Тест за Никола Вапцаров

Отговорете на следните въпроси:
Въпрос 1: Посочете вярното твърдение. Основната тема в поезията на Вапцаров е:
страданието и състраданието
преклонение пред човешката красота
суровата битка с живота
примирение с действителността

Въпрос 2: Посочете вярното твърдение. Характерна черта на Вапцаровата поезия е:
потопяване в огромните човешки колективи
индивидуалистична себезатвореност
примирение пред страданията
отделяне на поета от тълпата

Въпрос 3: Посочете вярното твърдение. За Вапцаровия поетически стил са характерни:
лексика на сантименталните блянове
думи с "парфюмен аромат"
лексика на романтичните блянове
лексика на суровата действителност

Въпрос 4: През 1940 г. излиза "Моторни песни", която е:
втората книга на поета
единствената книга на поета
една от многото книги на поета
последната от многото книги на поета

Въпрос 5: Вапцаров сам се нарича:
огняропоет
поет-интелигент
огняроинтелигент
поет на тълпите

Въпрос 6: Коя от следните думи НЕ е ключова за разбиране на Вапцаровата концепция за живота?
смирението
суровостта
жестокостта
омразата

Въпрос 7: Кое от следните понятия НЕ е сред основните във Вапцаровата поезия?
романтиката
примирението
вярата
песента

Въпрос 8: Вапцаров отвежда българската поезия към:
етноцентризъм
символизъм
сантиментализъм
космополитизъм

Въпрос 9: Посочете вярното твърдение. Вярата на Вапцаров е:
социална, а не историческа
историческа, а не социална
социална, а не екзистенциална
социална, историческа и екзистенциална

Въпрос 10: Посочете вярното твърдение. Каква е Вапцаровата концепция за човека и историята?
Човекът е нищожен пред безкрайните пространства на Космоса и се примирява с това.
Човекът е нищожен не само пред безкрайните пространства на Космоса, но и пред бурите на историята и не се примирява с това.
Човекът НЕ е нищожен пред безкрайните пространства на Космоса и НЕ се примирява с това.
човекът НЕ е нищожен нито пред безкрайните пространства на Космоса, нито пред бурите на историята.

Въпрос 11: Стихотворението "Вяра" разкрива вярата на поета в:
доброто и в човека
тържеството на правдата
необходимостта от свобода
безсмъртието

Въпрос 12: "Песента", "Звездите" и "Човекът" са ключови понятия от стихотворението:
"Прощално""
"Борбата е безмилостно жестока"
"Песен за човека"
"История"

Въпрос 13: Прочетете следните стихове от "Писмо". Каква художествена фигура откривате в подчертаните думи?
Ти помниш ли как
             някак много бързо
ни хванаха в капана на живота? 

Метонимия
Сравнение
Литота
Метафора

Въпрос 14: Прочетете следните стихове от "Писмо". Каква художествена фигура откривате в подчертаните думи?
Бяхме вързани жестоко.
Kато някакви животни в клетка...
Метонимия
Сравнение
Литота
Метафора

Въпрос 15: Прочетете следните стихове от "История". Каква художествена фигура откривате в подчертаните думи? А ние плюехме намръщено
на оглупялата им мъдрост
Оксиморон
Епитет
Хипербола
Литота


Предлагаме Ви, преди да започнете теста, да си припомните някои от ключовите произведения на Вапцаров от плейлиста в канала "Стари и нови уроци по български език".