Пробни, реални матури и тестове (ДЗИ и НВО) онлайн за 4, 7, 10 и 12 клас по български език (БЕЛ)

Здравейте ученици от 4-ти, 7-ми, 10-ти и 12-ти клас!

Тук ще можете да решавате безплатни онлайн матури и тестове по български език и литература - БЕЛ за 12-ти, 10-ти, 7-ми клас, 4-ти (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желаната пробна или реална матура като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по български език и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите и класацията е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

Владеете ли ОСНОВНО ниво на български език? 20 минути

1.

Този тест удостоверява, че явилият се има основни познания по български език. Базира се на задачи, свързани с четене и граматика. Успехът на този тест показва, че участникът има необходимите способности да използва езика в ежедневни ситуации. Оценката е базирана на 25 задачи (фонетика, морфология, лексикология). Предназначен е да стимулира развитието на езиковите умения на участниците.

  • Въпроси общо: 25
  • Възможности за отговори: 100
  • Преминаваща оценка: 3 или 70% верни отговори по шестобалната система - 18+ точки
  • Средно време за въпрос: 39 сек.
  • Средно време за отмятане на опция: 9 сек.
  • Език на теста: Български

Колко букви съдържа българската азбука:

 
 
 
 

2.

Колко са гласните в българската фонемна система:

 
 
 
 

3.

Кой ред съдържа само гласни:

 
 
 
 

4.

Посочете ГРЕШНОТО твърдение:

 
 
 
 

5.

В кой ред има само съгласни:

 
 
 
 

6.

Кои са пропуснатите букви?

 

А а
(а)

Б б
(бъ)

?

Г г
(гъ)

Д д
(дъ)

Е е
(е)

Ж ж
(жъ)

З з
(зъ)

И и
(и)

Й й[1]
(и кратко)

?

Л л
(лъ)

М м
(мъ)

Н н
(нъ)

О о
(о)

П п
(пъ)

Р р
(ръ)

 

?

Т т
(тъ)

У у
(у)

Ф ф
(фъ)

Х х
(хъ)

Ц ц
(цъ)

?

Ш ш
(шъ)

Щ щ
(штъ)

Ъ ъ
(ер голям)

Ь ь
(ер малък)

Ю ю
(йу)

Я я
(йа)

 
 
 
 

7.

Един от следните примери е неверен. В кой ред е включен той?

Съществителни имена

Думи, които означават предмет или предметност /в общия смисъл на думата/

Примери: човек, птица, къща, растение; радост, смелост, височина, доброта; пиша, четене,  страдание

 
 
 
 

8.

Един от следните примери е неверен. В кой ред е включен той?

Прилагателни имена

Думи, които означават качества, свойства и признаци на предмети

Примери: хубав, голям, страхлив, крилат, тъжовен, горски, градски, гора, сребрист

 
 
 
 

9.

Един от следните примери е неверен. В кой ред е включен той?

Числителни имена

Думи, които означават брой на предмети или техни поредни места

Примери: един, два, три, двадесет, сто; първи, двойка, трети, пети

 
 
 
 

10.

Един от следните примери е неверен. В кой ред е включен той?

Местоимения

Думи, с които в определени случаи се заместват съществителни, прилагателни и числителни имена

Примери: аз, ти, той; мой, твой, негов, този, имам, кой, който, някой, никой, всякой

 
 
 
 

11.

Един от следните примери е неверен. В кой ред е включен той?

Глаголи

Думи, които означават действия или състояния, свързани с глаголни лица

Примери: говоря, пиша, мисъл, гледам, рисувам, пътувам, живея, работя

 
 
 
 

12.

Един от следните примери е неверен. В кой ред е включен той?

Наречия

Думи, които означават обстоятелства при извършването на действия или поясняват признаци

Примери: работя бързо, рисувам картина,  пиша четливо, заминавам утре 

 
 
 
 

13.

Един от следните примери е неверен. В кой ред е включен той?

Предлози

Думи, които се поставят пред съществителни имена, пред местоимения и показват синтактичните им отношения към други думи в изречението

Примери: Вървя по пътя; Работя без почивка.; Работя и почивам.; Влизам в ресторанта.

 

 
 
 
 

14.

Един от следните примери е неверен. В кой ред е включен той?

Съюзи

Думи, които свързват еднородни части в просто изречение или отделни прости изречения в състава на сложно изречение

Примери: Пътят е страшен, но славен./Х. Ботев/; Нито може да излезе, нито може да влезе.; Тръгваш или оставаш; Пътува със самолет.

 
 
 
 

15.

Един от следните примери е неверен. В кой ред е включен той?

Междуметия

Думи, с които се дава непосредствен израз на чувства и на волеви подбуди или пък служат за звукоподражания

Примери: ах!, ох! ям, О-ле-ле! чик-чирик, тик-так

 
 
 
 

16.

Един от следните примери е неверен. В кой ред е включен той?

Частици

Думи, които служат за усилване значението на други думи, за образуване на други форми и /в редки случаи/ за образуване на нови думи

Примери: Кажи де, не викай, написа ли, тръгнали са

 
 
 
 

17.

В кой ред е правилното спрежение на глагола СЪМ?

 
 
 
 

18.

В кой ред съществителните имена са членувани правилно?

 
 
 
 

19.

В кой ред прилагателните имена са членувани правилно?

 
 
 
 

20.

В кой ред подлогът е изразен с прилагателно име?

 
 
 
 

21.

Кой е подходящият пример?

Клас думи

Звуков състав

Значение

Примери

Синоними

различни

близки

?

 
 
 
 

22.

Кой е подходящият пример?

Клас думи

Звуков състав

Значение

Примери

Антоними

различни

противоположни

?

 
 
 
 

23.

.Кой е подходящият пример?

Клас думи

Звуков състав

Значение

Примери

Пароними

близки

различни

?

 
 
 
 

24.

Кой е подходящият пример?

Клас думи

Звуков състав

Значение

Примери

Омоними

еднакви

различни

?

 
 
 
 

25.

В кой ред формите за учтивост са употребени правилно?

 

Желаем Ви успех!!