земята и всички останали планети, както и въртенето на всички планети включително Слънцето, но без Венера, е по посока обратна на часовниковата стрелка.

Плоскостите, определени от орбитата на Земята около Слънцето и нейното въртене около оста си, не са успоредни, а се пресичат под ъгъл от 23,5 градуси. Този факт е главната причина за наличието на сезони, тъй като Северното и Южното полукълбо получават различно количество слънчева енергия в зависимост от местоположението на Земята спрямо нейната орбита. Второстепенна причина за наличието на сезони е ексцентричността на орбитата на Земята.

Когато в Северното полукълбо е лято (и зима в Южното), разстоянието от Земята до Слънцето е по-голямо от същото разстояние през зимата в Северното полукълбо (лято в Южното полукълбо) и съответно Земята получава по-голямо количество енергия. Този факт води до известно смекчаване на климата в Северното полукълбо.


Въпрос 1: Текстът е:
художествен
публицистичен
административен
научен


Въпрос 2: Коя е темата на текста?
Пълната обиколка на Земята около Слънцето.
Земята в Слънчевата система.
Разстоянието от Земята до Слънцето.
Климатът на Земята.


Въпрос 3: Кое от следните твърдения е вярно според текста?
Орбитата на Земята е първостепенна причина за наличието на сезони.
Движението на Земята е по посока на часовниковата стрелка.
На Земята й е необходим един звезден ден, за да извърши едно пълно завъртане около собствената си ос.
Северното и Южното полукълбо получават еднакво количество слънчева енергия.


Въпрос 4:Кое от следните твърдения е вярно според текста?
Земята се придвижва със средна скорост от 40 км/с.
Земята извършва една обиколка на своята орбита всеки 366, 6564 дни.
Плоскостите, определни от орбитата на Земята около Слънцето се пресичат под ъгъл 23,5 градуса.
На Земята са необходими 24 часа, 56 минути и 4.09 секунди за едно пълно завъртане около собствената си ос.


Въпрос 5: Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
Когато в Северното полукълбо е лято, разстоянието от Земята до Слънцето е по-малко.
Второстепенна причина за наличието на сезони е ексцентричността на орбитата на Земята.
По своята орбита около слънцето, Земята се придвижва със средна скорост от 30км/с.
Въртенето на всички планети, вкючително Слънцето, но без Венера, е по посока обратна на часовниковата стрелка.


Въпрос 6: Как се осъществява връзката между първи и втори абзац?
Чрез местоимение.
Чрез съюз.
Чрез синоними.
Чрез повторение.


Въпрос 7: Как се осъществява връзката между трети и четвърти абзац?
Чрез лично местоимение.
Чрез въпросително местоимение.
Чрез относително местоимение.
Чрез показателно местоимение.


Въпрос 8: Каква е основната задача на този текст?
Да въздейства.
Да информира.
Да развлича.
Да убеждава.


Въпрос 9: Колко са сказуемите в първия абзац?


Въпрос 10: Определете вида на грешката в подчертаната дума от третия абзац.
Фонетична.
Лексикална.
Граматична.
Синтактична.