Кестенът и смокинята – Притча от Леонардо да Винчи

Кестенът и смокинята – Притча от Леонардо да Винчи

Кестенът и смокинята Притча от Леонардо да Винчи Един човек се покатерва на смокиня, навежда клоните към себе си и бере зрелите плодове. После ги слага направо в устата си. Кестенът стоял наблизо, наблюдавал това и започнал да съчувства на смокинята. Казал й, че тя е по-малко защитена от природата от него. Показал й своите…

Съмненията – Есе
|

Съмненията – Есе

  Съмненията се разглеждат още от древността като амбивалентни понятия, защото едновременно помагат и вредят. При всяка трудна ситуация хората попадат в техен плен. “Щом дори боговете не знаят всичко, хората знаят още по-малко“ – казва Аристотел в „Реторика“. Съмненията са двигател за полезни и вредни човешки действия. Ползата от тях е, че отвеждат към…

Успехът – Есе
|

Успехът – Есе

Успехът е въпрос, които събира в себе си много всевъзможни отговори от различно естество. Всеки от тях е верен за едни и грешен за други. Защо? Причината за галактиката от потенциални отговори е в различните ценностни системи на хората, които търсят вярното решение на въпроса за същността на успеха. При изграждане на нравствената си скала…

Държавен изпит – Специалност Журналистика, втора специалност Българска филология – съдържание
|

Държавен изпит – Специалност Журналистика, втора специалност Българска филология – съдържание

Изпитен въпросник Български език Фонетиката – наука за звуковете в съвременния български език. Фонетични единици. Гласни и съгласни – обща характеристика и класификация. Фонемна система на съвременния български език. Вокална фонемна система. Обща характеристика. Диференциални признаци. Консонантна система. Обща характеристика. Диференциални признаци. Звукови закони в съвременния български език. – Темата не е разработена Български книжовен…

22. Лингвистични особености на функционалните стилове – научен, публицистичен, административен, разговорен, художествен
|

22. Лингвистични особености на функционалните стилове – научен, публицистичен, административен, разговорен, художествен

  Научен текст. Отличителните черти на научния текст са: Икономия на изразни средства; Лаконичност на формата; Изключване на средствата за словесна образност; Употреба на термини като специфични лексикални единици Основният тип текст в научната реч е разсъждението. То характеризира и трите разновидности на научния текст – научноакадемичен, научноучебен, научнопопулярен Характерна морфологична особеност на научния текст…

21. Видове сложни изречения. Сложни съчинени, сложни съставни, сложни смесени. Пунктуационни особености
|

21. Видове сложни изречения. Сложни съчинени, сложни съставни, сложни смесени. Пунктуационни особености

  Различните синтактични връзки и начинът, по който простите изречения се свързват в състава на сложното, определят наличието на различни видове сложни изречения: Сложни съчинени При тях отделните прости изречения в състава на сложното имат относителна самостоятелност. Съединителни Връзките, които се използват между отделните прости изречения, са безсъюзни или съюзите И, ТА, ПА, ТАКА СЪЩО,…

20. Главни и второстепенни части на изречението
|

20. Главни и второстепенни части на изречението

  Частите на изречението са: Главни Второстепенни ·         Подлог ·         сказуемо ·         определение ·         допълнение ·         обстоятелствено пояснение   Подлогът е основен структурен елемент на всяко двусъставно изречение. Категорията предметност обобщава неговото граматично значение. Предметът, означен с подлога, може да бъде лице или предмет, явление или признак. Като вършител на действието подлог търсим с въпросите…

19. Видове прости изречения: според комуникативното намерение на говорещия /целта на изказването/ – съобщителни, въпросителни, подбудителни, желателни; по състав – двусъставни /кратки и разширени/, едносъставни /безглаголни и безподложни/.
|

19. Видове прости изречения: според комуникативното намерение на говорещия /целта на изказването/ – съобщителни, въпросителни, подбудителни, желателни; по състав – двусъставни /кратки и разширени/, едносъставни /безглаголни и безподложни/.

  Простото изречение има едно предикативно ядро и изразява относително завършена мисъл, въпрос или волева подбуда. Видове прости изречения: Според целта на изказването: Съобщителни Това са изречения, с които говорещият осведомява слушателя за неизвестни факти. Съобщителните изречения се отличават от останалите по интонацията си, напр. Сред полето растял дъб. В края на съобщителните изречения се…

18. Изречение и словосъчетание. Основни признаци на изречението – предикативност, граматическа оформеност, интонационна завършеност. Видове словосъчетания според характера на връзките между съставките – предикативно, съчинително, подчинително словосъчетание; според главната дума – глаголно, именно, адвербиално словосъчетание.
|

18. Изречение и словосъчетание. Основни признаци на изречението – предикативност, граматическа оформеност, интонационна завършеност. Видове словосъчетания според характера на връзките между съставките – предикативно, съчинително, подчинително словосъчетание; според главната дума – глаголно, именно, адвербиално словосъчетание.

  За изречението има различни дефиниции. Според логическата теория изречението е еквивалент на съждението,  според психологическата теория изречение е изказано с думи съобщение. Формално-граматичната теория разглежда изречението като словосъчетания, които имат в своя състав сказуемо. Съвременната дефиниция за изречението е: Изречение е основна, граматично оформена единица на свързана реч, която се отличава със смислово и…

17. Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог. Съюз. Частица. Междуметие.
|

17. Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог. Съюз. Частица. Междуметие.

  Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог. Съюз. Частица. Междуметие. Наречието е самостойна неизменяема дума, която означава признак на действие, на друг признак или на предмет. Неизменяемостта му е негов основен морфологичен признак, т.е. то не може с помощта на окончания да получава различни граматични форми. Наречието се употребява в речта само с една форма….