Игри с образователна цел

Създай човек със знания за българския правопис

Синтактична игра

Образователна лексикална игра със синоними

Образователна игра на бесенка със съществителни

Образователна лексикална игра с антоними

Образователна лексикална игра с фразеологизми

Образователна игра, в която трябва да познавате литературните творби според цитати от тях

Образователна игра, в която трябва да свързвате дадено произведение с неговия автор

Образователна игра, в която трябва да свързвате литературните герои с произведенията

Игра на правопис с приказки

Познай литертурния автор от картинката

Игра с фразеологизми

Части на речта

Части на изречението

Игра на членуване с "Гераците" от Елин Пелин

Игра на членуване в мъжки род с "Под игото" от Иван Вазов

Българска литературна класика

Пунктуация

Български фолклор - онлайн игра

Игра на пароними - лексикология

Слято, полуслято и разделно писане - посочете правилно написаната дума

Открий подлога! - интерактивна онлайн игра

Онлайн игра - частите на речта

Съберете автор и произведение?!

Лексикология - игра

Смислови отношения между думите - игра

Слято, полуслято и разделено писане - онлайн игра

Морфемен разбор - игра

Сложно изречение - игра