Безплатни онлайн игри с образователна цел на български език - занимателни и интерактивни игри

    Игрите с образователна цел на български помагат на хората да научат нещо ново за езика и културата на страната. Те са интерактивен начин за учене, който съчетава логиката и паметта. Игри като: Игра със синоними, Игра с пароними, Игра с антоними, Игра с фразеологизми разширяват например речниковото богатство и събират в едно любопитството и интереса.

Разгледайте игрите, които предлагаме:

Създай човек със знания за българския правопис

Синтактична игра

Образователна лексикална игра със синоними

Образователна игра на бесенка със съществителни

Образователна лексикална игра с антоними

Образователна лексикална игра с фразеологизми

Образователна игра, в която трябва да познавате литературните творби според цитати от тях

Образователна игра, в която трябва да свързвате дадено произведение с неговия автор

Образователна игра, в която трябва да свързвате литературните герои с произведенията

Игра на правопис с приказки

Познай литертурния автор от картинката

Игра с фразеологизми

Части на речта

Части на изречението

Игра на членуване с "Гераците" от Елин Пелин

Игра на членуване в мъжки род с "Под игото" от Иван Вазов

Българска литературна класика

Пунктуация

Български фолклор - онлайн игра

Игра на пароними - лексикология

Слято, полуслято и разделно писане - посочете правилно написаната дума

Открий подлога! - интерактивна онлайн игра

Онлайн игра - частите на речта

Съберете автор и произведение?!

Лексикология - игра

Смислови отношения между думите - игра

Слято, полуслято и разделено писане - онлайн игра

Морфемен разбор - игра

Сложно изречение - игра

    Онлайн образователните игри могат да разширят знанията за родното пространство по един интересен и увлекателен начин. Например игрите Българска литературна класика или Български фолклор.

    Предимствата на електронните безплатни игри на български са много. Те насочват към развиване на потенциала, знанията и уменията по основни езикови проблеми. Насочени са към различни аспекти от езиковата реалност и могат да намерят непосредствено приложение в учебния процес. Пример за такива образователни игри са: Създай човек със знания за българския правопис, Синтактична игра, Игра с фразеологизми от българския бит, Игра – части на речта, Игра – части на изречението, Игра – сложно изречение, Пунктуация, Игра слято, полуслято и разделно писане, Морфемен разбор.

   Образователните игри онлайн спомагат за личностното развитие, като развиват уменията за наблюдателност, адаптивност, стратегическо мислене, съобразителност и за концентрация в посока постигане на конкретна цел. Тези игри извикват любопитството и в същото време носят нови знания. Такива например са Образователна игра, в която трябва да познаете литературните творби по дадени цитати, Образователна игра, в която трябва да свързвате дадено произведение с неговия автор, Смислови отношения между думите.

    Интерактивните образователни игри дават възможност за среща между българската литература и граматиката на езика. Пример за такива игри са Игра на членуване с „Гераците“ от Елин Пелин и Игра на членуване в мъжки род с „Под игото“ от Иван Вазов.

   С образователните дидактически игри се повишава увереността във възможностите. Те стимулират индивидуалното развитие, подобряват компютърните умения и дигиталната грамотност. Видео образователните игри са подходящи за съвременното дете, което предпочита да прекара доста време пред компютъра и да съчетава теорията и практиката, ученето със забавлението. Игрите на Бесенка със съществителни, Правопис с приказки, Познай автора от картинката например съчетават полезното и приятното. Тези игри извеждат ученето от академичния контекст и го пренасят в сферата на забавлението. Дизайнът на игрите в ocenka-bel.com търси баланса между прекалено опростените и крайно сложните игри, между полезното и естетичното.

     Занимателните езикови игри задоволяват потребността от творчество, емоция и социално взаимодействие, като разширяват социалните контакти и правят хората отворени към комуникация. Класациите в края на някои от онлайн игрите в сайта поставят младите хора в своеобразен екип и дават възможност за съизмерване на постигнатия успех. Образователните дидактични игри на български език са подходящ метод за обучение на средностатистическото българско дете като алтернатива на традиционните методи на обучение, които често не успяват да привлекат интереса му.