Пробен изпит за ДЗИ

Имате 90 минути да направите теста! Ако времето ви изтече, резултатите ще се покажат предварително.

Тестът е по формата на изпита за ДЗИ (12 клас). Той носи 66 точки. Ако към тях прибавите 30 точки от есе или интерпретативно съчинение и 4 точки за резюме, ще получите максималния брой точки от изпита (100).

Въпрос 1: В кой ред всички думи са написани правилно?


Въпрос 2: В кой ред всички думи са написани правилно?

Въпрос 3: Кое от изброените наименования е написано правилно?

Въпрос 4. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

Въпрос 5. Прочетете внимателно двете изречения: Авторът, за когото по-късно ще стане дума, преработва историята за Крали Марко.
Авторът преработва историята за Крали Марко, за когото по-късно ще стане дума.

Кое твърдение е вярно:
Въпрос 6. В кое от изреченията има граматическа грешка?

Въпрос 7. В коя от подчертаните думи е допусната граматическа грешка?
По за митниците думата му – на външната търговия.

Въпрос 8. В кое изречение е допусната грешка?
За тази история, за диалозите, които слушах, за си няма да кажа на

Въпрос 9.В кое от изреченията НЯМА пунктуационна грешка?

Въпрос 10. Къде трябва да се поставят запетаи в изречението? Костадин видя /1/ че дамата /2/ с лилавата рокля /3/ която бе снаха на хаджи Драгана /4/ стана от стола.

Въпрос 11. Кой от посочените фразеологизми НЕ е синоним на останалите?

Въпрос 12. В кой ред фразеологизмите НЕ са антоними?
клюмва ми носът – вирвам нос
държа под око – изпускам от очи
виждам звезди по пладне – пати ми главата
въртя на шиш – заглаждам косъма

Въпрос 13. Коя от изброените творби НЕ е лирически текст?
”Черна песен”
”Сиротна песен”
”Песента на колелетата”
”Старият музикант”

Въпрос 14. Коя от следните семантични опозиции НЕ присъства в лириката на Дебелянов?
свобода-смърт
минало-настояще
блян-действителност
мечти-реалност

Въпрос 15. На кое литературно течение е представител и теоретик Гео Милев?
символизъм
романтизъм
експресионизъм
реализъм

Въпрос 16. В жанрово отношение определяме “Да се завърнеш в бащината къща” като:
ода
балада
елегия
поема

Въпрос 17. Евангелската притча за бедната, която дава много, понеже дава всичко от нищото, което има, е претворена от Елин Пелин в:
”Занемелите камбани”
”Чорба от греховете на отец Никодим”
”На оня свят”
”Ветрената мелница”

Въпрос 18.Кое е литературното име на Димитър Иванов?
Пейо Яворов
Димитър Талев
Димитър Димов
Елин Пелин

Въпрос 19.Балканът, ханът и чифликът са основни символи в творчеството на:
Елин Пелин
Димитър Димов
Йордан Йовков
Димитър Талев

Въпрос 20.Определете мястото на Яворов в българската литература:
последен възрожденски поет
представител на експресионизма
представител на романтизма
пръв “модерен поет”

Въпрос 21.В кой ред има излишна дума?
експозиция, завръзка, кулминация, развръзка
епилог, контраст, антитеза, оксиморон
епитет, сравнение, метафора, метонимия
ода, елегия, балада, сонет

Въпрос 22. Какво е подчертаното изразно средство?
 
Мъдруваха бащите в къщи:
“Така било е и ще бъде…”
А ние плюехме намръщено
На оглупялата им мъдрост
оксиморон
хипербола
метафора
метонимия

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 34. включително)!

ТЕКСТ 1

Традицията на закичването с мартенската връв е една от най-старите в българския етносен обичай и е пряко свързана със зачатието, с плодовитостта и с надеждата за богата реколта през настъпващата година.

Мартеницата е един от малкото знаци, пряко свързани с чисто прабългарския символ на властта и държавата - конската опашка. Не свободно веещата се, а усуканата в плитка конска опашка! Защото веещата се означава волност, свобода, необвързаност. Сплетената конска опашка е символ на държавата и властта, затова тъкмо тя е била сложена за знаме на прабългарската конница - за да означи върховната, божествена, небесна власт на Танг-Ра.

Мартеницата е символ на плодородието. Тя е двуцветна - от бял и червен конец, които задължително трябва да са усукани и да се завържат на двоен ключ. Краищата на конците не се завързват на възел. Закичва се само на неомъжени момичета, както и на животни, които трябва да раждат през годината. С мартеница не трябва да се закичват омъжени жени и мъже. Стои закичена, докато момичето види щъркел или друга прелетна птица - знак на зачатието. По този начин младото момиче е белязано, че е сгодено или е невеста (ще ражда) и му се пожелава плодоносна година.

От това произлиза една особеност, която съвремието не знае: мартеницата с два цвята (бял и червен) трябва да се закача, след като щъркелът бъде съзрян върху зелен храст или дърво, които дават плод, които вече са раждали. В древността тя се е носела до празника на Пролетното равноденствие, когато природата е "зачевала" астрономично. Ако в мартеницата има вплетен зелен конец, тогава се слага под камък - на тъмно, влажно, плодотворно място .

Хората, които изработват мартеници, трябва да знаят, че зеленият цвят не може да присъства в едноцветното снопче на края, а се вплита само във въженцето по средата. spiralata

ТЕКСТ 2

Как се прави мартеница

Вземате един бял и един червен конец — по възможност вълнен. Завързвате двата конеца един за друг. Молите приятел да държи единия край на конците, вие хващате другия (ако няма кой да помогне, връзвате края за нещо). Опъвате конеца и започвате да пресуквате между пръстите, само в една посока. Въртите конците, докато, като отпуснете малко, не започнат да се увиват един с друг, и то на ситна шарка.

Внимателно събирате двата края и отпускате. Ширитът е готов. Вземате един картон с размери 5 на 6 см. Сгъвате го на две. Започвате да увивате бялата или червената прежда около него, така че от единия край да е сгънатото, от другия не. Увивате колкото пъти искате. Колкото са повече обиколките, толкова по-дебела е Пенда.

Накрая режете конеца. Прекарвате пресукания конец през сгънатата част на картона. Режете с ножица увитите конци на мястото, където не е сгънат картонът. Така се получават ресничките. Издърпвате внимателно картона и връзвате двата края на ширита. След това с друг конец или с част, отрязана от ширита, връзвате по-надолу, за да оформите глава. Така последователно може да оформите ръце, крака и Пенда или Пижо е готов.

Wikipedia
Въпрос 23. В текст 1 се говори главно за:
изработване на мартеница
символичното значение на мартеницата
произход на обичаите, свързани с мартеницата
цветове, с които се изработва мартеница

Въпрос 24. Каква функция изпълнява текст 1?
Рекламира правенето на мартеници
Представя факти за правенето на мартеници
Анализира символиката на обичая
Дава полезни съвети за правене на мартеница в домашни условия.

Въпрос 25. Подчертаният израз прелетна птица - знак на зачатието в текст 1 е свързан с:
пожелание за сполука
пожелание за щастие
пожелание за късмет
пожелание за плодоносна година

Въпрос 26. Кое от следните твърдения е вярно според текста?
Ако в мартеницата има вплетен зелен конец, тогава се закача върху зелен храст или дърво, които дават плод, които вече са раждали.
Краищата на конците на мартеницата се завързват на възел.
Сплетената конска опашка е символ на държавата и властта.
Мартеницата се поставя на дърво преди момичето да види щъркел или друга прелетна птица.

Въпрос 27. В коя сфера на общуване се използва текст 2?
в медийната сфера
в битовата сфера
в институционалната сфера
в естетическата сфера

Въпрос 28. Кое от посочените твърдения се отнася за текст 2:
Мартеницата е символ на плодородието.
Веещата се конска опашка означава волност, свобода.
Хората, които изработват мартеници, трябва да знаят, че зеленият цвят може да присъства в едноцветното снопче на края.
Прекарвате пресукания конец през сгънатата част на картона.

Въпрос 29. Използваната и подчертана в текст 2 дума внимателно е:
диалектна езикова единица
неутрална езикова единица
експресивна езикова единица
терминологична езикова единица

Въпрос 30. Кое от посочените твърдения е вярно според текст 2?
Мартеницата е двуцветна - от бял и червен конец, които задължително трябва да са усукани и да се завържат на двоен ключ.
Краищата на конците не се завързват на възел.
Опъвате конеца и започвате да пресуквате между пръстите, само в една посока.
Мартеницата стои закичена, докато момичето види щъркел или друга прелетна птица - знак на зачатието.

Въпроси с отворен отговор.

Въпрос 31. Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. В полето за свободните отговори запишете САМО буквите на ЧЕТИРИТЕ факта, които ПРИСЪСТВАТ в посочените текстове. Примерно, ако смятате, че изречения а, б, в и г присъстват - ще запишете абвг, АБВГ, А, Б, В, Г или а, б, в, г.
А) В основната шифровъчна комбинация на МАРТЕНИЦАТА са вложени основните имена и титулни характеристики на Боговете
Б) МАТЕРА е сътворенческа всечовешка дума за Богинятя Майка, дефинирана и регистрирана в българския език.
В)Сплетената конска опашка е символ на държавата и властта, затова тъкмо тя е била сложена за знаме на прабългарската конница - за да означи върховната, божествена, небесна власт на Танг-Ра.
Г/Сплетената конска е била сложена за знаме на прабългарската конница - за да означи върховната, божествена, небесна власт на Танг-Ра.
Д/Сплетената конска опашка означава върховната, божествена, небесна власт на Танг-Ра.
Е) Има какви ли не легенди,митове и поетични предания,които ни донасят обширна информация за Пижо и Пенда
Ж) Мартеници се изработват от бели и червени конци /по възможност вълнени/.
З) Аспарух, подобно на бащините си заръки, настоял червено-белият конец никога да не се разкъсва, защото тази окървавена нишка завинаги щяла да свързва българите. 

Въпрос 32. В полето за свободните отговори запишете кое е общото, за което се говори в двата текста.

Въпрос 33. В полето за свободните отговори в рамките на 3-4 изречения формулирайте СОБСТВЕНА теза по посочената тема: Символично значение на мартеницата

Въпрос 34. Напишете сбито и кратко (в резюме) основното в съдържанието на текст 2. За оценяването на Вашето резюме потърсете специалист. Критериите за оценяване може да намерите в Помощ -> Оценка на текст в нашия сайт. Натиснете 'Продължи', за да преминете на следващия въпрос.
Въпрос 35. Този текст, публикуван в списание, разказва за българското участие в 19-тия Международен фолклорен фестивал Босра – 2007. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите, записани под текста:
Тракийските славеи с чувство на гордост и чувство на отговорност /А/……………………… красивите български народни песни и танци и в Латакия, и в столицата Дамаск - на откриването на Международен търговски панаир, и в Босра - пред 15 000-ната публика в античния амфитеатър. Където и да се появеше съставът - не стихваха /Б/……………………… и възхитата от красотата на националните ни костюми. Хората прииждаха /В/……………………… , за да запечатат /Г/…………………… тази красота на снимки с хотистите, да запишат на видео касети и джиесеми, ритмите на българската народна музика. “Фолклорът- мост на дружбата”, Mastilo.info
А/показаха, разкриха, представиха
Б/поздравленията, аплодисментите, радостта
В/на тълпи, един по един, от време на време
Г/за всеки случай, завинаги, в момента
Въпрос 36. Попълнете празните места с правилната форма на думите :
А/ Местоимение

Мъжът, за ………… (който) разказваш, е мой приятел,
на ………… (който) съм задължен.


Б/ Съществително име

Той ме попита с колко …………(роман) са представени
тримата …………… (участник)в конкурсаВ/ Членуване

Да, …………(автор) на …………(роман) сподели, че …………(сюжет) е взет от живота на ………(нов) световен шампион по шахмат.


Г/ Форма за учтивост

Госпожо, Вие сте …………………(притеснен),
защото сте ………………(прочел) моята статия, нали?


Въпрос 37. В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Ако поставите повече от пет препинателни знака, ще получите наказателни точки! Препишете текста в полето за свободните отговори, като поставите пропуснатите знаци.
В писмото четем Сега, когато ви пиша това писмо знамето се развява сред конака, пушките гърмят придружени от ека на черковните камбани а юнаците се целуват един други по улиците!

Прочетете откъса от разказа „Индже“ и изпълнете задачите към него (38. задача и 39. задача)!
Но ето долу на улицата, над която пожарният дим хвърляше страшната си сянка, се показа мома. Малко живи хора бяха останали в селото, отгде беше се взела тая жена? От две страни към нея тичаха кърджалии, момата изпищя, видя Индже и с прострени ръце се спусна към хана. Индже се изправи, сви вежди и вдигна ръка. Кърджалиите се спряха като заковани. Индже не мислеше да слезе, но погледна отгоре, видя лицето на момата и слезе. Хубава беше, тънка, висока. Но хубави жени Индже беше виждал много. Защо това момиче, което на косъм беше останало да загине, стоеше пред него тъй спокойно и кафявите й очи го гледаха радостно и занесено? Майка й, баща й, всичките й близки са може би избити, а в очите й няма нито страх, нито омраза. Ето кое учуди Индже. Той забрави за майстора, за дрехите, хвана момичето за ръка и го поведе нататък, гдето беше конят и дружината му.
Въпрос 38.В полето за свободните отговори посочете с ЦИТАТИ от текста ДВА примера, които представят духовната сила и красота, които привличат човека.

Въпрос 39.В разказа „Индже“ смисълът се гради чрез различни противопоставяния. В полето за свободните отговори със СВОИ ДУМИ посочете ДВЕ от тях.

Въпрос 40. Срещу името на героите напишете името на автора, от чиято литературна творба е всеки от тях.
Герой Автор
Лалка
Рафе Клинче
Свържете името с литературната творба, от която е съответният герой. В таблицата запишете заглавието на творбата.
Герой Творба
Дъбака
Люцкан
Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор. В таблицата запишете името на автора.
Творба Автор
"Прозорец"
"Сиротна песен"

1.Разгледайте следните откъси от Ботеви творби. Коментирайте в обем до 4 страници ролята на песента в човешкото битие. Преди текста отбележете жанра – интерпретативно съчинение или есе.
 
…
Жътва е сега... Пейте, робини,                       Я надуй, дядо, кавала,
тез тъжни песни! Грей и ти, слънце,                  след теб да викна - запея
в таз робска земя! Ще да загине                      песни юнашки, хайдушки,
и тоя юнак... Но млъкни, сърце!                      песни за вехти войводи -
                                                 за Чавдар страшен хайдутин,
Тоз, който падне в бой за свобода,                    за Чавдар вехта войвода -
той не умира: него жалеят                           синът на Петка Страшника!
земя и небе, звяр и природа                          Да чуят моми и момци
и певци песни за него пеят...                         по сборове и по седенки;
…                                         юнаци по планините,
Настане вечер – месец изгрее,                        и мъже в хладни механи:
звезди обсипят сводът небесен;                       какви е деца раждала,
гора зашуми, вятър повее, –                          раждала, ражда и сега
Балканът пее хайдушка песен!                       българска майка юнашка;
…                                               какви е момци хранила,
   /”Хаджи Димитър”/                       хранила, храни и днеска
…                                               нашата земя хубава!
Остави таз песен любовна,                          Ах, че мен, дядо, додея
не вливай ми в сърце отрова -                        любовни песни да слушам,
млад съм аз, но младост не помня,                    а сам за тегло да пея,
пък и да помня, не ровя                             за тегло, дядо, сюрмашко,
туй, що съм ази намразил                            и за свойте си кахъри,
и пред тебе с крака погазил.                          кахъри, черни ядове!
…                                                …
       /”До моето първо либе”/                              /”Хайдути”/

Предлагаме Ви примерен вариант за отговор със задачи за правопис и пунктуация. Критериите за оценяване може да видите в секция Помощ -> Оценка на текст Нашият съвет е да потърсите помощ от специалист за оценяването на задача 41.